Direkt till innehållet

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad: 2022-11-07 Senast ändrad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Händelsen gäller en patient som vårdas på Hallands sjukhus Varberg på grund av akut hjärninfarkt som gett upphov till svårigheter att hosta och svälja. Patienten vårdas kortvarigt på intensivvårdsavdelningen efter att magsäcksinnehåll kommit ned i luftvägarna och stora mängder slem försvårar andningen. Efter återgång till ordinarie avdelning brister övervakningen av patienten som senare avlider av komplikationer av återkommande svårigheter att hålla luftvägarna fria.

– Allvarlighetsgraden av patientens luftvägsproblematik underskattades. För att minimera risken att liknande händelser inträffar har tydliga rutiner tagits fram för att säkerställa att patienter får rätt nivå av övervakning i samband med svår sjukdom, säger chefläkare Birgitta Ekstrand Lagerqvist.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte uppgifter om patienten ytterligare.

För mer information om denna händelse, kontakta:

Birgitta Ekstrand Lagerqvist, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 0340-48 10 00.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

•    Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.

•    Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

•    Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).