Direkt till innehållet

Budget och ekonomi

Budgeten är det övergripande styrdokumentet för Region Hallands nämnder och styrelser. Här tydliggörs både övergripande mål och ekonomiska förutsättningar. Budgeten anger också hur målen ska följas upp. Det är regionfullmäktige som fattar beslut om budget.

Det här är en budget

Enligt kommunallagen ska det varje år upprättas en budget för nästkommande år – budgetåret. Budgeten ska innehålla mål och riktlinjer för både verksamhet och ekonomi. Budgeten ska även innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år, där budgetåret alltid ska vara periodens första år. I budgeten ska framgå hur verksamheten ska finansieras. Beslutet om budget är överordnat andra beslut som till exempel policyer, program och riktlinjer.

Mål- och budget kommande år

Här hittar du Mål och Budget 2023 med ekonomisk ram för 2024–2027 som beslutades på Regionfullmäktige den 22 juni 2022.

Mål och Budget 2023

Budgetåren 2020–2022

Region Hallands budget för 2020 med ekonomisk plan 2021-2022 beslutades av Regionfullmäktige den 19 juni 2019. Budgeten omfattar ca 12 miljarder i kostnader och finansieras först och främst av skatter och generella statsbidrag (knappt 10,5 miljarder). Regionens övriga intäkter består framförallt av såld vård,  riktade statsbidrag och patientintäkter. Patientintäkterna står för ca 2 procent av intäkterna.

För 2020 är patientavgifterna oförändrade med undantaget för anhörignätter på BB som höjs från 260kr (vuxna)/130kr (barn) till 510kr (vuxna)/255kr (barn).

Regionfullmäktige fastställde skattesatsen till 11,40 procent, vilket är en ökning med 58 öre och ger cirka 440 miljoner kr i ökade intäkter. Totalt ökar skatteintäkterna med 667 miljoner kronor utifrån budget 2019.

Region Hallands kostnadsbudget ökade med knappt 600 miljoner kr för 2020 jämfört med budget 2019.
Tillskottet inräknar både befolkningsökning, vårdtyngd och prisökningar, men också effektiviseringskrav för att minska kostnadsökningstakten. Hälso- och sjukvård står för 87 procent av Region Hallands budget.

Mål och budget 2020

Budgetåren 2021–2025

Region Hallands budget för 2021 med ekonomisk plan 2022-2025 beslutades av Regionfullmäktige den 17 juni 2020.

Regionfullmäktige fastställde

  • skattesatsen till 11,40 kronor, vilket är oförändrat från 2020.
  • patientavgifter till samma nivå som 2020, dvs oförändrade.
  • medge Hallandstrafiken AB en genomsnittlig taxeförändring för kollektivtrafiken om högst tre (3) procent.

Mål och budget 2021

Budgetåren 2022–2026

Här hittar du Mål och Budget 2022-2026, som beslutades på Regionfullmäktige den 23 juni 2021.

Mål och Budget 2022-2026

Bilagor Mål och Budget 2022-2026

Senast ändrad: