Direkt till innehållet

Halland växlar upp inom hälsoinnovation

Publicerad: 2018-09-19 Senast ändrad:

Under nästan 10 års tid har Halland region, högskola och näringsliv byggt upp en sammanhållen plattform för datalagerhantering som möjliggör analys och utgör grunden för innovationer som stödjer en individbaserad och hållbar hälsa. Nu tas ännu ett steg för att möta det paradigmskifte som svensk och halländsk hälso- och sjukvård står inför.

Jag vågar påstå att det vi gör i Halland är helt unikt, säger Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Halland. Vi har en redan omvittnat hög vårdkvalitet och väl etablerade samarbeten. Vi vill mer, och därför satsar vi nu ytterligare inom området hälsoinnovation.

Region Halland lämnar nu tillsammans med Högskolan i Halmstad in en ansökan om att bli ett så kallat Vinnväxtinitiativ genom projektet AIWay Halland. Vinnväxt är en tävling som Vinnova utlyser där regioner kan få finansiering i långsiktiga innovationsinitiativ. I onsdags beslutade regionstyrelsen att medfinansiera AIWay Halland i syfte att stärka Halland som spets inom hälsoinnovation, ett område som regionen prioriterar både ur ett tillväxt- och hälsoperspektiv.

Den gemensamma ansökan är resultatet av ett idogt arbete där regionen och högskolan tillsammans med samarbetspartners, byggt en helt unik struktur för datalagerhantering. Genom Hälsoteknikcentrum Halland har regionen lång erfarenhet av utveckling genom forskning och av att driva och testa innovationsprojekt i samverkan.
Vi står inför ett paradigmskifte inom hälso- och sjukvård, förklarar Mikaela Waltersson. Den snabba digitaliseringen av samhället leder till ökade förväntningar på individanpassade lösningar med hög kvalitet och god tillgänglighet. Det, i sin tur, ställer krav på att vi ändrar våra arbetssätt, att vi möter människors behov genom nya tjänster och produkter och att vi använder oss att nya verktyg som till exempel artificiell intelligens (AI).

Genom samarbetet mellan Region Halland, Högskolan i Halmstad, Brigham and Women’s Hospital och den unika datalagerhanteringen som skapats, finns nu möjligheter till ny individbaserad kunskap, till att identifiera förbättringsmöjligheter och att simulera sannolika effekterna. Ett mycket viktigt beslutsstöd för att kunna beräkna både systemeffekter och för att skräddarsy individualiserad vård.
Vårt nära och okomplicerade samarbete i innovationsmiljön är något som uppmärksammats både nationell och internationellt, säger Magnus Clarin, akademichef på Högskolan i Halmstad. Vår kompetens inom AI och vår struktur för att hantera stora mängder data möjliggör analyser som ger oss stora förutsättningar både för att utveckla vården och att skapa tillväxt. En sammanhållen innovationsplattform som också gör att näringslivet i och utanför Halland redan nu visar stort intresse för det vi gör.

I AIWay Halland kommer akademi, företag, hälso- och sjukvård och användare tillsammans att kunna få fram tjänster och produkter som svarar upp mot de behov som hälsoutmaningarna framöver pekar på. Som Vinnväxtinitiativ öppnas också nya möjligheter till att attrahera kompetens, talanger och företag inom området.
Sjukvården präglas av en ökande komplexitet, både på det individuella planet och på systemplanet, där vårdapparaten blir allt mer specialiserad och avancerad, menar Markus Lingman, överläkare och utvecklingsstrateg Region Halland. För att utvecklas i denna komplexitet krävs metoder som är ändamålsenliga och är här AI kommer in i bilden. Machine learning och neurala nätverk är verktyg som är utmärkta för mönsterigenkänning och prediktion (diagnoser och prognoser). De kommande åren kommer AI-baserade beslutstöd bäddas in i olika funktioner för att stödja beslutsfattande i vården. Detta kommer i sin tur leda till mer skräddarsydd individualiserad vård, eftersom algoritmerna kan ta hänsyn till många fler faktorer än vad en läkare kan.

Jörgen Preuss, tillförordnad regiondirektör, understryker vikten av att koppla ihop olika aktörer på en sammanhållen utvecklingsarena för hälsoinnovation:
I Halland har vi nu lagt en mycket god grund för AIWay Halland. Genom TestMiljö Halland och Hälsoteknikcentrum Halland har vi en klusterdriven innovationssamverkan där vi arbetar systematiskt med datalagerhantering och AI samt med att fånga upp idéer och omvandla dessa till nya arbetssätt och nya affärsmodeller.

Vinnovas definitioner av artificiell intelligens (AI)
Artificiell intelligens är i grunden en samling av digitala teknologier och verktyg som möjliggör för maskiner att uppfatta, lära och fatta beslut som liknar människans förmågor. AI är: anordningar, verktyg, mjukvara och system som har förmåga att lära sig och fatta beslut på liknande sätt som människor och som möjliggör för maskiner, anordningar, verktyg och system att fungera på ett meningsfullt sätt i relation till de specifika uppgifter och situationer de avses att utföra och agera inom. Artificiell intelligens är även beteckningen på det forsknings- och teknikområde som syftar till att studera, förstå och utveckla datorer och programvara med intelligent beteende.

Svenska datatermgruppens definition av datalagerhantering
Med datalagerhantering avses ett lager med information som berör hela organisationen och som omfattar flera ämnesområden och härrör från flera andra källor (databaser).

Kontaktpersoner:
Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande Region Halland, 070-325 42 15, Mikaela.Waltersson@regionhalland.se

Ann-Mari Bartholdsson, verksamhetschef regional utveckling Region Halland,
035-17 98 87,Ann-Mari.Bartholdsson@regionhalland.se

Om Region Halland

Region Halland har ansvaret för många områden som rör utvecklingen i Halland. Vi har uppdraget att verka för utveckling och tillväxt och för att erbjuda en god hälso- och sjukvård. Alla dessa delar är viktiga för att vi ska nå vår vision Halland bästa livsplatsen.