Direkt till innehållet

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Publicerad: 2022-09-28 Senast ändrad:

Händelsen gäller en patient som inkommer till Hallands sjukhus Halmstad för planerad stötvågsbehandling av njursten. Patienten hade ett känt förhöjt blodtryck som var svårbehandlat. Vid ankomst till mottagningen var blodtrycket fortfarande högt, men bedömdes som acceptabelt och man uppmärksammade inte att detta ökade risken för komplikation.

 

Patienten återgick efter behandling till hemmet, men drabbades av komplikation i form av blödning i njuren, vilket ledde till allmänpåverkan och sepsis* och behov av inneliggande vård. Utredning visade att rutiner och arbetssätt i verksamheten, samt information till patienter behövde förtydligas.

 

  • Vår utredning har visat att risken för allvarliga komplikationer vid stötvågsbehandling av patienter med högt blodtryck var för dåligt känd i verksamheten. Därför anmäler vi händelsen enligt lex Maria, säger Helena Gladh, chefläkare.

 

* Sepsis är ett allvarligt tillstånd som förr kallades för blodförgiftning. Sepsis innebär att en infektion påverkar hela kroppen och gör att viktiga organ som hjärtat, lungorna, hjärnan och njurarna inte fungerar som de ska. Sepsis kan vara livshotande. (Källa: 1177)

 

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte uppgifter om patienten ytterligare.

För mer information om händelsen, kontakta:

Helena Gladh, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, telefon 0340-48 10 00.

 

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

 

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

 

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

 

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
• Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
• Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
• Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

 

Läs mer på 1177.se

 

 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

 


Kontaktpersoner

Kommunikationschef Hallands sjukhus
Marianne Kondrup

E-post: Marianne.Kondrup@regionhalland.se

Telefon: 070-337 17 80