Direkt till innehållet

Coronainformation till förskola, grundskola och gymnasieskola

Information om hur länge barn ska stanna hemma från förskola och skola finns på sidan Covid-19: Stanna hemma om du är sjuk.

Detta gäller nu:

  • Alla som är sjuka, blir förkylda eller får andra symtom på covid-19 ska stanna hemma från skola och arbete.
  • Alla behöver fortsätta vara noga med att tvätta händerna med tanke på den stora omfattningen av covid-19 och andra infektioner som är just nu.
  • Barn, elever och personal får inte längre några förhållningsregler. Det innebär att alla kan komma tillbaka till förskola och skola när man blivit frisk och pigg. Man ska vara så pigg att man orkar en dag på förskola eller skola. Det är vårdnadshavare och elev som avgör när man är tillräckligt frisk.
  • Alla symtomfria får gå till skola och arbete, även de som bor tillsammans med någon som har covid-19. Karantän för hushållskontakter tas bort.

Ingen självprovtagning längre för elever och personal i skolan

Nu rekommenderas inte längre en bred provtagning för de som är förkylda eller har andra symtom covid-19 ute i samhället. Självprovtagningen covid-19 stänger för allmänheten, vilket även inkluderar elever och personal inom skolan. Endast grupper som finns i vård och äldreomsorg eller jobbar där samt gravida kommer att använda självprovtagningen, läs mer på sidan Lämna prov för covid-19 på 1177.se/Halland

Snabbtest (antigentest) rekommenderas inte heller. Om elev eller personal trots allt har använt köpt snabbtest (antigen) som visar covid-19 (positivt provsvar) ska den smittade vara hemma i minst 5 dagar varav 2 feberfria och man ska må väsentligt bättre.

Skolsmittspårningen avslutas

Smittspårning kring covid-19 kommer fortsättningsvis endast ske inom vård och äldreomsorg. Från nu behöver ingen meddela skolan att de har covid-19, skolan behöver inte längre kartlägga nära kontakter, meddela någon eller skicka ut något brev till vårdnadshavare. Skolan får naturligtvis informera om man vill när man får kännedom om fall.

Beslut om distans- eller fjärrundervisning vid personalbrist eller vid hög frånvaro bland elever

Det kan fortsatt uppstå situationer där frånvaron är hög – både bland personal och elever och grunden är att närundervisning bör ske i så stor utsträckning som möjligt.

Beslut om distans- eller fjärrundervisning i grundskola och gymnasium, liksom stängning av förskola och fritidshem på grund av personalbrist fattas av skolhuvudman. Inget samråd med Smittskydd Halland behövs. Detta gäller även om skälet till beslutet är hög frånvaro bland eleverna.

I en situation där så många elever är hemma p g a att de är sjuka kan skolhuvudmannen fatta beslut om fjärr- och distansundervisning för att tillgängliggöra undervisning för så många elever som möjligt. Detta gäller samtliga årskurser i grundskola och gymnasieskola och ingen kontakt behöver i de fallen tas med Smittskydd Halland inför beslut. Vid beslut om fjärr- eller distansundervisning för friska elever måste alltid elevernas bästa beaktas och hänsyn tas till barnens omsorgsbehov.

Beslut om distans- eller fjärrundervisning som smittskyddsåtgärd

Det har under pandemin funnits situationer där förebyggande smittskyddsåtgärder har varit av värde till exempel minska trängsel i skolornas lokaler, men i nuläget med hög samhällsspridning bedöms detta inte vara en effektiv åtgärd.

Smittspridning

Även om provtagning för covid-19 inte längre rekommenderas vid symtom kan sjukfrånvaron fortsätta att vara hög eftersom smittan fortsatt finns och för att även andra virus sprids och gör oss sjuka. För att minska risken för smitta av luftvägsvirus (och andra virus såsom vinterkräksjuka) är utomhusvistelse, god handhygien och att undvika att blanda olika barngrupper, elevgrupper eller klasser bra förebyggande åtgärder.

Samråd med Smittskydd kan ske när det är omfattande smittspridning i skolan för att få råd kring lämpliga åtgärder. Om ni inte kommer fram på telefon kan ni kontakta Smittskydd Halland på smittskydd@regionhalland.se.

Vägledning från Folkhälsomyndigheten

Vägledande information och bedömningsunderlag till rektorer och skolchefer i grundskola och gymnasium.

Senast ändrad: