Direkt till innehållet

Satsning mot sepsis för ökad patientsäkerhet

Publicerad: 2021-09-17 Senast ändrad:

Egentligen är varje dag en patientsäkerhetens dag på Hallands sjukhus. Men den 17 september – när det är den Internationella patientsäkerhetsdagen – ska vi titta närmare på hur sjukhuset arbetar för ökad patientsäkerhet i allmänhet och på en satsning som handlar om att motverka sepsis (blodförgiftning) i synnerhet.

På sjukhuset görs hela tiden en massa saker som är bra och nödvändiga för patienterna, men som samtidigt kan innebära risker. Patienterna är ofta svårt sjuka när de kommer till en ovan och okänd miljö, vilket innebär risker. De blir stuckna med nålar, blir bestrålade eller får kraftiga mediciner. Patientsäkerhetsarbetet handlar om att identifiera riskerna innan något oönskat sker eller när något inte går som det är tänkt, berättar Helena Gladh, en av sjukhusets chefläkare.

 

Kunde undvikas?

– Vad beror det på när vi inte får ett förväntat utfall? Beror det på att vi har gjort fel? Har vi missat något? Det handlar om att minska risken för vårdskada, det vill säga undvikbara skador relaterade till vård och behandling.

Synen på patientsäkerhetsarbetet har utvecklats i hela den svenska sjukvården. Från att tidigare många gånger ha gått ut på att leta efter syndabockar handlar det i dag om att leta efter brister i systemen.

– Har systemet gjort allt som kan göras för att medarbetarna ska göra rätt? Har de rätt kompetens? Gör schema, arbetsmiljö och utrustning det lätt att göra rätt? Det ger mycket större effekt att rätta till brister i systemen än att uppmärksamma enskilda individer på att de gjort fel.

 

Satsning mot sepsis

Patientsäkerhetsarbetet pågår i stort och smått på många olika områden. En del mäts ständigt, som fallolyckor, vårdrelaterade infektioner och trycksår. Men det handlar också om läkemedelsrelaterade och diagnostiska skador, självmord och mycket annat.

För några år sedan gjordes på sjukhuset ett arbete som handlade om risker med identitetsförväxling, och den senaste i raden av större satsningar handlar om sepsis (blodförgiftning).

– Sepsis är ett mycket allvarligt tillstånd som det är viktigt att fånga upp tidigt innan patienterna blivit allt för sjuka. Bland dem som drabbas av septisk chock är dödligheten runt 40 procent, berättar Kerstin Nisser, överläkare på infektionskliniken.

Bakgrunden till den nu genomförda satsningen var att man på olika håll på sjukhuset haft händelser där patienter med sepsis inte uppmärksammats i tid.

– Sjukhusledningen bestämde att vi skulle göra en översyn av hur sepsisvården bedrevs i regionen, och föreslå förbättringar om vi hittade brister.

En arbetsgrupp sattes samman med läkare och sjuksköterskor från sjukhusets medicinska verksamheter i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Gruppen hade kontakt med alla slutenvårdsenheter och gjorde en inventering av vilka sepsisrutiner som fanns och vilka förutsättningar som fanns för att bedriva en säker sepsisvård.

 

Gemensamt dokument

Resultatet blev bland annat ett regionövergripande sepsisdokument som bland annat beskriver omhändertagande, diagnostik och primära behandlingar. En digital sepsisutbildning har också genomförts riktad till alla kliniker. Ett förslag som ännu inte förverkligats är en sorts ”sepsiskörkort” i form av en återkommande, strukturerad utbildning för all berörd vårdpersonal.

– Jag hoppas och tror att de här åtgärderna är till stöd och hjälp ute i verksamheterna. Det är jättebra att det nu finns en gemensam riktlinje kring vilka målen ska vara med behandlingen, hur den ska följas upp och när man från verksamheterna ska ta kontakt med intensivvården, säger Kerstin Nisser.

Inom kort startar också en nationell satsning på sammanhållna vårdförlopp kring sju sjukdomar, varav en är sepsis.

– Genom det arbete som gjorts är vi nu väl förberedda att gå vidare med detta, säger Kerstin Nisser.