Direkt till innehållet

Dåtids- och framtidsfrågor möttes på Regionstyrelsens aprilmöte

Publicerad: 2022-04-06 Senast ändrad:

På onsdagens sammanträde med Regionstyrelsen fanns bland annat årsredovisningen för 2021, fastighetsinvesteringar och vaccinationserbjudande till flyktingar på dagordningen. Dessutom gavs styrelsen information om den pausade utredningen kring morgondagens hälso- och sjukvård.

2021 blev ett starkt år för Region Halland

Region Hallands årsredovisning visar på ett starkt resultat efter en osäker tid. Överskottet på 1,3 miljarder kronor för 2021 utgörs till hälften av riktade statsbidrag för pandemirelaterade åtgärder. Det som sammanfattar året är att regionen har kunnat arbeta med utveckling och hög tillgänglighet i vården, trots en pressad situation med hög smittspridning.

För två år sedan kunde vi ju inte tro att vi skulle behöva leva så här länge med den situation som pandemin innebär. Våra medarbetare och verksamheter har visat att det både finns förmåga att ställa om och nu också en otrolig uthållighet i en långdragen situation. Vi har trots läget lyckats upprätthålla en god och tillgänglig vård. Och med nya erfarenheter har vi nu också ännu bättre förutsättningar att möta även kommande utmaningar, säger regionstyrelsens ordförande, Mikaela Waltersson (M).

Information om pausat utredningsuppdrag

Som en informationspunkt togs det pausade utredningsuppdraget Morgondagens hälso- och sjukvård upp på sammanträdet. Uppdraget att utreda förutsättningarna för morgondagens vård pausades i och med pandemin men har under den gångna veckan fått mycket uppmärksamhet i media. Efter dragningen var kommentarerna från regionstyrelsen att ärendet är långt ifrån färdigt. Perspektiven behöver breddas innan man kan dra någon slutsats. Beslutet blev att den styrgrupp som haft i uppdrag att hantera utredningen ska sammankallas längre fram för att se hur arbetet kan tas vidare, utifrån de förutsättningar som tillkommit under de två år utredningsuppdraget har varit pausat.

Det har i den senaste veckans debatt blivit oklarheter kring arbetsmaterialet och varför vi inte arbetade vidare med det 2020. Skälet att det pausades var att vi såg att det krävdes kompletteringar och tiden har visat att vi hade rätt, vilket också var det som lyftes i samtalet med regionstyrelsen i dag. Det är mycket som har förändrats de senaste åren och vi står inför helt nya förutsättningar i många områden som inte vägdes in då, men som behöver vägas in i ett uppdrag att utreda framtidens vård, säger Mikaela Waltersson.

Planer för fastighetsutveckling klubbades

Det händer mycket på de halländska sjukhusområdena. Arbetet med en sammanhållen lokalförsörjningsplan för Region Halland tas fram och parallellt pågår projekt för renovering och reinvestering på samtliga sjukhusområden. Under Regionstyrelsens sammanträde beslutades om ett plankostnadsavtal för sjukhusområdet i Kungsbacka, där en detaljplan i nästa steg ska tas fram för att säkerställa goda utvecklingsmöjligheter för området. För Hallands sjukhus Halmstad beslutades att erbjuda nya lokaler till dietistverksamheterna genom en lösning med paviljonger som sedan tidigare utretts.

Det finns många behov på fastighetsområdet och därför är det viktigt att arbetet nu går framåt i olika delar. Samtidigt läggs den övergripande planen kring lokalförsörjningen av regionfastigheter i nära samverkan med verksamheterna, säger Mikaela Waltersson

Kostnadsfri vaccination mot mässling i Region Halland

Mässling har mycket hög smittsamhet och allvarliga följdverkningar för många av dem som smittas. Vaccination av barn är sedan tidigare kostnadsfri. Regionstyrelsen beslutade under onsdagen att föreslå Regionfullmäktige att den ska beslutas bli kostnadsfri för alla oavsett ålder i Halland, som vid medicinsk bedömning har otillräckligt skydd. Beslutet omfattar därmed också asylsökande. Frågan har aktualiserats i och med situationen i Ukraina och beredskapen att ta emot flyktingar. Sverige har en hög vaccinationstäckning (97 procent), men globalt finns det variationer mellan länder.

Mässling är en av våra mest smittsamma sjukdomar och det är viktigt att upprätthålla en hög vaccinationsgrad för att ge samhället ett effektivt skydd. Att göra vaccinationen kostnadsfri för alla är ett sätt att sänka trösklarna, säger Mikaela Waltersson

Kontakt: Mikaela Waltersson, Regionstyrelsens ordförande, 070-325 42 15

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.