Direkt till innehållet

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad: 2022-05-19 Senast ändrad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Händelsen gäller en gravid kvinna som kommer till Hallands sjukhus Varberg med pågående värkarbete. En inledande bedömning av patientens symtom tillsammans med det faktum att hon tidigare förlösts med kejsarsnitt visar att det finns en viss risk för att livmodern kan brista. Vidare undersökningar gör dock att man bedömer risken som låg.

Under förlossningen ändras bilden gradvis och faktorer tillkommer som borde lett till beslut om kejsarsnitt i tidigare, mer kontrollerat skede. När situationen blir mer akut fördröjs även åtgärder. Förlossningen avslutas med kejsarsnitt där man finner att livmodern har brustit och barnet är då svårt medtaget.

Vid tillfället pågick flera händelser samtidigt.

– Sjukhusets förlossningsverksamhet har vidtagit åtgärder med fokus på bättre helhetsbild av förlossningsförloppet, vilket är speciellt viktigt vid förlossningar som man misstänker kan bli komplicerade, säger Helena Gladh, chefläkare Hallands sjukhus.

Av hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte uppgifter om patienten ytterligare.

För mer information, kontakta:

Helena Gladh, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 0340-48 10 00.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
• Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
• Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
• Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer på 1177.se

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Hallands sjukhus

Marianne Kondrup

Marianne.Kondrup@regionhalland.se