Direkt till innehållet

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad: 2021-12-07 Senast ändrad:

Händelsen gäller en patient som inkommer till akutmottagningen, Hallands sjukhus Halmstad, efter att ha fallit i sitt hem. Patienten undersöks på akutmottagningen och man får en misstanke om en skada i halsryggen. Vidare undersökningar beställs snabbt, men omhändertagande av patienten efter svar på undersökningarna dröjer.

Under tiden på akutmottagningen försämras patienten och blir påverkad i sin andning dels på grund av skadan i sig, dels på grund av att partiklar fastnat i luftvägarna till följd av upprepade kräkningar. Patienten förs vidare till annat sjukhus under kvällen för fortsatt omhändertagande.

Efter återkomst till Hallands sjukhus Halmstad några dagar senare avlider patienten i bilden av en lunginflammation orsakad av främmande partiklar i lungorna.

– Den här typen av skador i halsryggen är relativt ovanliga. Vi har vidtagit åtgärder för att öka förståelsen för vikten av snabbt omhändertagande av den här typen av patienter, säger Helena Gladh, chefläkare.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte uppgifter om patienten ytterligare.

För mer information om händelsen, kontakta:

Helena Gladh, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 0340-48 10 00.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
• Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
• Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
• Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer på 1177.se

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Hallands sjukhus

Marianne Kondrup

Marianne.Kondrup@regionhalland.se