Direkt till innehållet

En budget för trygghet och robusthet i en föränderlig omvärld

Publicerad: 2022-05-30 Senast ändrad:

Alliansens budget för 2023 pekar ut viktiga områden där satsningar krävs förstärkt psykiatri, God och nära vård, social hållbarhet och grön omställning. Men framförallt är det en budget som tar ansvar och skapar förutsättningar för regionens verksamheter att utvecklas med ökade ramar och tillit.

I 2023 års budget ökar de ekonomiska ramarna med mer än 900 miljoner kronor. Detta skapar goda förutsättningar för utveckling i regionens verksamheter.

Jag känner mig väldigt nöjd med alliansens budgetförslag. Vi identifierar områden där särskilda insatser krävs. Men vi tar också ansvar för en hållbar ekonomi och ett ledarskap med tillit, där verksamheterna får utökade ramar och mandat att driva sin egen utveckling, säger Mikaela Waltersson (M)

Satsning på psykiatrin

Trots pandemin har Region Halland under 2021 kunnat upprätthålla hög tillgänglighet i vården och mäktat med utveckling. Digitaliseringen har tagit stora kliv under pandemin, inte minst inom vården. Psykiatrin har varit ett av område som stått i fokus, särskilt barns och ungas psykiska hälsa. Sedan tidigare har ‘En väg in’ införts för att öka tillgänglighet och sänka trösklar och där behövs ytterligare resurser. Att komma tillrätta med den psykiska ohälsan går också helt i linje med Alliansens omtag och satsning på social hållbarhet.

Psykiatrin har aldrig haft så många besök som under 2021. Vi har gjort stora satsningar under åren men vi ser att det behövs ytterligare förstärkningar. Därför avsätter vi ytterligare medel i budget för att stärka psykiatrin, säger Benny Strandberg (KD).

Insatser för en vård nära invånaren

Region Halland arbetar för en sömlös och tillgänglig vård med patienten i fokus, för äldre som yngre inom såväl öppen- som slutenvård. Samtidigt står vi tillsammans med hela landet inför en demografisk utmaning, en framtid med en åldrande befolkning och ökade välfärdsbehov, samtidigt som färre behöver vårda fler.

För att den ekvationen ska gå ihop behöver vi prioritera och ta ansvar här och nu för det vi måste leverera framåt. Därför avsätter vi i alliansen medel för att stärka närsjukvården, eftersom det är där navet finns för nära vård, säger Tommy Rydfeldt (L) och förklarar att alliansen därför avsätter medel bland annat för ökade hembesök av läkare, fler ST-läkare och även en satsning på palliativ vård.

Regionen kommer också från 2023 att avlasta vårdcentralerna i länet med en stor andel av kostnaden för externa vårdappar, för att ge ökat utrymme till utveckling inom närsjukvården.

En stärkt kvinnohälsovård

Kvinnors hälsa är ett område som det finns ett stort behov av att fokusera på. Region Halland behöver bland annat stärka arbetet med specialiserad behandling till kvinnor som drabbas av långvarig smärta och nedsatt funktion.

En majoritet av alla kvinnor som genomgår vaginal förlossning drabbas av någon form av komplikation i form av bristning eller förlossningsskada. I ett land som erbjuder en sjukvård i världsklass är det alldeles för många kvinnor som lever med livslång smärta och nedsatt funktion. Vi måste förbättra stödet och behandlingen för de kvinnor som drabbas, säger Mikaela Waltersson.

Hållbar utveckling för hela Halland

Halland ska växa, men hållbart. För att lyckas med detta behöver arbetet med grön omställning stärkas på alla nivåer genom transporter och samhällsplanering, energiutveckling, upphandling och avfallshantering.

Region Hallands arbete för grön omställning stärker omställning i hela Halland. Vi har de senaste åren tagit stora kliv i fiberutbyggnad, men också i digitaliseringen av vården. Regionen är samtidigt en av länets största arbetsgivare och våra verksamheter har en stor miljöpåverkan. Därför vill vi i alliansen utveckla det interna klimat- och miljöarbetet, som ett viktigt komplement till de satsningar som redan görs i samverkan med andra aktörer och med stort engagemang, i hela länet, säger Helene Andersson (C)

Exempel på särskilda förstärkningar 20232027:
Psykiatri: 26 miljoner kronor
Nära vård: 41 miljoner kronor
Kvinnohälsovård: 21 miljoner kronor
Social hållbarhet: 26 miljoner kronor
Hållbar utveckling: 22 miljoner kronor
Attraktiv arbetsgivare: 33 miljoner kronor

Här kan du se presskonferensen!

Kontakt:
Mikaela Waltersson (M)
mikaela.waltersson@regionhalland.se
070-325 42 15

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.