Direkt till innehållet

Fakta om Halland

Halland har en god utveckling. Inflyttningen är stor och vår region är en av de mest attraktiva i landet att bo och arbeta i. Vi har den bästa utvecklingen av medelinkomst, en hög utbildningsnivå, ett bra företagsklimat och en vård som står sig mycket bra i nationella jämförelser.

Sedan 1950 har folkmängden i Halland ökat med över 72 procent. Även om födelsetalen har varit relativt höga beror befolkningsökningen i första hand på inflyttningen, vilket bidragit till att länet i dag är en av Sveriges främsta tillväxtregioner.

Uppföljning hållbar tillväxt i Halland

Läget i Halland (rapport)

Rapporten innehåller en beskrivning av utvecklingen i Hallands län och en uppföljning av de mål som finns i Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028. Rapporten uppdateras löpande.

Uppföljning (regionhalland.se)

Flytten går dit livskvaliteten är hög

Under 1950-talet inleddes en ny period i svenskarnas flyttmönster. Rörligheten ökade i hela landet och människor sökte sig till områden med goda boendemiljöer, särskilt i storstädernas närhet. I denna regionala omfördelning blev Halland en av de stora vinnarna och det är inte för inte som vår vision är Halland – bästa livsplatsen.

Inflyttning skapar tillväxt

En långvarig och omfattande inflyttning leder med tiden till en ökad ekonomisk aktivitet eftersom befolkningens utbildnings- och inkomstnivå påverkas positivt och näringslivet stimuleras av ökad köpkraft och tillgång på kompetent arbetskraft.

Konjunkturläget i Halland

Ta del av den senaste statistiken om konjunkturläget i Hallands län när det gäller arbetsmarknad, näringsliv och kollektivtrafik.

Konjunkturläget i Hallands län

Regionfakta

Regionfakta hittar du fakta och aktuell statistik om Halland inom områdena:

Arbetsmarknad

Trots att Hallands län har högst förvärvsfrekvens i Sverige kan den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning utsätta Halland för en ökad press. En åldrande befolkning ökar efterfrågan på välfärdstjänster och sätter tryck på välfärdssystemet, på grund av detta är ökad arbetskraft en viktig del för att hantera konsekvenserna av en åldrande befolkning.

Arbetsmarknad

Befolkningsutveckling

Befolkningen i Halland fortsätter att öka men i en lägre takt än den senaste femårsperioden. Förra året ökade antalet invånare i regionen med 2 562 personer och i relativa tal med 0,8 procent. Trots att ökningstakten bromsar in något var den högre än riksgenomsnittet och den femte högsta jämfört med övriga regioner.

Hallands befolkning uppgick till 342 805 invånare den 31 december 2022. Under året ökade befolkningen i länets samtliga kommuner med undantag för Hylte. Varbergs kommun hade den högsta tillväxten (1,7 procent). Alla kommuner förutom Kungsbacka hade en svagare ökning än året tidigare.

Att befolkningen ökar i Halland beror nästan uteslutande på att regionen har fler inflyttare än utflyttare. Under 2022 bidrog både invandringen från andra länder och inflyttningen från andra regioner i Sverige till det positiva flyttnettot. Men liksom i riket sjönk födelsetalen i regionen och dess bidrag till folkökningen var ytterst liten.

Tre av Hallands kommuner, Kungsbacka, Varberg och Falkenberg, hade ett födelseöverskott under året. Fyra av Hallands kommuner fick ett tillskott via inflyttningar från övriga landet. Högst inrikes flyttnetto hade Varberg och Laholms kommuner. Samtliga kommuner hade en högre invandring än utvandring under 2022.

Hallands befolkningsutveckling – Historisk utveckling, nuläge och prognos

Interaktiv datafördjupning om befolkningsutvecklingen i Halland

Skola och utbildning

I Halland ökar utbildningsnivån vilket resulterar i en välutbildad arbetskraft.Halland har en högre andel elever som är behöriga till gymnasiet än riksgenomsnittet, men trenden är dock att andelen sjunker. Skolavhoppen har också minskat de senaste två åren, framförallt bland inrikes-födda men bara en svag minskning bland utomnordiskt födda personer.

Utbildningsnivå

Näringslivsstatistik

Halland kännetecknas av ett livskraftigt näringsliv. Ett särdrag för Halland är också dominansen av små och medelstora företag vilket gör näringslivet mindre känsligt för konjunktur- och strukturförändringar samt gynnar flexibilitet och omställningsförmåga. En viktig del i arbetet för regionen är att följa näringslivets utveckling.

Näringslivsutveckling

Näringslivsanalys 20145–2020

På Tillväxtverket hittar du statistik om företagande, turism och regional tillväxt i Sveriges län.

Vad växer var? Strukturomvandlingens geografi 2017

Regional ekonomi

Regional ekonomi kan beskrivas ur flera dimensioner; produktion, inkomster och konsumtion. Precis som på nationell nivå där man använder nationalräkenskaper (BNP) för att analysera nationens utveckling kan vi beskriva Hallands ekonomi med hjälp av regionala räkenskaper, BRP, eller lönesummor.

Senast ändrad: