Direkt till innehållet

Funktionshinderorganisationer i Halland

Här finner du kontaktuppgifter till en mängd organisationer i Halland.

Afasiföreningen i Halland 

www.afasi.se

Personer med afasi eller grav språkstörning och deras anhöriga.

Anhörigas Riksförbund

www.anhorigasriksforbund.se

Riksförbundet arbetar för att förbättra livsvillkoren för anhöriga oavsett vilken ålder eller diagnos den närstående har.

Astma/allergidistrikt Syd

www.syd.astmaoallergiforbundet.se

Personer med astma, allergi och annan överkänslighet samt anhöriga.

Autism Halland

www.autism.se

Personer med autism och autismliknande tillstånd, t ex Aspergers syndrom, desintegrativ störning och personer med andra funktionsnedsättningar/sjukdomar där autism är vanligt förekommande, exempelvis Retts syndrom, Fragil W och Tuberös skleros.

Blodcancerföreningen i Halland

www.blodcancerforbundet.se

Personer med blodsjukdom (inklusive blodcancersjukdom) och deras anhöriga.

Förbundet Blödarsjuka i Sverige Västra regionföreningen (FBIS)

www.fbis.se

Personer med koagulationsrubbning vilket innebär att blodets förmåga att levra sig är helt eller delvis nedsatt.

Bröstcancerföreningen Halland 

https://halland.brostcancerforbundet.se/ 

För dig som drabbats av bröstcancer. Även anhörig eller närstående är välkommen.

Cancer Prostata i N-län (CaPriN)

www.prostatacancerforbundet.se

Män med diagnosen prostatacancer och deras anhöriga.

Celiakiförbundet i Hallands län (SCF)

www.celiaki.se

Personer som är intoleranta mot gluten, laktos, komjölksprotein och sojaprotein samt de som har Dermatitis Herpetiformis (hudceliaki).

Cystisk Fibros Region Syd (RfCF)

www.rfcf.se

Personer med CF och cilieimmobilitetssjukdomar (flimmerhårssjuka) samt deras anhöriga.

Cystisk Fibros Region Väst (RfCF)

www.rfcf.se

Personer med CF och cilieimmobilitetssjukdomar (flimmerhårssjuka) samt deras anhöriga.

Diabetesföreningen i Hallands län (SD)

www.diabetes.se

Personer med diabetes och deras anhöriga.

Döva, hörselskadade och språkstörda barn i västra Sverige (DHB Västra)

www.dhb.se

Familjer med barn och ungdomar som är döva, hörselskadade eller språkstörda och de som eventuellt har ytterligare funktionsnedsättning.

Hallands Läns Dövas Förening (HLDF)

www.sdr.org

Personer som är barndomsdöva och teckenspråkiga.

Föreningen Sveriges Dövblinda Väst (FSDB)

www.fsdb.org

Personer som är dövblinda, blinda/synsvaga med hörselnedsättning eller döva/hörselskadade med synnedsättning.

Epilepsiföreningen Halland (SEF)

www.epilepsi.se

Personer med epilepsi och deras anhöriga.

Gyncancerföreningen Halland (GCF)

www.gyncancerforbundet.se

Riksförbundet Hjärt Lung Hallands län

www.hjart-lung.se

Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdomar inklusive de som har blivit transplanterade.

Hörselskadades distrikt i Halland (HRF)

www.hrf.se

Personer med olika grader av hörselnedsättning, vuxendöva, tinnitus, Meniéres sjukdom, ljudöverkänslighet, döva och hörselskadade barn och deras anhöriga.

Iktyosföreningen Halland

www.iktyos.se

Personer med olika former av iktyos, Dariers sjukdom och närliggande hudsjukdomar.

Mun- och halscancerförbundet Halland

www.mhcforbundet.se

Personer som är laryng-, hemi- och glossektomerade samt de som fått funktionsnedsättning genom strålbehandling inom öron-, näsa- och halsområdet.

Dyslexiförbundet FMLS i Hallands län (FMLS)

www.dyslexi.org

Personer med funktionsnedsättningen läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) och matematiksvårigheter (dyskalkyli).

Mag- och tarmföreningen Halland

www.magotarm.se

Personer med funktionsnedsättning till följd av olika sjukdomar, skador och andra störningar i mag-tarmkanalen, t ex Chrons sjukdom, ulcerös kolit, IBS, analinkontinens och esofagusatresi.

Huvudvärksföreningen Halland

halland@huvudvarksforbundet.se

Personer med migrän och annan svår huvudvärk.

Neuro Halland

www.neuro.se

Personer med neurologiska sjukdomar och skador, bl a multipel skleros, Parkinsons sjukdom, stroke, neuromuskulära sjukdomar, myastena gravis, ALS, Friedreichs ataxi, segmentell rörelsesmärta, narkolepsi, ryggmärgsskador, cerebral pares, inkontinens, polyneuropati, Huntington och neurologiska skador av lösningsmedel.

Njurförbundet Sydsverige

www.njurforbundet.se

Personer med kronisk njursjukdom, dialysbehandling eller som är njurtransplanterade samt deras anhöriga.

Njurförbundet Västsverige

www.njurforbundet.se

Personer med njursvikt, dialysbehandling eller som är njurtransplanterade samt deras anhöriga.

Parkinson Halland

www.parkinsonforbundet.se

Personer med Parkinsons sjukdom och Parkinson Plus samt deras anhöriga.

Psoriasisförbundet Hallands län (PSO)

www.psoriasisforbundet.se

Personer med psoriasis/psoriasis artrit samt deras anhöriga.

Reumatikerdistriktet Halland

www.reumatikerforbundet.org

Personer med någon reumatisk sjukdom eller besvär i rörelseorganen. Reumatiska sjukdomar drabbar leder, rygg, senor, bindväv, muskler och skelett och det finns cirka 80 diagnoser.

Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Halland (RBU)

www.rbu.se

Familjer som har barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

RSMH Hallands läns distrikt

www.rsmh.se

Personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga.

Hallands stamningsförening

www.stamning.se

Personer med stamning, föräldrar till stammande barn, logopeder och andra intresserade.

Tarm-, uro- och stomiförbundet Halland (ILCO)

www.ilco.nu

Personer som är stomi- och reservoaropererade samt andra med närliggande problem.

Strokeföreningen i Hallands län

www.strokeforbundet.se

Personer som insjuknat i stroke och deras anhöriga ska kunna finna gemenskap, få information, råd och stöd samt delta i aktiviteter.

Synskadades riksförbund Halland (SRF)

www.srf.nu

Personer med synskada som trots hjälpmedel gör det svårt eller omöjligt att läsa tryckt text, att orientera sig med synens hjälp eller har andra svårigheter i den dagliga livsföringen (på grund av synskadan).

Personskadeförbundet RTP Halland

www.rtp.se

Personer som skadats i trafiken eller genom olycksfall och personer med polio samt deras anhöriga.

FUB – föreningen för barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

www.fub.se

Personer, i alla åldrar, med svår, måttlig eller lindrig utvecklingsstörning samt deras anhöriga.

Ångestförbundet Halland (ÅSS)

www.angest.se

Personer som lider av panikångest, social fobi, generaliserad ångest eller någon annan form av ångestsyndrom.

DHR Region Halland (Hallands länsdistrikt av förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder)

www.dhr.se/halland

Personer med rörelsenedsättning, men även andra funktionsnedsättningar samt kombination av funktionsnedsättningar.

Hallands Parasportförbund

www.parasport.se/Distrikt/Halland

Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning, som erbjuds möjligheter till idrottsaktiviteter.

Föreningshuset Husknuten

www.foreningshusethusknuten.se

Föreningshuset Husknuten är en samlingspunkt för ett trettiotal föreningar på lokal- och länsnivå. Här har flera av föreningarna sina kanslier, dit du är välkommen med dina frågor.

Senast ändrad: