Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Coronainformation till förskola, grundskola och gymnasieskola

Information om provtagning för barn och hur länge barn ska stanna hemma från förskola och skola finns på sidan Barn och covid-19 på 1177.se/Halland.

Beslut om distans- eller fjärrundervisning vid personalbrist eller vid hög frånvaro bland elever

Grunden är att närundervisning bör ske i så stor utsträckning som möjligt.

Beslut om distans- eller fjärrundervisning i grundskola och gymnasium, liksom stängning av förskola och fritidshem på grund av personalbrist fattas av skolhuvudman. Inget samråd med Smittskydd Halland behövs. Detta gäller även om skälet till beslutet är hög frånvaro bland eleverna.

I en situation där så många elever är hemma p g a att de är sjuka eller för att de är i hushållskarantän p g a covid-19 i hushållet kan skolhuvudmannen fatta beslut om fjärr- och distansundervisning för att tillgängliggöra undervisning för så många elever som möjligt. Detta gäller samtliga årskurser i grundskola och gymnasieskola och ingen kontakt behöver i de fallen tas med Smittskydd Halland inför beslut. Vid beslut om fjärr- eller distansundervisning för friska elever måste alltid elevernas bästa beaktas och hänsyn tas till barnens omsorgsbehov.

Beslut om distans- eller fjärrundervisning som smittskyddsåtgärd

När det gäller beslut om övergång till fjärr- och distansundervisning som en smittskyddsåtgärd, för att t ex minska trängsel i skolornas lokaler, krävs även fortsättningsvis samråd med Smittskydd Halland samt en rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Denna möjlighet avser enbart högstadie- och gymnasieskolan. I nuläget med hög samhällsspridning bedöms inte detta vara en effektiv åtgärd.

Instruktion för rektor vid fall av smitta

Vid smitta i skolan ligger fokus på att med förebyggande åtgärder såsom avstånd, utevistelse, god handhygien, undvikande av att blanda olika elevgrupper/klasser. Utöver detta ska information ges till vårdnadshavare, elever och personal att smitta finns och alla ska vara extra uppmärksamma på symtom. Alla med symtom ska stanna hemma och testa sig enligt gällande rekommendationer.

Samråd med Smittskydd kan ske när det är omfattande smittspridning i skolan för att få råd kring lämpliga åtgärder. I det läge vi nu befinner oss med hög smittspridning i samhället bedöms dock tillfälligt avbrott i närundervisningen (paus) i nuläget sällan aktuellt. Om ni inte kommer fram på telefon kan ni kontakta Smittskydd Halland på smittskydd@regionhalland.se.

- tillfällig instruktion på grund av stor smittspridning

  1. Elev eller personal har fått provsvar som bekräftar covid-19 (positivt provsvar), gäller både självprovtagning (PCR), prov taget av vården (PCR) eller snabbtest (antigentest) och har varit på skola eller förskola med symtom eller 48 timmar innan.
  2. Brev skickas till den smittades klass + eventuella elever i andra klasser som haft gemensam undervisning, t ex moderna språk, samt berörd skolpersonal. Brevet skickas när en elev eller skolpersonal fått ett provsvar som visar covid-19 (positivt provsvar) oavsett om provet som tagits är PCR eller snabbtest (antigentest). Brev: Du kan ha blivit utsatt för smitta gemensamt brev för elever, skolpersonal och andra personer i allmänheten - information om fall av covid-19 (uppdaterad 22-01-25) Smittskydd Halland har tagit beslut att ingen provtagning ska ske av symtomfria personer i Halland, just nu. Under tiden det beslutet gäller har skolbreven ersatts av ett gemensamt brev för elever i olika åldrar, skolpersonal och personer i allmänheten, även utanför skolan, som utsatts för smitta. De tidigare breven för olika åldersgrupper används inte nu. De publiceras igen när det är aktuellt att använda dem.
  3. Klart! – Inget meddelande till Smittspårningsenheten eller Smittskydd Halland behövs. Endast om det finns specifika frågor som inte skolan kan avgöra kontaktas skolsmittspårning på telefonnummer 010-476 19 18.

Underlag för utskick till elever och vårdnadshavare efter ändrade rekommendationer provtagning, karantän och hur länge stanna hemma (kompletterat med information om barn i förskola) (2022-01-25)

Tänk på!

  • Informera aldrig andra om vem som har covid-19 om du inte har personens tillåtelse. Detta enligt lag om sekretess.
  • Fortsätt informera och motivera till att följa rekommendationerna: Att stanna hemma när man är minsta sjuk, att tvätta händerna ofta eller använda handsprit och att hålla avstånd till varandra, minst 2 meter.

Självtest på skola – provtagning nära kontakt elev och personal

Från den 13 januari 2022 ska personer utan symtom inte genomföra provtagning i Halland även om de varit nära någon smittad. Det gäller tills vidare tills nytt besked.

Smittspårning vid fall av smitta på förskola och skola

Spårningsarbetet börjar när en person får ett provsvar som visar på covid-19.

Den som får provsvar som visar covid-19 ska genomföra sin del i smittspårning omgående vilket hen gör genom att svara på frågorna i frågeformuläret för smittspårning som finns nåbart via länk i provsvaret i 1177.se.

Personer som inte har använt Självprovtagning covid-19, för att hen inte har e-legitimation, får när de har covid-19 (positivt provsvar) via telefon information om provsvar och om hur smittspårning kommer ske.

Stort ansvar ligger också på den som har fått bekräftad covid-19 - att följa de förhållningsregler från Smittskyddsläkarföreningen som följer med provsvaret, informera de personer hen bor tillsammans med samt att informera personer de haft nära kontakt med under tiden de haft symtom och 48 timmar innan. Det finns förhållningsregler för både den som är smittad av covid-19 och de personer som bor tillsammans med någon som har covid-19, sk hushållskontakter. Smittskyddsbladen finns på flera olika språk.

Om person, från förskoleklass och äldre, får symtom ska självprovtagning genomföras direkt, gäller även vaccinerade.

Hantering av covid-19 i skolmiljö

För att förebygga och begränsa utbrott av covid-19 samarbetar skolan med Region Hallands smittspårare.

Vägledning från Folkhälsomyndigheten

Vägledande information och bedömningsunderlag till rektorer och skolchefer i grundskola och gymnasium. 

Senast ändrad: