Webbplatser

Webbplatser ikon

Miljö

Region Halland har som länets största arbetsgivare en stor inverkan på miljön och bedriver verksamheter som är mycket resurskrävande.

Hälso- och sjukvården i Sverige står för omkring en femtedel av växthusgasutsläppen från den offentliga sektorn. Vi har ett stort ansvar för att driva och genomföra den gröna omställningen i egna verksamheter. Kunskapshöjande arbete och ett engagemang som integreras i ledning och styrning på alla nivåer är förutsättningar för att vi ska uppnå genomförandekraft i miljöarbetet.

Regionfullmäktige har i Mål och budget 2023–2026 tagit beslut om att intensifiera arbetet med att minska Region Hallands klimatavtryck i de egna verksamheterna och arbeta för en ansvarsfull resursanvändning.

I Handlingsplan för Region Hallands interna klimat- och miljöarbete 2023-2026 fokuseras på följande fem strategiskt viktiga områden:

Fastigheter: energi, vatten, utemiljöer och hållbar byggnation

Exempel på vad som ska göras:

 • Ha en effektiv energianvändning
 • Utomhusmiljön kring Region Hallands fastigheter ska bidra till biologisk mångfald och främja ekosystemtjänster
 • Minska påverkan på miljö och klimat vid om- och nybyggnationer

Resor och transporter

Exempel på vad som ska göras:

 • Klimatpåverkan från persontransporter ska minska
 • Köra på fossilfria drivmedel i ägda och leasade godstransporter

Livsmedel

Region Halland serverar patientmåltider, skolmåltider och personalmåltider och har ett stort ansvar för att skapa hållbara måltider med fokus på minskad klimat- och miljöpåverkan. Exempel på vad som ska göras:

 • Klimatavtryck från livsmedel ska minska
 • Minska mängd mat som slängs

Läkemedel och giftfri miljö

Exempel på vad som ska göras:

 • Region Halland arbetar för att minska förskrivning av antibiotika samt andra särskilt miljöbelastande läkemedelssubstanser. Antal uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare och år ska följa Stramas nationella mål.
 • Minska klimatpåverkan från medicinska gaser

Materialförbrukning och avfall

Den största klimat- och miljöpåverkan som Region Hallands verksamheter orsakar kommer från inköp av varor och tjänster. Exempel på vad som ska göras:

 • Minska användning och klimatpåverkan av förbrukningsmaterial och övergå till flergångsmaterial där det går
 • Arbeta för en hållbar plastanvändning
 • Sortera och återvinna det avfall som uppkommer inom verksamheterna

Utöver de prioriterade områdena är digitalisering, upphandling och kommunikation viktiga verktyg där utveckling behöver ske för att vi ska nå samtliga miljömål.

Öppna jämförelser om miljöarbete i regionerna

Öppna jämförelser Miljö mäter hur regionerna uppfyller sex indikatorer: förskrivning av antibiotika, ekologiska livsmedel, energianvändning i verksamhetslokaler, förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, klimatpåverkan från medicinska gaser samt återvinning av avfall.

Öppna jämförelser: Miljöarbetet | SKR Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: