Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Utrymning av vårdenhet i Falkenberg

Under onsdagskvällen fattade Regiondirektör Jörgen Preuss beslut om att utrymma en vårdenhet i Falkenberg, med anledning av att man upptäckt sättningar i marken som äventyrar säkerheten inom området.
Utrymningen är en försiktighetsåtgärd på grund av den rasrisk som föreligger i slänten mot Ätran.

Byggnaden ligger på Urmakaregatan 2 och inrymmer idag den Palliativa allmänna vårdavdelningen, Hörselmottagningen och Tolkcentralen samt den privata verksamheten Ortopedspecialisterna (där ingen verksamhet bedrivs idag).
Beslut om att stänga verksamheten får störst påverkan på den palliativa allmänna vårdavdelningen. De sex patienter och deras anhöriga som befinner sig i byggnaden, har informerats. De patienter som önskar och den ordinarie personalen kommer under kvällen att flyttas tillfälligt till Hallands sjukhus Kungsbacka. Anledningen är att den typen av verksamhet bedrivs i Kungsbacka vilket innebär större trygghet för personal och patienter. Patienter som ska till Hörselmottagningen kommer kontaktas och tas emot på annan ort. Tolkcentralen flyttas till Varberg och nås på ordinarie sätt.

Nu kommer ytterligare bedömningar att göras av marken och stabiliteten och i väntan på det stängs alltså all verksamhet i byggnaden. Enligt utredningen ska risken inte omfatta övriga byggnader inom området.

Bakgrund: 2020 gjordes grundförstärkningar i markområde på vårdområdet i Falkenberg på grund av sättningar i marken. Fortsatta utredningar av angränsande mark planlades att genomföras 2021-2022. Den geotekniska utredningen som gjorts enligt plan i angränsande markområde, visar att stabiliteten i marken är låg. Utredningen visar också på förekomst av sprickor i fasad och invändigt i en av byggnaderna.

Projektering inleds omgående för att därefter starta de åtgärder som behöver vidtas. En riskanalys för arbetet görs i början av vecka 14 med representanter från berörda verksamheter.

Publicerad: 2021-03-31

Senast ändrad: