Direkt till innehållet

Regional utvecklingsstrategi 2035

Halland – bästa livsplatsen 2035. Sedan 15 år tillbaka har vi i Halland strävat efter att uppfylla bodrömmar, bygga företag med kunskap och dra nytta av vårt läge. Vi har uppfyllt många mål och nu är det dags att sätta nya. Det gör vi genom en ny "Regional utvecklingsstrategi", som ska tydliggöra hur Halland ska utvecklas fram till 2035.

Flicka vid havet i Varberg, fotograferad i profil i motljus.
Foto: Magnus Andersson

Arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi kommer att pågå under hela 2019 och 2020. Region Halland har det formella ansvaret, men att staka ut den framtida färdriktningen för det regionala utvecklingsarbetet i Halland är en gemensam uppgift för hela det halländska samhället och för var och en av oss. Det är kommunerna, regionen, näringslivet, akademin, den ideella sektorn och inte minst invånarna som tillsammans ska forma en ny strategi för den regionala utvecklingen.

Samtal och diskussioner om Hallands framtid

Under våren 2019  startade en serie samtalstillfällen i olika former och i olika sammanhang, de fortsätter under 2020. Samtalen i olika grupper bidrar med många olika tankar och perspektiv, ett underlag att bredda och fördjupa bilden av Halland och för att skapa en gemensam målbild av Halland – bästa livsplatsen 2035.  Här kan du läsa om olika sätt att vara med att påverka Hallands framtid.

Vi utgår från en analys

När vi tar fram den nya regionala utvecklingsstrategin utgår vi från en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i Halland. Som ett komplement till analysen har vi även tagit fram sammanfattningar av andra aktuella analyser och prognoser. Här kan du ta del av analysen "På väg"

Vad är en regional utvecklingsstrategi?

Regional utvecklingsplanering är ett verktyg i det regionala tillväxtarbetet. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar och hur dessa bör utvecklas på ett hållbart och jämlikt sätt.

Den regionala utvecklingsstrategin "Halland – bästa livsplatsen" är det högsta styrande dokumentet för det regionala utvecklingsarbetet i Halland. Det gäller inte bara för Region Halland som organisation utan för regionen som helhet  och samtliga aktörer som arbetar med regionalt utvecklingsarbete i Halland, som kommunerna, länsstyrelsen, högskolorna med flera. Den regionala utvecklingsstrategin, som förkortat kallas för RUS beskriver den övergripande visionen för Halland och de strategiska vägval vi tillsammans behöver göra för att uppnå visionen.

Senast ändrad: