Direkt till innehållet

Regionarkivet

I regionarkivet finns handlingar som innehåller uppgifter om enskilda människors liv, t ex vad för sorts sjukvård man fått. Du kan även läsa om beslut, om hur verksamheter styrts och organiserats, samt hur resurserna har fördelats för att tillgodose behov hos Hallands befolkning. Arkiven finns redovisade i en arkivförteckning.

Om du vill läsa i någon av de handlingar som vi förvarar kan du ringa, mejla eller skriva enligt kontaktuppgifterna nedan. Om du inte vet om ett arkiv eller en handling innehåller de uppgifter som du är intresserad av, lämna så mycket kringinformation som möjligt. Det tillsammans med vår erfarenhet underlättar sökandet. Du kan även själv söka i vår arkivförteckning, som finns publicerad på Nationell Arkivdatabas (NAD)

Fråga om patientjournaler

Om du vill få tillgång till patientjournal tar du kontakt med den vårdcentral eller den klinik där du blev behandlad.

Beställa betygskopior från gamla vårdskolor

Landstinget Halland drev tidigare bl.a. vårdskolor. Vill du beställa betygskopior från någon av dessa skolor kan du kontakta Regionarkivet.

Vi behöver följande uppgifter från dig:

  • Förnamn och efternamn, även födelsenamn
  • Personnummer
  • Skolans namn, utbildningsort
  • Utbildningens namn/kursbeteckning
  • Startår och avslutningsår
  • Telefonnummer

En kopia av ett originalbetyg är gratis, behöver vi göra en avskrift ur betygskatalogerna tar vi ut en avgift på 125 kronor eftersom det innebär att Regionarkivet upprättar en ny handling. En faktura skickas till din folkbokföringsadress.

Regionarkivet översätter inte betyg/intyg eller andra originalhandlingar. Tänk på att beställa ditt betyg i god tid, eftersom handläggning och framtagning kan ta några dagar.

Söker du betyg från någon av våra befintliga skolor Löftadalens folkhögskola, Katrinebergs folkhögskola eller Munkagårdsgymnasiet (som även omfattar tidigare Plönningegymnaiset) vänd dig till respektive skola.

Beställa kopia på vaccinationsuppgifter

Vaccinationer som du fått innan skoltiden, det vill säga från 0-6 år, står i regel noterat i barnhälsovårdsjournalen. I Regionarkivet förvaras barnhälsovårdsjournaler för de (med vissa undantag) som är födda år 1984 och senare. Regionarkivet kan efter begäran lämna kopia av de vaccinationsuppgifter som finns i journalen.

Patientjournal från enskild privat vårdgivare som har upphört

Enligt patientdatalagen ska patientjournaler bevaras och vara tillgängliga i 10 år efter sista anteckning i journalen. Därefter får de gallras. Om en privat vårdgivares verksamhet upphör, ansvarar den privata vårdgivaren (eller dödsboet, konkursboet, likvidatorn) för journalhandlingarna under den tid som de ska vara tillgängliga, det vill säga under 10 år.

Om den privata vårdgivaren inte har möjlighet att ta hand om de journaler som finns när verksamheten upphör kan vårdgivaren ansöka hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om ett omhändertagande av journalerna.

I de fall IVO har fattat beslut om att omhänderta en privat vårdgivares arkiv, är det arkivmyndigheten i det aktuella landstinget/region som tar hand om journalerna. Där ska de förvaras avskilt i minst 10 år efter det att de har inkommit till arkivmyndigheten. I Region Halland är Regionstyrelsen arkivmyndighet.

Regionarkivet har för närvarande tagit emot ca 25 journalarkiv från enskilda privata vårdgivare.

Kontakta Regionarkivet

Tfn. 035-13 48 00, växel

Postadress
Region Halland
Regionarkivet
Box 517
301 80 Halmstad
E-post: regionen@regionhalland.se

Besöksadress
Region Halland
Södra vägen 9
302 38 Halmstad
(inte arkivlokal)

Senast ändrad: