Webbplatser

Webbplatser ikon

Fakta om Halland

Halland har en god utveckling. Inflyttningen är stor och vår region är en av de mest attraktiva i landet att bo och arbeta i. Vi har den bästa utvecklingen av medelinkomst, en hög utbildningsnivå, ett bra företagsklimat och en vård som står sig mycket bra i nationella jämförelser.

Sedan 1950 har folkmängden i Halland ökat med över 72 procent. Även om födelsetalen har varit relativt höga beror befolkningsökningen i första hand på inflyttningen, vilket bidragit till att länet i dag är en av Sveriges främsta tillväxtregioner.

Uppföljning hållbar tillväxt i Halland

Läget i Halland (rapport)

Rapporten innehåller en beskrivning av utvecklingen i Hallands län och en uppföljning av de mål som finns i Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028. Rapporten uppdateras löpande.

Flytten går dit livskvaliteten är hög

Under 1950-talet ökade rörligheten i hela landet och människor sökte sig till områden med goda boendemiljöer, särskilt i storstädernas närhet. I denna regionala omfördelning blev Halland en av de stora vinnarna och det är inte för inte som vår vision är Halland – bästa livsplatsen.

Inflyttning skapar tillväxt

En långvarig och omfattande inflyttning leder med tiden till en ökad ekonomisk aktivitet eftersom befolkningens utbildnings- och inkomstnivå påverkas positivt och näringslivet stimuleras av ökad köpkraft och tillgång på kompetent arbetskraft.

Konjunkturläget i Halland

Ta del av den senaste statistiken om konjunkturläget i Hallands län när det gäller arbetsmarknad, näringsliv och kollektivtrafik.

Konjunkturläget i Halland

Befolkningsutveckling

Halland växer men i en lägre takt. Den 31 december 2023 hade Hallands län 343 746 invånare. Under året ökade antalet invånare med 946 personer (0,27 procent), vilket var den lägsta ökningen sedan 1996. De senaste två decennierna har ökningstakten varit drygt 3 000 personer per år. Inbromsningen beror på ett minskat barnafödande och ett lägre flyttningsöverskott.

Den avtagande ökningstakten under året var inte unik för Hallands län. I Sverige som helhet ökade invånarantalet med drygt 30 000 personer (0,29 procent), vilket var den lägsta ökningen sedan 1999 och mer än en halvering jämfört med 2022. I relation till övriga regioner i Sverige hade Hallands län den sjätte högsta befolkningsökningen under 2023. Av landets 21 regioner hade 12 av dem en negativ befolkningsutveckling. Endast Västerbottens län hade en högre befolkningsökning jämfört med 2022.

Bland länets sex kommuner hade hälften av dem en positiv befolkningsutveckling. I Halmstad ökade invånarantalet med 648 personer, i Varberg med 525 personer och i Falkenberg med 91 personer. Den största minskningen skedde i Hyltebruk (-165 personer) följt av Kungsbacka (-148 personer) och Laholm (-10 personer). Noterbart är att invånarantalet i Kungsbacka inte har minskat ett enskilt år tidigare under de senaste fem decennierna.

Hallands befolkningsutveckling – Historisk utveckling, nuläge och prognos Länk till annan webbplats.

Interaktiv datafördjupning om befolkningsutvecklingen i Halland Länk till annan webbplats.

Regionfakta

Regionfakta Länk till annan webbplats. hittar du fakta och aktuell statistik om Halland inom flera områden, till exempel:

Arbetsmarknad

Trots att Hallands län har högst förvärvsfrekvens i Sverige kan den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning utsätta Halland för en ökad press. En åldrande befolkning ökar efterfrågan på välfärdstjänster och sätter tryck på välfärdssystemet, på grund av detta är ökad arbetskraft en viktig del för att hantera konsekvenserna av en åldrande befolkning.

Arbetsmarknad – regionfakta.se Länk till annan webbplats.

Skola och utbildning

I Halland ökar utbildningsnivån vilket resulterar i en välutbildad arbetskraft. Halland har en högre andel elever som är behöriga till gymnasiet än riksgenomsnittet, men trenden är dock att andelen sjunker. Skolavhoppen har också minskat de senaste två åren, framförallt bland inrikes födda men bara en svag minskning bland utomnordiskt födda personer.

Utbildningsnivå – regionfakta.se Länk till annan webbplats.

Näringslivsstatistik

Halland kännetecknas av ett livskraftigt näringsliv. Ett särdrag för Halland är också dominansen av små och medelstora företag vilket gör näringslivet mindre känsligt för konjunktur- och strukturförändringar samt gynnar flexibilitet och omställningsförmåga. En viktig del i arbetet för regionen är att följa näringslivets utveckling.

Näringslivsutveckling – regionfakta.se Länk till annan webbplats.

Regional ekonomi

Regional ekonomi kan beskrivas ur flera dimensioner; produktion, inkomster och konsumtion. Precis som på nationell nivå där man använder nationalräkenskaper (BNP) för att analysera nationens utveckling kan vi beskriva Hallands ekonomi med hjälp av regionala räkenskaper, BRP, eller lönesummor.

Regional ekonomi – regionfakta.se Länk till annan webbplats.

Tillväxtverket Länk till annan webbplats. hittar du statistik om företagande, turism och regional tillväxt i Sveriges län.

Vad växer var? Strukturomvandlingens geografi 2017 Öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: