Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Fakta om Halland

Halland har en god utveckling. Inflyttningen är stor och vår region är en av de mest attraktiva i landet att bo och arbeta i. Vi har den bästa utvecklingen av medelinkomst, en hög utbildningsnivå, ett bra företagsklimat och en vård som står sig mycket bra i nationella jämförelser.

Sedan 1950 har folkmängden i Halland ökat med över 72 procent. Även om födelsetalen har varit relativt höga beror befolkningsökningen i första hand på inflyttningen, vilket bidragit till att länet i dag är en av Sveriges främsta tillväxtregioner.

Flytten går dit livskvaliteten är hög

Under 1950-talet inleddes en ny period i svenskarnas flyttmönster. Rörligheten ökade i hela landet och människor sökte sig till områden med goda boendemiljöer, särskilt i storstädernas närhet. I denna regionala omfördelning blev Halland en av de stora vinnarna och det är inte för inte som vår vision är Halland – bästa livsplatsen.

Inflyttning skapar tillväxt

En långvarig och omfattande inflyttning leder med tiden till en ökad ekonomisk aktivitet eftersom befolkningens utbildnings- och inkomstnivå påverkas positivt och näringslivet stimuleras av ökad köpkraft och tillgång på kompetent arbetskraft.

Samhällseffekter av Covid-19 i Hallands län

Ta del av den senaste statistiken om pandemins samhällseffekter i Hallands län när det gäller arbetsmarknad, näringsliv, kollektivtrafik och hälsa – uppdaterad 16 september.

Samhällseffekter av Covid-19 i Hallands län

Interaktiv datafördjupning om arbetslösa, konkurser och varsel

Regionfakta

Regionfakta hittar du fakta och aktuell statistik om Halland inom områdena:

Arbetsmarknad

Trots att Hallands län har högst förvärvsfrekvens i Sverige kan den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning utsätta Halland för en ökad press. En åldrande befolkning ökar efterfrågan på välfärdstjänster och sätter tryck på välfärdssystemet, på grund av detta är ökad arbetskraft en viktig del för att hantera konsekvenserna av en åldrande befolkning.

Arbetsmarknad

Befolkningsutveckling

Den positiva befolkningsutvecklingen i Halland fortsatte även under 2020. Antalet invånare i länet ökade med 2 900 personer, vilket var en betydande minskning jämfört med föregående år men procentuellt sett den näst största ökningen i landet. Att ökningstakten avtog berodde på att befolkningsökningen i riket som helhet halverades och på att länets flytt- och födelsenetto minskade jämfört med föregående år. Jämfört med 2019 minskade tillväxttakten i samtliga län.

Hallands befolkning uppgick till 336 748 invånare den 31 december 2020. Under året ökade befolkningen i länets samtliga kommuner med undantag för Hylte. Falkenbergs kommun hade den högsta tillväxten (1,5 procent), vilket var i nivå med föregående år. I övriga kommuner avtog tillväxttakten och kraftigast inbromsning registrerades i Laholms kommun. I faktiska tal hade Halmstads kommun den högsta tillväxten följt av Varberg och Falkenberg.

Invandring ligger fortfarande bakom en betydande del av folkmängdsökningen i Halland men inte i lika stor utsträckning som de föregående åren. Invandringen svarade för 41 % av den totala folkökningen, att jämföra med 54 % 2017. Under året stod det inrikes flyttnettot för 46 % av befolkningsökningen i länet och födelsenettot för 13 %.

2020 hade samtliga kommuner i länet förutom Laholm ett födelseöverskott och fem kommuner fick också ett tillskott via flyttningar från övriga landet. Högst inrikes flyttnetto hade Varbergs och Falkenbergs kommun.

Pandemin har sannolikt påverkat befolkningsutvecklingen i landet och regionen under året. Migrationen har minskat och antalet döda ökat jämfört med föregående år. På riksnivå ökade dock antalet flyttningar över länsgräns under året.

Befolkningsutvecklingen

Skola och utbildning

I Halland ökar utbildningsnivån vilket resulterar i en välutbildad arbetskraft.Halland har en högre andel elever som är behöriga till gymnasiet än riksgenomsnittet, men trenden är dock att andelen sjunker. Skolavhoppen har också minskat de senaste två åren, framförallt bland inrikes-födda men bara en svag minskning bland utomnordiskt födda personer.

Utbildningsnivå

Näringslivsstatistik

Halland kännetecknas av ett livskraftigt näringsliv. Ett särdrag för Halland är också dominansen av små och medelstora företag vilket gör näringslivet mindre känsligt för konjunktur- och strukturförändringar samt gynnar flexibilitet och omställningsförmåga. En viktig del i arbetet för regionen är att följa näringslivets utveckling.

Näringslivsutveckling

Näringslivsanalys 2014–2019

På Tillväxtverket hittar du statistik om företagande, turism och regional tillväxt i Sveriges län.

Vad växer var? Strukturomvandlingens geografi 2017

Regional ekonomi

Regional ekonomi kan beskrivas ur flera dimensioner; produktion, inkomster och konsumtion. Precis som på nationell nivå där man använder nationalräkenskaper (BNP) för att analysera nationens utveckling kan vi beskriva Hallands ekonomi med hjälp av regionala räkenskaper, BRP, eller lönesummor.

Senast ändrad: