Webbplatser

Webbplatser ikon

Besök de halländska skogarna

Välkommen ut till en vanlig halländsk skog. Hallands skogsallmänning, som är en del av Region Halland, har några skogar i Halland som är fina att vandra i, även om de flesta saknar markerade vandringsleder.

I alla skogar behöver du visa hänsyn, följa allemansrätten och tänka på att det även pågår arbete och jakt i skogarna.

Allemansrätten

Allemansrätten är en unik möjlighet som gör att vi kan röra oss fritt i naturen. Den ger oss alla rättigheter men även skyldigheter som att visa hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägaren och andra människor i naturen.

Så funkar allemansrätten Länk till annan webbplats.

Det bedrivs både skogsarbete och jakt i skogarna

Skogarna som ingår i Hallands skogsallmänning är så kallade produktionsskogar. Det innebär att det görs avverkningar, gallringar och annan skogsvård kontinuerligt under året och att det finns maskiner och bilar i markerna och på vägarna.

Parkera därför alltid så att det finns möjlighet för trafiken att komma förbi. Gå inte heller för nära områden där det förekommer arbeten i skogen.

I samtliga skogar bedrivs det också vid vissa tider på året jakt.

Vid Hasslöv, alldeles ovanför naturreservatet Osbecks skogar, på gränsen till Skåne län, ligger Allgustorp.

I Allgustorp äger Hallands skogsallmänning tre skogsskiften. Tidigare ingick även Osbecks skogar i skogsallmänningen men sedan några år tillbaka så är det Naturvårdsverket som förvaltar naturreservatet.

Varierad skog i samspel med åkrar och ängar

Allgustorp är ett bra exempel på hur varierad den halländska skogen kan vara. Det mesta av den produktiva marken är gammal planterad hed men här finns också vacker lövskog blandat med mörk barrskog. Området ligger också nära bebyggelse vilket gör att den samspelar med omgivande gårdars åkrar och ängar.

Skog som binder mycket koldioxid

Skogarna på toppen av Hallandsåsen är till mesta delen produktionsskog. Här finns mycket planterad gran som har väldigt goda växtförutsättningar genom det milda, nederbördsrika klimatet och tillväxten i skogen binder mycket koldioxid. Likt resten av Halland är dock området utsatt för återkommande stormar vilket gör att plantering och föryngring måste planeras noggrant.

Cirka 30 procent av den produktiva skogsmarken är lövskog, främst bok. Området har också gott om så kallade alkärr, vilket är fuktig mark där alträd dominerar och växer på höga socklar. Det finns flera registrerade naturvärden och nyckelbiotoper. Överallt i området kan du också stöta på gamla stengärdsgårdar, rösen och husgrunder.

Test av nya träslag samt ökad tillgänglighet

I framtiden kommer du att få se en mer varierad skog här. Det kommer att finnas gran, men också områden av lind, asp och blandlövskogar. På några ställen kommer det också att testas nya trädslag för att se om de klarar av ett förändrat klimat. Precis som de gjorde för 200 år sedan. Region Halland planerar också att göra området mer tillgängligt genom olika leder för att visa på de kultur- och miljövärden som finns i området men också för att visa på hur viktig skogen är klimatarbetet.

Hitta till Allgustorpsskogen

Skogarna nås lättast genom att köra väg 503 från Hasslöv, eller om du kommer på E6, avfart Hallandsås och sedan köra väg 1754. Tag sedan vägen som är skyltad Tjuvhult. Parkering kan ske vid Arnes väg. Koordinater: 56°24’22.6″N 12°58’33.9″E.

Mästockaskogen består mest av gran men det finns även bevarade Ljunghedar och ett gammalt kulturlandskap runt Bollaltebygget. Genom skogen går en delsträcka av Hallandsleden.

Mästockaskogen har ägts av Hallands skogsallmänning sedan 1916 och bestod då framför allt av ljunghed. Idag består Mästockaskogen framför allt av granskog men det finns också fina nyckelbiotoper i ån Blankans dalgång. Hallandsleden går genom området vilket gör att vissa områden är anpassade för vandring.

Bevarade ljunghedar i området

Hallands skogsallmänning har ända sedan 1930-talet skyddat natur som varit på väg att försvinna, som Ljungheden alldeles norr om Bollaltebygget, som idag ingår i kulturreservatet där. Här kan du uppleva hur stora delar av Halland såg ut en gång i tiden.

I närområdet runt Mästocka finns också flera välbevarade områden med ljunghed som är väl värda att besöka.

Hitta till Mästockaskogen

Skogarna ligger utmed väg 567 mellan Mästocka och Knäred. En lämplig utgångspunkt är att åka till Bollaltebyggets kulturreservat och parkera där. Koordinater: 56°34’33.9″N 13°18’8.1″E.

Från Bollaltebygget går också Hallandsleden genom skogsallmänningens marker.

Liaskogen består framför allt av barrskog men har även partier med delvis lövskog utmed Högvadsån. Här finns ett promenad- och cykelstråk genom området som går på en gammal järnvägsvall.

Om du kör väg 154 från Ullared mot Svenljunga kommer du efter några kilometer till Lia. Som ett stort franskt slott vilar det gamla sanatoriet mitt i skogen och med utsikt över Högvadsåns dalgång.

Skogen återplanterades på 1920-talet

På andra sidan ån ligger Hallands skogsallmännings skogar. Lia skog som består av fastigheterna Ålarp och Lia är intressanta eftersom dessa områden länge haft barrträd, främst tall men även gran har förekommit. Under det tidiga 1900-talet höggs dessa skogar ned men man planterade inte nytt. När skogsallmänningen övertog markerna på 1920-talet var de helt kala.

Sedan 100 år växer här återigen skog på området. Området har mycket barrskog men har även partier med inslag av lövträd utmed Högvadsån.

Promenera och cykla på en gammal banvall

Genom området gick förr i tiden den så kallade Pyttebanan. Den smalspåriga järnvägen mellan Falkenberg och Limmared. Järnvägsvallen är idag ett promenad- och cykelvänligt stråk genom området. Hallandsleden passerar också genom området.

På Nyårsåsens nordsluttning alldeles bredvid Harplinge ligger Hallands skogsallmännings mest lättillgängliga område – Plönningeskogen.

Om Plönningemarken

Gården Plönninge var länge ett centrum för jord- och skogsbruksutbildningen i Halland och på 1940-talet lade Landstinget i Halland en av sina utbildningsorganisationer här. Gymnasieutbildningarna inom de gröna näringarna samlokaliserades dock på Munkagårdsgymnasiet från 2016. Idag är Plönningemarken en del av Region Hallands utvecklingsarbete och här testas hur skogsbruket kan bli klimatsmartare och om det går att få träden att binda mer koldoixid. På Plönningemarken utbildas också framtidens skogsbrukare då Region Hallands skogsbruksutbildning har sitt uteklassrum här.

Plönningemarken är dock främst en tillgång för alla som vill njuta av naturen. Så välkommen ut till en spännande plats i den halländska naturen. Här finns idag anlagda vandringsleder, grillplatser och rastplatser.

Det tätortsnära läget och den långa traditionen av att vara en utbildningsskog gör att Plönningeskogen har en annorlunda prägel än många av de andra skogarna. Cirka 30% av skogen består av lövskog och det finns fina inslag av bok och ek men också gammal tallskog. Cirka två femtedelar av området sköts därför efter naturvårdsmål för att slå vakt om den biologiska mångfalden. Centralt i skogen finns också en spännande plats – Plönninge arboretum – Här har ett stort antal av vanliga och ovanliga trädslag planterats på ett begränsat område.

Hur sköts skogen?

Plönningeskogen är en rekreations-, produktions-, utbildnings- och utvecklingsskog. Det gör att olika naturvård bedrivs på olika sätt beroende på var du befinner dig i området. I produktionsskogen tas de flesta nedfallna och döda träd bort. En del döda och nedfallna träd lämnas kvar för att bevara den biologiska mångfalden. Gamla nedfallna träd eller så kallade högstubbar blir hem åt nyttiga insekter, och ger utrymme för att mossor, lavar med mera kan få utvecklas.

Plönningeskogen sköts efter en så kallad skogsbruksplan. Det innebär att vissa bestånd kontinuerligt förnyas genom avverkning. Skogsbruket sker med hänsyn till naturvård och vissa områden är avsatta för naturvårdsändamål. Vissa av dessa sköts regelbundet medan andra ska lämnas för att få utvecklas fritt.

Hitta hit

Åker du buss tar du Linje 330 från Halmstad och stiger av på busshållplats Plönningevägen i Harplinge. Promenaden från hållplatsen går först på väg 615 till Plönninge där vägen till området sedan är skyltat friluftsområde.

Åker du bil så tar du väg 615 från Harplinge till Plönninge. Från Plönninge är det skyltat friluftsområde. Parkeringsmöjligheter finns vid infarten till skogen på Hambergsvägen. Parkeringen har koordinaterna 56.72813, 12.75666.

Plönningeskogen kartor med symboler Pdf, 290 kB.

Naturreservat och vandringsleder i Halland

Du hittar vandringsleder och andra besöksmål i de halländska skogarna på de halländska kommunernas webbplatser eller via Visit Hallands webbplats eller appen A day in Halland.

Natur och friluftsliv – Visit Halland Länk till annan webbplats.

Appen A day in Halland – Visit halland Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: