Webbplatser

Webbplatser ikon

Krisberedskap

Region Halland ansvarar för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera oavsett vad som sker i länet. Det handlar om att kunna upprätthålla hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och annan verksamhet, även under svåra förhållanden.

Organisation för krisberedskap

Region Hallands krisberedskap ska så långt det är möjligt förebygga hot och händelser, så att de inte inträffar. Om de trots allt inträffar, ska de vara hanterbara. Målet är att skapa en robusthet för att kunna hålla igång samhällsviktig verksamhet även vid kris och oförutsedda händelser.

Beredskapsarbetet i Region Halland utgår från en regional kris- och katastrofmedicinsk plan som bygger på aktuella lagar och nationella överenskommelser.

Robusthet en fråga i vardagen

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar behöver vara en del av vår normala vardag. Det tidigare sättet att hantera dessa frågor förändrades dels på grund av pandemin, dels på grund av omvärldsläget. För att skapa utveckling inom området arbetar Region Halland med att införliva arbetet med robusthet i den dagliga driften. Det innebär att frågor som förut hanterades mer separerat från den dagliga verksamheten nu behöver finnas med i all verksamhet och dess ledning och styrning.

Risk- och sårbarhetsanalyser

Alla regioner är skyldiga att kartlägga de risker och hot som finns i det egna länet. Utifrån denna lagstiftning analyserar Region Halland vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i länet och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. De risker och hot som identifieras sammanställs i en så kallad risk- och sårbarhetsanalys.

Region Halland ska i inledningen av varje ny mandatperiod sammanställa och rapportera resultatet av analysen till Socialstyrelsen, MSB och Länsstyrelsen.

Tjänsteman i beredskap

Region Halland har en Tjänsteman i beredskap (TiB) dygnet runt årets alla dagar. TiB har mandat från regiondirektören att agera initialt vid en samhällsstörning.

Vid hot om eller vid en konstaterad allvarlig händelse i regionens verksamheter, har TiB ansvar för att säkerställa att nödvändiga beslut fattas, åtgärder vidtas och att ett arbete med att hantera händelsen kommer igång. TiB är också en länk till samverkande aktörer och myndigheter.

Att ha en Tjänsteman i beredskap är ett lagkrav för alla regioner.

Kommunikatör i beredskap

För att säkerställa en fungerande kommunikation både internt och externt i samband med en händelse som riskerar att, eller som redan påverkar Region Hallands verksamheter, finns en kommunikatör i beredskap (KiB) dygnet runt, årets alla dagar.

KiB samverkar med Tjänsteman i beredskap (TiB), gör kommunikativa bedömningar och vidtar de kommunikationssåtgärder som behövs.

Krisledningsnämnd

Om Region Halland drabbas av en extraordinär händelse, exempelvis ett omfattande strömbortfall, kan en särskild krisledningsnämnd inrättas. Detta för att snabbt kunna fatta beslut om vilka åtgärder som behövs för att hantera ett akut läge.

Krisledningsnämnden är endast verksam under extraordinära händelser i fredstid. Krisledningsnämnden har befogenheter att ta över beslutande ledning i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsen.

Det är ett lagkrav att alla regioner har en krisledningsnämnd.

Region Halland en del av totalförsvaret

Det svenska totalförsvaret utgörs av det civila försvaret och det militära försvaret. Region Halland är en viktig kugge i det civila försvaret som ska hålla igång samhällets grundläggande funktioner vid ett väpnat angrepp. För Region Hallands del handlar det om att fortsätta bedriva hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och bildning samt att samverka med övriga regioner, myndigheter och andra aktörer, även under svåra förhållanden.

Samhällets ansvar

För att kunna hantera olika kriser har Sverige utvecklat ett särskilt krishanteringssystem. I stort sett hela samhället: kommuner, länsstyrelser, regioner, statliga myndigheter, näringsliv, frivilligorganisationer och ytterst regeringen, ingår i systemet och har olika uppgifter och roller inom detsamma.

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Länsstyrelsens arbete med säkerhet och beredskap (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kommunerna är ansvariga för verksamhet som måste fungera även under kriser, exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola. Läs mer om krisberedskap i just din kommun i länkarna nedan;

Kris och säkerhet - Falkenbergs kommun Länk till annan webbplats.

Kommunens krisberedskap - Halmstads kommun Länk till annan webbplats.

Krisberedskap - Hylte kommun Länk till annan webbplats.

Kris och beredskap - Kungsbacka kommun Länk till annan webbplats.

Kris och beredskap - Laholms kommun Länk till annan webbplats.

Kris och beredskap - Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

Ditt ansvar som invånare – att ha en hemberedskap

När en kris eller en allvarlig händelse drabbar ett samhälle är förberedelse avgörande, därför är det viktigt att var och en ser till att vara rustad. För att du ska klara en krissituation på bästa sätt är det betydelsefullt att tänka på de fyra viktigaste basbehoven: vatten, mat, kommunikation och värme. När du är förberedd kan samhället fokusera på att hjälpa de som har svårast att klara sig själva.

Hemberedskap på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (msb.se) Länk till annan webbplats.

Du som vanligtvis behöver stöd i vardagen har rätt att få den hjälpen även i en kris, men det kan se annorlunda ut, eller dröja.

Medicin för en månad hemma

Om du brukar få medicin eller förbrukningsartiklar utskrivna av hälso- och sjukvården är det bra att ha detta hemma, så att det räcker för en hel månad. Då klarar du dig bättre om det uppstår en kris eller en bristsituation.

Medicin för en månad på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (msb.se) Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: