Direkt till innehållet

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad: 2022-04-05 Senast ändrad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Händelsen gäller en patient som är inlagd på Hallands sjukhus Varberg efter en operation och i samband med detta får en epiduralkateter* i ryggen för smärtlindring under och efter operationen. Patienten är sedan tidigare insatt på blodförtunnande behandling på grund av en blodpropp i ett blodkärl i armen. När epiduralkatetern ska dras uppmärksammas det inte att endast sex timmar har förflutit sedan behandling med blodförtunnande senast gavs. Patienten utvecklar en blödning i ryggen, vilken upptäcks senare samma dygn. Patienten opereras akut för att avlägsna blödningen men har fått neurologisk påverkan i benen, vilken riskerar att bli bestående.

I det här fallet har det inte uppmärksammats att patienten stått på blodförtunnande läkemedel i syfte att behandla en befintlig blodpropp. Denna dos är högre än den dos blodförtunnande läkemedel som ofta ges i samband med operationer i syfte att förebygga uppkomst av blodpropp. Vid behandlingsdos måste man vänta längre med att dra epiduralkatetern.

– Vi har nu förtydligat och gjort tillägg i vår rutin så att systemet flaggar när patienten får blodförtunnande behandling. Vi har även genomfört utbildningsinsatser för att öka kunskapen om riskerna med epiduralkateter och samtidig behandling med blodförtunnande, säger Helena Gladh, chefläkare.

* Du kan få ryggbedövning med en spruta vid ett enstaka tillfälle. Du kan också få en kateter som får sitta kvar i ryggen om du behöver få bedövningen påfylld. En kateter är en tunn plastslang. Bedövningen fylls på med hjälp av en pump eller en speciell ballong. Katetern brukar man inte märka av. (Källa: 1177)

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte uppgifter om patienten ytterligare.

För mer information, kontakta:

Helena Gladh, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 0340-48 10 00.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
• Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
• Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
• Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer på 1177.se

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Hallands sjukhus

Marianne Kondrup

Marianne.Kondrup@regionhalland.se