Bakgrundsmönster

Utlysning - aktiv och meningsfull fritid för barn och unga

En utlysning av ekonomiskt stöd för insatser som ska leda till att fler barn och unga i Halland får en fritid värd att längta till. Ansök mellan den 10 juni och 31 augusti 2024.

Alla barn har rätt till en aktiv och meningsfull fritid men det är inte alla barn som har något att längta till efter skolan och förskolan.

Färre och färre barn och unga deltar i organiserade fritidsaktiviteter och deltagande sjunker med åldern. Forskning visar att den här trenden ger konsekvenser på individernas hälsa.

Genom att stötta aktörer som verkar för att fler barn och unga får en aktiv och meningsfull fritid, hoppas Region Halland kunna bidra till att hälsoskillnader i Halland utjämnas.

Är du en aktör med verksamhet för barn och unga? Brinner du också för att fler barn och unga ska få uppleva glädjen av att ha en fritidsaktivitet och ett sammanhang som känns precis rätt? Då är det här en utlysning för dig och din verksamhet!

Ansök

Ansökningsperiod: 10 juni-31 augusti 2024

Sök för insatser med start tidigast 1 december. Alla ansökningar behandlas efter sista ansökningsdatum.

Kontakt

Har du en idé om vad din verksamhet skulle kunna göra, men har svårt att sätta ord på tankarna? Vi är gärna ditt bollplank.

Tveka heller inte på att kontakta oss om du har frågor om utlysningen.

E-post: utlysning.barnochungasfritid@regionhalland.se

Skicka ett e-postmeddelande om att du önskar bli uppringd.

Mellan den 29 juli och 2 augusti har vi tyvärr inte möjlighet att svara på frågor.

Kort om utlysningen

Detta går att söka för

Medel kan sökas för kostnader som inte ingår i er ordinarie verksamhet. Sök medel för:

 • Personalkostnader
 • Arvoden
 • Material, utrustning, kommunikation, och förtäring i mindre omfattning.
 • Resekostnader
 • Lokal- och hyreskostnader
 • Kostnader för spridning av erfarenheter kopplade till insatsen.

Dessa kan söka

Föreningar och organisationer med befintlig verksamhet för barn och unga, eller som planerar att utveckla sådan.

Kommuner kan söka för insatser i samverkan med andra aktörer. För kommuner krävs 50% medfinansiering i form av tid eller pengar.

Regionala aktörer som själva eller genom andra bedriver fritidsaktiviteter för barn och unga, eller planerar att utveckla sådana.

Företag och privatpersoner kan inte ansöka om medel i denna utlysning.

Så här mycket går att söka

Utlysningen omfattar 3 miljoner kronor.

Minsta ansökningsbelopp är 50 000 kronor.

Medel kan sökas för insatser som pågår upp till två år.

Mer om utlysningen

Inriktning

Medel kan sökas för insatser för barn och unga 3-20 år, inom en eller flera av följande inriktningar:

 • Öka utbudet av fritidsaktiviteter där utbudet idag är begränsat, exempelvis inom geografiska eller verksamhetsmässiga områden.
 • Öka deltagandet i fritidsaktiviteter för barn och unga som idag inte har en aktiv och meningsfull fritid.
 • Utveckla och stärka ungt ledarskap i fritidsaktiviteter.
 • Utveckla arbete för en positiv och inkluderande förenings- och organisationskultur, exempelvis genom utbildningsinsatser till ledare, föräldrar eller barn och unga.
 • Utveckla och stärka familjeaktiviteter och aktiviteter över generationsgränser.

Bakgrund

Barn i Sverige ska ha samma möjligheter att delta i fritidsaktiviteter. Hela Halland gynnas av ett rikt och inkluderande förenings- och kulturliv eftersom det hjälper till att bygga gemenskap och möjlighet att utveckla olika sorters kompetenser.

Forskning visar dock att att vissa grupper av barn och unga deltar i fritidsaktiviteter i mindre utsträckning än andra. Unga med socioekonomiska utmaningar, utländsk bakgrund, funktionsnedsättningar, hbtqi-personer samt de som bor i lands- och glesbygd, tycker oftare att de inte kan utöva de fritidsaktiviteter de hade velat. Det framkommer även att barns deltagande minskar med åldern.

Denna utlysningen ska ses som ett verktyg för att stödja och stärka de aktörer i Halland som arbetar med att möjliggöra en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga i Halland.

Syfte

Syftet med denna utlysning är att bidra till att hälsoskillnader i Halland utjämnas genom att fler barn och unga får en aktiv och meningsfull fritid. Utlysningen ska möjliggöra för aktörer i Halland att utveckla arbete för att nå och inkludera barn och unga som inte är aktiva i meningsfulla fritidsaktiviteter samt för att fler barn och unga ska vilja och ha möjlighet att stanna kvar i aktiva och meningsfulla fritidsaktiviteter.

Denna utlysning omfattar 3 miljoner kronor. Minsta ansökningsbelopp är 50 000 kr. Medel kan sökas för insatser som pågår upp till två år.

Ansökningsperioden är mellan 10 juni-31 augusti 2024. Därefter påbörjas handläggningen och i de fall er ansökan behöver komplettas görs detta under vecka 36-37. Beslut om medel tas i Social hållbarhetsberedning i början av november 2024 och kort därefter lämnas besked. Insatsen kan starta tidigast 1 december, men gärna före den 31 december 2024.

Uppföljning och återrapportering ska genomföras under pågående och efter genomförd insats. Slutredovisning ska ske senast i oktober 2026. Insatser som inte är avslutade innan dess ges, i samråd med Region Halland, möjlighet att komplettera sina slutredovisningar fram till 31 december 2026. Aktör som beviljas medel deltar på eventuella informations-, utvärderings-, och spridningsträffar samt godkänner publicering på Region Hallands digitala plattformar.

Inkomna ansökningar kommer bedömas utifrån följande kriterier:

 • Måluppfyllelse insatsen ska bidra till ett eller flera av utlysningens inriktningsområden.
 • Utveckling – insatserna ska avse utveckling av verksamhet eller metoder. Medel kan inte sökas för ordinarie verksamhet, inte heller för redan genomförda insatser.
 • Resurser och budget – insatserna ska grundas på en tydlig, kostnadsmedveten och realistisk budget.
 • Följbarhet – ansökan ska tydligt beskriva vad som ska uppnås, hur det ska genomföras, med vilka medel och hur insatsen ska följas upp.
 • Genomförbarhet – att det finns förutsättningar för genomförande avseende administration, personella resurser och ekonomi.
 • Långsiktighet – det ska finnas en tydlig och realistisk plan för genomförande och fortlevnad även efter insatsperioden.
 • Spridning av resultat – att det finns en medvetenhet om och tanke kring att sprida och dela insatsens resultat i Halland.

För att medel ska kunna beviljas ska den sökande aktören:

 • Vara stationerad och bedriva verksamhet i Halland.
 • Bedriva verksamhet som är eller kommer att vara öppen för alla barn och unga i Halland.
 • Ha en ansvarig styrelse och revisor som fungerar enligt demokratiska principer. Ordförande och kassör är inte samma person. Revisorn ingår inte i styrelsen.
 • Hålla i årsmöte och ha antagna stadgar.
 • Ha en godkänd verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och verksamhetsplan, som bifogas i samband med ansökan.
 • Inneha bankkonto, bankgiro eller postgiro samt ha ett registrerat organisationsnummer hos Skatteverket.
 • Kunna redovisa minst 10 medlemmar, om den är en förening.
 • Säkerställa att ingen blir diskriminerad (på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder).
 • Erbjuda politiskt och religiöst obundna, fria och för alla öppna aktiviteter.
 • Ha och verka för nolltolerans mot droger, doping, tobak och alkohol vid barn- och ungdomssammankomster.
 • Ha och verka för nolltolerans mot våld och rasism.
 • Säkerställa att insatserna man söker för har ett tydligt start- och slutdatum.
 • Säkerställa att utbetalda medel inte används i vinstdrivande syfte.
 • Utse en kontaktperson som ansvarar för den löpande dialogen med Region Halland.
 • Vid begäran tillhandahålla Region Halland handlingar som styrker uppgifter som har angetts i ansökan, uppföljning och återrapportering. Till exempel fakturakopior och betalningsbevis.
 • Uppge om insatserna har fler finansiärer än Region Halland, ange i sådana fall hos vilka aktörer och vilka belopp som har sökts eller beviljats.

Svar på vanliga frågor

Med fritidsaktiviteter menas aktiviteter som sker utanför skoltid och som främjar social interaktion kopplat till idrott, kultur eller friluftsliv. Aktiviteter som bidrar till en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga.

Uppföljning ska genomföras under pågående och efter genomförd insats. Uppföljningen anpassas efter insatsens form och längd.

Nej, Inkomna ansökningar kommer bedömas utifrån hur väl man uppfyller bedömningskriterierna.

I ansökan ska det framgå om den sökande aktören har sökt medel hos eller beviljats medel av andra aktörer eller verksamheter för genomförande av insatsen.

Nej, inte om medlen användes till andra insatser än den som ni söker medel för nu.

Ja, den sökande aktören kan ha sitt säte någon annanstans, men ska vara stationerad och bedriva verksamhet i Halland. Insatsen som har beviljats medel genomförs i Halland.

Vi vill att varje barn ska ha något att se fram emot efter skolan och vi hoppas att den här utlysningen kan möjliggöra och underlätta för aktörer som vill samma sak, säger Ulrika Jörgensen, ordförande för Social hållbarhetsberedning, Region Halland.