Direkt till innehållet

Året som gick – utveckling och utmaningar

Publicerad: 2023-04-05 Senast ändrad:

Pressmeddelande från Regionstyrelsens sammanträde 5 april 2023

Årsredovisning 2022

Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige att godkänna Region Hallands årsredovisning för 2022, där regionen gör ett balanskravsresultat på 1 238 miljoner kronor. Den starka skatteutvecklingen står för den största delen av överskottet.

Det blev också ett år med nya parallella och snabbt uppkomna utmaningar. Den 24 februari 2022 vaknade hela världen upp till Rysslands invasion av Ukraina. Engagemanget har varit stort och Region Halland har bidragit både utifrån de behov som funnits i Sverige, då människor tvingades fly kriget, och till de många transporter med materiel som skickats till Ukraina.

− Vi fick hantera kvarvarande pandemi jämte elkris och ökade kostnader för mycket av det vi alla behöver i vardagen, konstaterar Mikaela Waltersson, regionstyrelsens ordförande (M). Beredskap har blivit ett återkommande begrepp, vars betydelse under senare år blivit väldigt påtaglig.

Samtidigt har det varit viktigt att bevara utvecklingskraft i organisationen och det finns många fina exempel på steg som tagits under året. Start för en regional fysisk planering och fortsatt snabb digitalisering är ett par exempel.

– För oss är det viktigt att skapa förutsättningar för att vi ska fortsätta hantera det som dyker upp utan att tappa utvecklingskraft. Det är inte lätt men nödvändigt, och jag kan konstatera att vi ser att det rör på sig inom områden som är avgörande framtidsfrågor för Halland

Månadsuppföljning januari och februari 2023

Månadsrapporten prognostiserar ett underskott för året där kostnaderna överstiger intäkterna med ca 80 mnkr, vilket förklaras av de effekter som kommit först i år till följd av ett ökat kostnadsläge men framför allt inflationens påverkan på pensionskostnaderna. Den positiva avvikelsen mot årets budget beror bland annat på tillkommande statsbidrag.

− Vi är tillbaka i mer av ett normalläge, där vi exempelvis inte heller har pandemitillskotten beskriver Mikaela Waltersson. Det är de här skiftningarna mellan förutsättningar under olika år som gör att vi behöver ha en tydlig riktning. Ska vi ha långsiktig hållbarhet och kunna utveckla verksamheter, kan vi inte låta oss påverkas för mycket av de snabba kast som det innebär att hantera.

Ett känt faktum och en utmaning som Region Halland delar med övriga Sverige är kompetensförsörjningen nu och framöver, där färre kommer att behöva vårda fler.

− Det är både en viss ökning vad gäller sjukskrivningar och personalomsättning, säger Mikaela Waltersson. Det i sin tur innebär ökade kostnader för inhyrd personal. Detta är ett oerhört viktigt område för oss att både följa utvecklingsmässigt och arbeta med på olika sätt

Hälsa på lika villkor

Sedan 2004 har Halland deltagit i den nationella befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor och Region Halland gör tilläggsenkäter för att få tillförlitlig statistik om hallänningarnas hälsa.

− Enkätstudien skapar förutsättningar i arbetet med en god och jämlik hälsa i Halland säger Mikaela Waltersson och fortsätter: Regionstyrelsens beredning för social hållbarhet övertar det fortsatta arbetet med enkätstudien.

Region Halland möter upp Länsstyrelsen i finansieringsbehov av naturreservatens skötsel

Region Halland möter upp Länsstyrelsens ansökan om ett skötselbidrag år 2023 på 2,6 mnkr för Hallands naturreservat. Halland har över 190 natur- och kulturreservat, alla med sin unika karaktär. Vissa är mer tillgängliga och har mer service än andra. De flesta av Hallands mest välbesökta naturreservat ligger utmed markerade cykelleder på lagom cykelavstånd från de större tätorterna i länet.

Det är angeläget med en god skötsel av Hallands naturreservat eftersom en god skötsel ger service och tillgänglighet för friluftslivet. Tillgången till friluftsliv är värdefull både för den enskilda människan och för samhället i stort. Friluftslivet stärker den svenska ekonomin och skapar arbetstillfällen i hela landet, framför allt inom naturturism, säger Mikaela Waltersson.

Hallandsleden går genom flera av Hallands naturreservat. Nyligen beslutade regionstyrelsen att godkänna ett samarbetsavtal som säkerställer en välorganiserad och kvalitetssäkrad vandringsled. Ett avtal som undertecknas när samtliga kommuner beslutat om avtalet.

En nittio mil lång kvalitetssäkrad vandringled av hög nationell standard utvecklar Hallands attraktivitet som en vandringsdestination vilket gynnar både invånare och besöksnäringen, säger Mikaela Waltersson.

Länsstyrelsen förklarar i sin ansökan hur minskade skötselanslag påverkar och att de är bundna av olika avtal för reservatsförvaltningen 2023, vilket medför att det finns mycket små möjligheter att prioritera skötselåtgärder. Därav Länsstyrelsens ansökan till regionen.

Beslut om medfinansiering av Innovationsplattform för små och medelstora företag

Region Halland medfinansierar projekt Innovationsplattform AI Halland med 6,48 mnkr under en treårsperiod. Projektets mål är att stärka innovationskapaciteten hos små och medelstora företag i Halland genom att erbjuda verktyg för hur AI, tjänsteinnovation och datadriven innovation kan bidra till nya konkurrenskraftiga och hållbara erbjudanden.

Näringslivet i Halland utgörs främst av små och medelstora företag från en bredd av branscher ofta med låg grad av forsknings- och innovationskapacitet.

− Vi måste bli mer hållbara och konkurrenskraftiga. Innovationsplattform AI Halland kommer att stärka företagens förmåga att hänga med i den digitala och datadrivna utvecklingen. Projektet ökar också kopplingen mellan forskning och företag vilket ger ökad förmåga att skapa innovativa produkter och hållbar tillväxt, menar Mikaela Waltersson

Region Hallands finansiering tas ur medel för medfinansiering av EU-projekt. Innovationsplattformens övriga finansiärer är Tillväxtverket (Europeiska regionala utvecklingsfonden), Högskolan i Halmstad och Halmstad Business Incubator (HighFive). För projektets operativa ledning och samordning står HighFive.

Ta del av fler röster kring nya innovationsplattformen