Direkt till innehållet

Fakta om Halland

Halland har en god utveckling. Inflyttningen är stor och vår region är en av de mest attraktiva i landet att bo och arbeta i. Vi har den bästa utvecklingen av medelinkomst, en hög utbildningsnivå, ett bra företagsklimat och en vård som står sig mycket bra i nationella jämförelser.

Sedan 1950 har folkmängden i Halland ökat med över 72 procent. Även om födelsetalen har varit relativt höga beror befolkningsökningen i första hand på inflyttningen, vilket bidragit till att länet i dag är en av Sveriges främsta tillväxtregioner.

Flytten går dit livskvaliteten är hög

Under 1950-talet inleddes en ny period i svenskarnas flyttmönster. Rörligheten ökade i hela landet och människor sökte sig till områden med goda boendemiljöer, särskilt i storstädernas närhet. I denna regionala omfördelning blev Halland en av de stora vinnarna och det är inte för inte som vår vision är Halland – bästa livsplatsen.

Inflyttning skapar tillväxt

En långvarig och omfattande inflyttning leder med tiden till en ökad ekonomisk aktivitet eftersom befolkningens utbildnings- och inkomstnivå påverkas positivt och näringslivet stimuleras av ökad köpkraft och tillgång på kompetent arbetskraft.

Konjunkturläget i Halland

Ta del av den senaste statistiken om konjunkturläget i Hallands län när det gäller arbetsmarknad, näringsliv och kollektivtrafik.

Konjunkturläget i Hallands län

Regionfakta

Regionfakta hittar du fakta och aktuell statistik om Halland inom områdena:

Arbetsmarknad

Trots att Hallands län har högst förvärvsfrekvens i Sverige kan den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning utsätta Halland för en ökad press. En åldrande befolkning ökar efterfrågan på välfärdstjänster och sätter tryck på välfärdssystemet, på grund av detta är ökad arbetskraft en viktig del för att hantera konsekvenserna av en åldrande befolkning.

Arbetsmarknad

Befolkningsutveckling

Den positiva befolkningsutvecklingen i Halland fortsatte även under 2021. Antalet invånare ökade med 3 495 personer, vilket procentuellt sett är den tredje största ökningen i landet. Befolkningstillväxten är större än under 2020, vilket beror på att länets flytt-, invandrings- och födelsenetto ökade under året.

Hallands befolkning uppgick till 340 243 invånare den 31 december 2021. Under året ökade befolkningen i länets samtliga kommuner med undantag för Hylte. Varbergs kommun hade den högsta tillväxten (1,9 procent), vilket är en större ökning än året innan. Även i Falkenbergs och Laholms kommuner ökade tillväxten, medan den avtog i Halmstad och Kungsbacka.

Invandring ligger fortfarande bakom en betydande del av folkmängdsökningen i Halland men inte i lika stor utsträckning som de föregående åren. Invandringen svarade för 40 procent av den totala folkökningen, att jämföra med 56 procent 2017. Under året stod det inrikes flyttnettot för 44 procent av befolkningsökningen i länet och födelsenettot för 16 procent. Födelsenettot har inte haft så stor betydelse för befolkningstillväxten sedan 2011.

2021 hade samtliga kommuner i länet förutom Hylte ett födelseöverskott och fem kommuner fick också ett tillskott via inflyttningar från övriga landet. Högst inrikes flyttnetto hade Varbergs och Falkenbergs kommun.

Hallands befolkningsutveckling – Historisk utveckling, nuläge och prognos

Interaktiv datafördjupning om befolkningsutvecklingen i Halland

Skola och utbildning

I Halland ökar utbildningsnivån vilket resulterar i en välutbildad arbetskraft.Halland har en högre andel elever som är behöriga till gymnasiet än riksgenomsnittet, men trenden är dock att andelen sjunker. Skolavhoppen har också minskat de senaste två åren, framförallt bland inrikes-födda men bara en svag minskning bland utomnordiskt födda personer.

Utbildningsnivå

Näringslivsstatistik

Halland kännetecknas av ett livskraftigt näringsliv. Ett särdrag för Halland är också dominansen av små och medelstora företag vilket gör näringslivet mindre känsligt för konjunktur- och strukturförändringar samt gynnar flexibilitet och omställningsförmåga. En viktig del i arbetet för regionen är att följa näringslivets utveckling.

Näringslivsutveckling

Näringslivsanalys 20145–2020

På Tillväxtverket hittar du statistik om företagande, turism och regional tillväxt i Sveriges län.

Vad växer var? Strukturomvandlingens geografi 2017

Regional ekonomi

Regional ekonomi kan beskrivas ur flera dimensioner; produktion, inkomster och konsumtion. Precis som på nationell nivå där man använder nationalräkenskaper (BNP) för att analysera nationens utveckling kan vi beskriva Hallands ekonomi med hjälp av regionala räkenskaper, BRP, eller lönesummor.

Senast ändrad: