Direkt till innehållet

Smittskydd Hallands vägledning för skolhuvudmän

Hantering av covid-19 i skolmiljö

Bakgrund

Hur covid-19 hanteras i skolmiljö är en komplex fråga som kräver svåra avvägningar och bedömningar. Risk för smittspridning vägs emot skolplikt och elevens rätt till utbildning, och även psykosociala effekter (för enskilda elever och som grupp), arbetsmiljöaspekter och skolans ställning som samhällsbärande verksamhet behöver tas med i beaktande.

I grunden ligger det nationella ställningstagande som Folkhälsomyndigheten och regeringen gjort då man beslutat och tydligt kommunicerat att skolundervisningen även under pandemin skall bedrivas i ordinarie verksamhetsform så långt det är möjligt. Regelverket som styr skolans ansvar och befogenheter med anledning av covid-19 finns tydligt beskrivet på Skolverkets hemsida och för personalen betraktas skolan som arbetsplats. Folkhälsomyndigheten har nyligen uppdaterat sin skolinformation, se Hantering av covid-19 i skolmiljö på Folkhälsomyndigheten.se

Vårterminen 2021

I perioder har det funnits en nationell rekommendation om distansundervisning för gymnasiet, den senaste löpte ut 2021-04-01. I Halland har både gymnasiet och högstadiet haft deltids distansundervisning i olika omfattning sedan början av vårterminen 2021.

Under resterande delen av vårterminen 2021 är målsättningen en återgång till mer närundervisning. Hallands kommuner har en hög smittspridning i dagsläget, men bedömningen är att närundervisning bör vara huvudinriktningen. Så länge smittspridningen av covid-19 fortsätter vara hög i samhället kommer dock skolorna behöva ta hänsyn till smittskyddsåtgärder i sin planering av verksamheten. För både gymnasiet och högstadiet har skolhuvudmännen befogenhet att använda deltids distansundervisning för att undvika trängsel i sin verksamhet som en förebyggande smittskyddsåtgärd. I första hand skall dock andra förebyggande smittskyddsåtgärder användas, men för vissa skolor kan deltids distansundervisning behöva fortgå i viss utsträckning. Återgången anpassas till respektive verksamhets förutsättningar och smittskyddet avstår att ge rekommendation med specificerad grad av respektive undervisningsform eftersom lämpligaste lösningen skiljer sig från skola till skola.

Behovet av anpassad undervisning ställer stora krav på flexibilitet från skolornas sida. Inte minst föranleder ambitionen att öka graden närundervisning för högstadiet och gymnasiet att man fortlöpande behöver arbeta med andra förebyggande åtgärder, liksom de åtgärder som är aktuella vid konstaterat fall av smitta i verksamheten. Folkhälsomyndigheten utkom dessutom med ny rekommendation om närkontaktsprovtagning för barn/elever i uppdatering av sin smittspårningsvägledning 2021-04-16. Uppdatering av regionala riktlinjer och informationsmaterial med anledning av detta pågår inför implementering inom kort. Vid utbrott av smitta inom skolornas verksamhet sker ett strukturerat arbete för att begränsa smittspridningen i tätt samarbete mellan berörd skola, smittskydd och smittspårningsenhet. Vid utbrott kan särskilda åtgärder behöva vidtas.

Smittskydd Halland Vägledning för hantering av smitta i skolmiljö (april 2021)

Senast ändrad: