Direkt till innehållet

Fortsatt högt förtroende och god tillgång till sjukvård i Halland

Publicerad: 2022-03-03 Senast ändrad:

Invånare i Halland upplever en fortsatt god tillgång till hälso- och sjukvård och har ett högt förtroende för den vård som ges. I den senaste nationella mätningen visar Halland genomgående på bättre resultat än riket vad gäller både tillgänglighet och förtroende.

Nittiotvå procent av hallänningarna upplever att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver, vilket är fyra procent högre än för riket i genomsnitt. När det gäller väntetider till besök och behandling på vårdcentral anser tre av fyra hallänningar att väntetiden är rimlig (i Halland ligger siffran på 76 procent och för riket på 70 procent). För besök och behandling på sjukhus upplever 68 procent i Halland (och 55 procent i riket) att det är rimliga väntetider. Jämfört med den senaste mätningen upplever fler invånare en förbättrad tillgänglighet till vård i Halland, samtidigt som resultaten för riket i stort visar på en minskning.

Det är glädjande att invånarna har ett fortsatt högt förtroende för vården i Halland och att vi kunnat bibehålla en god tillgänglighet till vård, trots pandemin, säger Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Halland.

Drygt tre av fyra hallänningar anger även att de har ett högt förtroende för hur hälso- och sjukvården i Halland har hanterat Corona pandemin, vilket är högre än för riket (74 procent respektive 69 procent).

Samtidigt som det finns ett stort förtroende för hälso- och sjukvården visar undersökningen på ett lägre förtroende för den vård som erbjuds vid psykisk ohälsa. Detta är ett mönster som gäller för både Halland och riket som helhet.

Även om vi har goda resultat för hälso- och sjukvården i Halland behöver vi hela tiden fortsätta att utveckla och förbättra vården, däribland vården vid psykisk ohälsa, menar Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Halland.

Region Halland är den region som tillsammans med invånare i Region Värmland, Region Kalmar Län och Region Uppsala, de personer som är mest positivt till att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster. I landet som helhet är drygt tre av fyra positivt inställda till denna kontaktväg med vården.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning som genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Syftet med undersökning är att fånga befolkningens attityder till, förtroende för, och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Sammanlagt har cirka 48 000 personer i landet besvarat enkäten under den aktuella undersökningsperioden 2021.

För mer information om undersökningen samt för att ta del av resultatet, se SKR:s webbplats.

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationsstrateg hälso- och sjukvård

Elisabeth Funkqvist

elisabeth.funkqvist@regionhalland.se