Direkt till innehållet

Förvaltningar

Vi har uppdraget att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling i Halland. Arbetet är organiserat i åtta olika förvaltningar som ansvarar för olika områden. Förvaltningarna styrs av politiska nämnder.

Ambulans, diagnostik och hälsa

Verksamheterna är länsövergripande och arbetar utifrån ett hälsoperspektiv med fokus på att bevara och förbättra det friska hos alla invånare i Halland. Förvaltningen innefattar Ambulanssjukvård, sjukresor, färdtjänsthandläggning, 1177 på telefon, Medicinsk diagnostik samt Hälsa och funktionsstöd.

Politisk nämnd är Driftnämnden för Ambulans, diagnostik och hälsa.

Förvaltningschef:
Anna Pohjanen, telefon: 070-208 02 39, e-post: Anna Pohjanen

Hallands sjukhus

Hallands sjukhus ansvarar för den specialiserade somatiska vården i Halland. Hallands sjukhus består av akutsjukhusen i Halmstad och Varberg samt den planerade verksamheten som bedrivs i Kungsbacka och Falkenberg. Syftet med samordningen av specialistsjukvården är att skapa bättre och effektivare vård för våra patienter. Hallands sjukhus har cirka 3 500 medarbetare.

Politisk nämnd för Hallands sjukhus är Driftnämnden Hallands sjukhus.

Förvaltningschef:
Carolina Samuelsson, telefon: 035-13 10 00, e-post: Carolina Samuelsson

Hallandstrafiken

Hallandstrafiken gör det möjligt för de som bor eller befinner sig i Halland att ta sig till och från arbete, skola och fritidsaktiviteter med buss, tåg och taxibilar. Hallandstrafiken upphandlar och samordnar också färdtjänst i de halländska kommunerna samt sjukresor. På uppdrag av de halländska kommunerna sköter Hallandstrafiken också planering och samordning av skolskjutsar.

Sedan den 1 januari 2023 drivs Hallandstrafiken som en förvaltning inom området Regional utveckling med en driftsnämnd organiserad under Regionstyrelsen. Fram till 31/12 2022 var Hallandstrafiken ett helägt bolag till Region Halland.

Kollektivtrafiken är en angelägenhet för hela regionen och ett viktigt verktyg i samhällsutvecklingen och när det gäller att bidra till grön omställning.

Politisk nämnd för Hallandstrafiken är Driftnämnden för Kollektivtrafik.

Förvaltningschef:
Andreas Almquist, telefon: 076-770 78 17, e-post: Andreas Almquist

Hallandstrafikens webbplats

Kultur och skola

Inom förvaltningen finns verksamheterna Kultur i Halland, Munkagårdsgymnasiet, Katrinebergs folkhögskola och Löftadalens folkhögskola.

Inom Kultur i Halland bedrivs såväl kulturpolitiskt strategiskt arbete som operativ främjande-, produktions- och arrangörsverksamhet. Kultur i Hallands utvecklingsområden är: dans, film, konst, musik, litteratur, regionbibliotek och slöjd. Vi arbetar också övergripande med kultur för barn och unga, fria kulturaktörer samt med kulturella och kreativa sektorn.

Region Halland är huvudman för tre skolor: Munkagårdsgymnasiet, med inriktar sig på naturbruk och gröna näringar, samt folkhögskolorna Katrineberg och Löftadalen, som, bland annat, erbjuder allmän kurs som ger behörighet till högskolestudier, olika estetiska utbildningar och utbildningar inom hälsa och idrott. Skolorna har internat.

Förvaltningschef:

Karin Wettermark Jonsson, telefon: 070-291 03 39, e-post: Karin Wettermark Jonsson

Närsjukvården

Närsjukvården Halland består av två delar, Vårdcentralen Halland och Folktandvården Halland.

Vårdcentralen Halland driver regionens 24 offentligt ägda vårdcentraler och erbjuder vård i Hallands samtliga kommuner. Verksamheten intäktsfinansierad och drivs i konkurrens med privata vårdcentraler. Samtliga vårdcentraler erbjuder BVC-verksamhet samt behandling inom hälsa- och rehabilitering. Vid vårdcentralerna arbetar cirka 800 medarbetare inom yrken som sjukgymnaster, distriktsläkare, medicinska sekreterare, distriktssköterskor, psykologer, undersköterskor, bvc-sköterskor, arbetsterapeuter med flera.

Folktandvården Halland driver 20 allmäntandvårdskliniker och fyra tandregleringskliniker och har verksamhet i samtliga halländska kommuner.

Verksamheten drivs i konkurrens med privata aktörer. Inom folktandvården arbetar cirka 340 medarbetare så som bland annat tandhygienister, tandläkare, tandsköterskor och tandtekniker.

Förvaltningens ledning och administration är placerad i Varberg och Halmstad.

Politisk nämnd är Driftnämnden Närsjukvård.

Förvaltningschef:
Emma Pihl, telefon: 0767-23 28 63, e-post: Emma Pihl

Psykiatrin Halland

Inom Psykiatrin Halland finns cirka 870 anställda fördelade på ett trettiotal mottagningar och vårdavdelningar. Öppenvård finns i alla de sex halländska kommunerna och sjukhusvård i Halmstad och Varberg.

Psykiatrin satsar målmedvetet på att så långt som möjligt arbeta med öppna vårdformer. Det gäller också vid tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, där den öppna vårdformen blir ett mellansteg mellan sjukhusvistelse och utskrivning. Psykiatrin Halland samarbetar med både vårdcentraler och kommuner.

Psykiatrin erbjuder utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad och rehabilitering av personer med psykisk störning/sjukdom. Arbetet präglas av ett synsätt som betonar att psykisk störning/sjukdom kan bero på såväl medicinska och psykologiska som sociala faktorer. Dessa tre dimensioner värderas med samma intresse utifrån en hög kompetens.

Vuxenpsykiatrins öppenvård drivs i konkurrens med privata aktörer inom vissa diagnoser. Politisk nämnd är Driftnämnden Psykiatri.

Förvaltningschef:
Goran Delic, telefon: 0340-66 27 50, e-post: Goran Delic

Regionkontoret

Regionkontoret är en central förvaltning som bland annat har i uppdrag att skapa underlag, analyser och omvärldsbevakningar för de politiska styrelserna och nämnderna.

På Regionkontoret finns flera olika kompetenser inom verksamhetsområdena:

  • Administration
  • Ekonomi
  • HR
  • Hälso- och sjukvårdsutveckling
  • IT och digitalisering
  • Kommunikation
  • Regional utveckling
  • Säkerhet

Politisk nämnd för Regionkontoret är Regionstyrelsen.

Förvaltningschef:
Krister Björkegren, e-post: Krister Björkegren

Regionservice

Regionservice är Region Hallands interna serviceorganisation med uppdrag att leverera ett kostnadseffektivt utbud av stöd och service. Regionservice har verksamheter i länets samtliga kommuner och levererar tjänster inom Facilities Management och administration, främst innehållande utbuden personal- och ekonomiadministration, telefoni, kostservice, städ, vårdnära service, logistiktjänster, fastighetsservice och teknisk service.

Politisk nämnd är Driftsnämnden Regionservice.

Kontakt: regionservice@regionhalland.se.

Förvaltningschef:
Andreas Mattsson, telefon: 0720-84 32 36, e-post: Andreas Mattsson

Senast ändrad: