Direkt till innehållet

Fakta om Halland

Halland har en god utveckling. Inflyttningen är stor och vår region är en av de mest attraktiva i landet att bo och arbeta i. Vi har den bästa utvecklingen av medelinkomst, en hög utbildningsnivå, ett bra företagsklimat och en vård som står sig mycket bra i nationella jämförelser.

Sedan 1950 har folkmängden i Halland ökat med över 72 procent. Även om födelsetalen har varit relativt höga beror befolkningsökningen i första hand på inflyttningen, vilket bidragit till att länet i dag är en av Sveriges främsta tillväxtregioner.

Flytten går dit livskvaliteten är hög

Under 1950-talet inleddes en ny period i svenskarnas flyttmönster. Rörligheten ökade i hela landet och människor sökte sig till områden med goda boendemiljöer, särskilt i storstädernas närhet. I denna regionala omfördelning blev Halland en av de stora vinnarna och det är inte för inte som vår vision är Halland – bästa livsplatsen.

Inflyttning skapar tillväxt

En långvarig och omfattande inflyttning leder med tiden till en ökad ekonomisk aktivitet eftersom befolkningens utbildnings- och inkomstnivå påverkas positivt och näringslivet stimuleras av ökad köpkraft och tillgång på kompetent arbetskraft.

Regionfakta

På Regionfakta hittar du fakta och aktuell statistik om Halland inom områdena:

Arbetsmarknad

Trots att Hallands län har högst förvärvsfrekvens i Sverige kan den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning utsätta Halland för en ökad press. En åldrande befolkning ökar efterfrågan på välfärdstjänster och sätter tryck på välfärdssystemet, på grund av detta är ökad arbetskraft en viktig del för att hantera konsekvenserna av en åldrande befolkning.

Arbetsmarknad

Befolkningsutveckling

Halland har en god befolkningsutveckling. Sedan 1970 har Hallands folkmängd ökat med 65 procent. Sverige som helhet ökade med 27 procent under samma period.

Halland fortsätter att växa i snabb takt. 2018 ökade antalet invånare i länet med 4 527 personer, vilket är något mer än föregående år. Procentuellt innebär det att Halland hade den tredje största folkökningen i landet 2018, efter Stockholms län och Uppsala län. Hallands befolkning uppgick till 329 352 invånare den 31 december 2018. Under året blev Halmstad den 18:e kommunen i Sverige att passera 100 000 invånare. I fem av länets kommuner ökade befolkningen och procentuellt ökade den mest i Kungsbacka. I Hylte minskade befolkningen marginellt.

Invandring ligger fortfarande bakom en betydande del av folkmängdsökningen i Halland men inte i lika stor utsträckning som de föregående åren. Invandringen svarade för 47 % av den totala folkökningen, att jämföra med 54 % 2017 och 64 % 2016. Födelseöverskott och inrikes flyttöverskott bidrar med andra ord till en större andel av den växande befolkningen.

Befolkningsutvecklingen

Skola och utbildning

I Halland ökar utbildningsnivån vilket resulterar i en välutbildad arbetskraft.Halland har en högre andel elever som är behöriga till gymnasiet än riksgenomsnittet, men trenden är dock att andelen sjunker. Skolavhoppen har också minskat de senaste två åren, framförallt bland inrikes-födda men bara en svag minskning bland utomnordiskt födda personer.

Utbildningsnivå

Näringslivsstatistik

Halland kännetecknas av ett livskraftigt näringsliv. Ett särdrag för Halland är också dominansen av små och medelstora företag vilket gör näringslivet mindre känsligt för konjunktur- och strukturförändringar samt gynnar flexibilitet och omställningsförmåga. En viktig del i arbetet för regionen är att följa näringslivets utveckling.

Näringslivsutveckling

Näringslivsanalys 20122017

På Tillväxtverket hittar du statistik om företagande, turism och regional tillväxt i Sveriges län.

Vad växer var? Strukturomvandlingens geografi 2017

Regional ekonomi

Regional ekonomi kan beskrivas ur flera dimensioner; produktion, inkomster och konsumtion. Precis som på nationell nivå där man använder nationalräkenskaper (BNP) för att analysera nationens utveckling kan vi beskriva Hallands ekonomi med hjälp av regionala räkenskaper, BRP, eller lönesummor.

Urmas Kömmits

Analytiker

Epost: Urmas.Kommits@regionhalland.se Arbete: 0722417003 Mobil: 0722417003

Senast ändrad: