Webbplatser

Webbplatser ikon

Vision, mål och uppdrag

Region Hallands uppdrag är att främja fortsatt utveckling och tillväxt i Halland och erbjuda invånarna en god hälso- och sjukvård. Vår vision är att Halland ska bli den bästa livsplatsen och med det menar vi den bästa livsplatsen att bo, leva och vara verksam i. För att lyckas samarbetar vi med kommuner, akademi, näringsliv och civilsamhälle.

Halland har en god utveckling och den vill vi bygga vidare på. Ett gynnsamt läge mellan två storstadsregioner har lett till en hög inflyttning och vår region är en av de mest attraktiva i landet att bo och arbeta i. Även vår hälso- och sjukvård ligger bra till i nationella undersökningar.

Våra mål

Regional utvecklingsstrategi för Halland, Halland – bästa livsplatsen 2035, ger en övergripande beskrivning av Hallands styrkor och utmaningar – och pekar ut en riktning för hur vi tillsammans behöver agera för att åstadkomma det vi vill uppnå. År 2035 vill vi leva i ett Halland som är närmare visionen om att vara den bästa livsplatsen. För att uppnå det krävs ett mer sammanhållet, livskraftigt och delaktigt Halland.

Hälso- och sjukvårdsstrategi 2017–2025 ligger till grund för utvecklingen av hälso- och sjukvården i Halland och fungerar som ett stöd för olika politiska beslut och prioriteringar.

Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028 har en viktig uppgift i att samla och vägleda halländsk genomförandekraft för hållbar tillväxt, där ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är perspektiven.

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 är en av de tre genomförandestrategier som visar hur vi i Halland ska förverkliga den regionala utvecklingsstrategin. Kulturplanen utgör även Region Hallands ansökan om statliga medel till regional kultur och den ligger till grund för verksamhetsplaner och vilka regionala kulturstöd som förmedlas.

Mål och Budget 2024 Pdf, 441 kB.

Våra uppdrag

Vården

Hälso- och sjukvård är Region Hallands största verksamhet. Vården drivs både av regionen och av privata vårdgivare. Regionen har alltså både rollen som finansiär av den halländska vården och ägare av vård i egen regi.

Infrastruktur och boende

För att kunna arbeta och bo i Halland krävs en fungerande infrastruktur, kollektivtrafik, bredband och attraktiva bostadsområden. Det är uppgifter som regionen arbetar med.

Jobben

För att skapa goda jobbmöjligheter i Halland krävs ett samarbete med företagare som vågar satsa på nya typer av tjänster och arbetskraft. För de det krävs utbildning och yrkeskompetens som i sin tur kräver ett nära samarbete med Högskolan i Halmstad, våra folkhögskolor och vårt näringsliv.

Kulturen

Regionen arbetar med att ständigt förnya och utöka kulturutbudet för att skapa aktiviteter som är tillgängliga för alla.

Hållbarhet

Regionens huvuduppgift är att medverka till att uppnå god hälsa. I det arbetet är skydd av miljön, hållbar försörjning och effektiv användning av energi och naturresurser viktiga förutsättningar. Alla verksamheter och allt arbete inom Region Halland ska medverka till en långsiktig, hållbar utveckling.

I samtliga uppdrag arbetar vi nära de sex halländska kommunerna för att fortsätta utvecklingen. Bra ska bli bättre och tillsammans arbetar vi för att göra Halland till den allra bästa livsplatsen.

Senast ändrad: