Direkt till innehållet

Föreningstolkning

Tolkcentralen för döva/hörselskadade i Region Halland har enligt Hälso-och sjukvårdslagen uppdraget att utföra exempelvis skrivtolkning och teckenspråkstolkning i olika vardagliga situationer. Det ska finnas möjlighet för alla att vara delaktiga i samhället.

I uppdraget ingår även tolkning i fritids- och föreningssammanhang. Tjänsten är kostnadsfri och kräver ingen remiss. Den riktar sig till enskilda personer som är bosatta i Halland och registrerade med personnummer på Tolkcentralen.

Registreringen av personer och uppdrag ligger till grund för statistik för uppföljning av hur resurserna inom Tolkverksamheten används. Jämförelser görs även på nationell nivå.

Vi måste veta, när vi kommer ut till er för att tolka, att det finns personer med på mötet som är registrerade på Tolkcentralen. Redan vid tolkbeställningen kommer vi att fråga efter namnet på tolkanvändaren.

Så här gör ni

Någon i föreningen utses att vara ”Tolkkontakt”.  Den personen:

  • Bokar tolk (eller ser till att det görs om behovet finns).
  • Handhar två typer av blanketter; Mötesblankett och Registreringsblankett.
    När ni beställer tolk till ett möte meddelar ni samtidigt vilka som behöver tolk. Tolkarna tar då med den utrustning som krävs. En liten skärm eller stor duk och projektor, beroende på antal tolkanvändare.

Mötesblankett

Mötesblankett tolkcentralen

Mötesblanketten ska skickas runt under varje möte ni har, så att de deltagare som använt sig av tolkningen skriver på. Viktigt att poängtera att bara de som behöver skrivtolkningen skriver på.

På blanketten finns två rutor där deltagarna, som använt sig av tolkningen (tolkanvändare) ska sätta kryss i rätt ruta:
”VILL bli registrerad” eller ”ÄR redan registrerad”.

När mötesblanketten gått runt bland alla deltagarna, och skrivits på av dem som behövt tolkningen, är det meningen att den som är ”tolkkontakt” i föreningen skall lämna ut registreringsblanketten till dem som kryssat i rutan ”VILL bli registrerad” så att de kan registrera sig.

Registreringsblankett

Registreringsblankett tolkcentralen

Registreringsblanketten ska fyllas i av tolkanvändaren och skickas in till Tolkcentralen. På så sätt fångar vi upp alla nya tolkanvändare och kan registrera dem hos oss.

Mötesblanketten skickar ni sedan in till Tolkcentralen, där vi i vårt dataprogram skriver in tolkanvändarnamn på specifikt tolkuppdrag.

Registrerade tolkanvändare får två gånger om året information från Tolkcentralen.

Det är viktigt att veta att namnen inte lämnas ut till annan person eller sjukvårdsenhet.

Tolk kan även användas i privata sammanhang, inte bara på föreningsmöten.

Om något är oklart, kontakta gärna oss på Tolkcentralen.

Senast ändrad: