Direkt till innehållet

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Mari

Publicerad: 2022-10-11 Senast ändrad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Händelsen gäller en patient som kommer till akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg med svår smärta på grund av en misstänkt hudinfektion i underlivet. Patienten har två dagar tidigare varit i kontakt med vårdcentral, men söker akut eftersom smärtan ökat. På akutmottagningen bedöms patientens allmäntillstånd som opåverkat. Det görs ingen undersökning av infektionsområdet, utan patienten får gå hem och uppmanas att återigen ta kontakt med vårdcentralen.

Vid besök på vårdcentralen dagen därpå blir patienten skickad till akutmottagningen. Där undersöks patienten på nytt och man konstaterar en svår infektion, vilken behöver behandlas med både antibiotika och operation. Ytterligare undersökningar gör att operationen fördröjs. När operationen görs behöver stora områden med förstörd vävnad tas bort. Patienten opererades upprepade gånger under följande månader.

– Den här typen av infektion är ett akut tillstånd där varje timmes fördröjning kan påverka utgången. Eftersom patienten skickades hem vid det första besöket på akutmottagningen, fördröjdes omhändertagandet. Därför anmäler vi händelsen enligt lex Maria, säger Helena Gladh, chefläkare. Med tanke på förloppet vid den här typen av infektion borde även handläggningen vid det andra besöket varit snabbare.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte uppgifter om patienten ytterligare.

För mer information, kontakta:Helena Gladh, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 0340-48 10 00.

 

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)• Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.• Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.  • Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer på 1177.se