Webbplatser

Webbplatser ikon

Region Halland som skogsägare

Hallands skogsallmänning är en del av Region Halland och förvaltar cirka 2100 hektar skog i Halland. De förvaltade skogarna är till största delen produktionsskog, vilket betyder skog som planteras, sköts och avverkas. Men skogarna är också fina besöksmål.

Skogen spelar en viktig roll i det regionala utvecklingsarbetet och i arbetet med den gröna omställningen. Skogen bidrar till ekonomi och sysselsättning och har en viktig roll i klimatarbetet. Skogen är också ett viktigt besöksmål, med jakt, friluftsliv, svamp- och bärplockning.

Därför äger Region Halland skog

Det är ingen självklarhet att som region äga skog. Region Halland har ägt skog sedan 1915. Det finns flera anledningar till att regionen fortfarande är skogsägare. Genom att äga skog och mark kan Region Halland använda mark på ett sätt som både gynnar invånare och företag på olika sätt. Region Halland kan även fungera som en förebild för andra skogsägare i att bedriva ett hållbart skogsbruk.

Utvecklingsskog för utbildning, forskning och naturupplevelser

Hallands skogsallmännings marker är varken naturreservat eller iordningsställda friluftsområden. Det är så kallade utvecklingsskogar som används på flera olika sätt i Region Hallands arbete med en hållbar samhällsutveckling.

Skogarna ska vara:

  • testmiljöer för att utveckla skogen och produkter från skogen,
  • till för utbildning och forskning.
  • tillgängliga för alla invånare och besökare som vill uppleva skogen.

Hållbart skogsbruk

Trävaran som kommer från skogarna används till en mängd olika varor och produkter som papper, virke för husproduktion och energiproduktion. På markerna finns också orörda partier och naturvårdsområden som sköts varsamt så att den biologisk mångfalden värnas.

Skogsbruket är certifierat enligt Forest stewardship council (FSC) Länk till annan webbplats.och Programme for endorsment of forest certification (PEFC). Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: