Direkt till innehållet

Coronainformation till förskola, grundskola och gymnasieskola

Information om provtagning för barn och hur länge barn ska stanna hemma från förskola och skola finns på sidan Barn och covid-19 på 1177.se/Halland.

Barn och covid-19 

Instruktion för rektor vid fall av smitta

Här finns en kort instruktion till hjälp för rektorn att bedöma när informationsbrevet behöver skickas ut och när kontakt med Smittskydd Halland bör tas.

Instruktion till rektor vid fall av covid-19

Instruktion vid fall av covid-19 på skola/förskola till rektor (pdf ny version 210525)

Bedömningsunderlag (Folkhälsomyndigheten)

Mall inför samtal med Smittspårningsenheten (210602)

Tänk på!

  • Informera aldrig andra om vem som har covid-19 om du inte har personens tillåtelse. Detta enligt lag om sekretess.
  • Det är skolan/skolverksamheten som avgör om man vill gå ut med information om att det finns fall på skolan.
  • Fortsätt informera och motivera till att följa rekommendationerna: Att stanna hemma när man är minsta sjuk, att tvätta händerna ofta eller använda handsprit och att hålla avstånd till varandra, minst 2 meter.

Brev till vårdnadshavare

Smittskydd Halland har tagit fram ett informationsbrev som förskola och skola kan använda i sin kommunikation med vårdnadshavare, vid fall av smitta i en klass eller grupp.

Ditt barn kan ha blivit utsatt för smitta_förskola (uppdaterad 210504)

Ditt barn kan ha blivit utsatt för smitta_låg-och mellanstadiet (uppdaterad 210504)

Ditt barn kan ha blivit utsatt för smitta_gymnasiet_högstadiet (uppdaterad 210504)

Du kan ha blivit utsatt för smitta - elever över 18 år och personal på skolan - information om fall av covid-19 (uppdaterad 210504)

Andra språk: Informationsbreven finns på flera andra språk på sidan Informationsmaterial på andra språk

Smittspårning vid fall av smitta på förskola och skola

Smittspårning är ett viktigt instrument för att tidigt stoppa lokala utbrott av covid-19. I Halland görs smittspårning av läkare på vårdcentralen eller av smittspårare på Region Hallands smittspårningsenhet. Spårningsarbetet börjar när en person får ett provsvar som visar på covid-19.

Stort ansvar ligger på den som har fått bekräftad covid-19 - att följa de förhållningsreglerna från Smittskyddsläkarföreningen som följer med provsvaret, informera de personer hen bor tillsammans med samt att informera personer de haft nära kontakt med under tiden de haft symtom och 48 timmar innan. Det finns förhållningsregler för både den som är smittad av covid-19 och de personer som bor tillsammans med någon som har covid-19, sk hushållskontakter. Smittskyddsbladen finns på flera olika språk.

Elever från högstadiet och äldre som varit i nära kontakt (inom 2 meter i mer än sammanlagt 15 minuter under en dag) med någon som har bekräftad covid-19 under den smittsamma perioden (vid symtom samt 48 timmar innan personen fick symtom) ska boka tid för självprovtagning via 1177.se så snart de fått besked. Om provsvaret sedan inte visar på covid-19 (negativt provsvar) ska de också boka tid för genomförande av provtagning dag 5 från det att hen träffade personen som är smittad med covid-19.

Om någon person från 6 år och äldre får symtom ska självprovtagning som vanligt bokas och genomföras direkt.

Informeras skolan om ett barn/elev/personal har bekräftats med covid-19?

Ja, i de fall där smittspårningsarbetet visar att den som bekräftats ha covid-19 haft nära kontakt med någon på skolan under den smittsamma perioden (vid symtom samt 48 timmar innan personen fick symtom). Skolan får inte per automatik information när någon som går eller arbetar på skolan bekräftas ha covid-19.

Om barn varit i nära kontakt med någon som har covid-19 i skolan

För att förebygga och begränsa utbrott av covid-19 samarbetar skolan med Region Hallands smittspårare.

Covid-19 klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig smittspårningspliktig sjukdom enligt den svenska smittskyddslagen. Detta innebär bland annat att den person som har bekräftad covid-19 (eller misstänks vara smittad) måste medverka till smittspårning och se till att de personer som varit nära den smittade blir kontaktade och får information. Vissa av de nära kontakterna kan ibland också vara aktuella för provtagning, se ovan. Smittspårning ska ske så fort som möjligt då tidsaspekten är viktig för att begränsa fortsatt smittspridning.

För att underlätta smittspårning i skolmiljö där vårdnadshavaren har begränsad möjlighet att veta vilka nära kontakter barnet har haft så sker ett samarbete mellan skolan och smittspårningsenheten. Skolan hjälper till med att kartlägga vilka elever som kan ha utsatts för smitta och lämnar uppgifter om detta till Region Hallands smittspårningsenhet.

För att underlätta smittspårning lämnar skolan även uppgifter till Region Hallands smittspårningsenhet när man fått kännedom om att en elev har konstaterad covid-19. Utlämnandet av uppgifter sker i enlighet med smittskyddslagen. Identiteten på den smittade kommer inte avslöjas för de som kartläggs som nära kontakter (eller deras vårdnadshavare) eftersom det är sekretessbelagda uppgifter.

Om ett barn identifieras som en nära kontakt till en person i skolan som har konstaterad covid-19 kan Region Hallands smittspårare komma att kontakta vårdnadshavaren.

Hantering av covid-19 i skolmiljö - vägledning från Folkhälsomyndigheten

Vägledande information och bedömningsunderlag till rektorer och skolchefer i grundskola och gymnasium. 

Senast ändrad: