Direkt till innehållet

Hög kvalitet, god tillgänglighet och ekonomiskt överskott

Publicerad: 2022-02-09 Senast ändrad:

Under regionstyrelsens första sammanträde 2022 avhandlades bland annat Region Hallands yttrande till regeringen på förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 20222033, pandemiläget samt Region Hallands ekonomiska resultat för 2021. Region Halland gör ett plus på 1,3 miljarder kronor för 2021. Överskottet består till stor del av coronarelaterade stöd och statsbidrag.

Jag vill börja med att konstatera att jag idag är väldigt stolt över att vi kunnat upprätthålla en jämförelsevis mycket god tillgänglighet till vård trots pandemi, att vi får så fina resultat i nationella mätningar och att vi ändå landar i ett ordentligt överskott, säger regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson.

Bokslutet för 2021 visar på en fortsatt stark ekonomi i Region Halland. Överskottet blir högre än förväntat och utgörs till största delen av tillfälliga pandemirelaterade kostnadsersättningar och riktade statsbidrag, tillsammans med ökade skatteintäkter. De ökande intäkterna handlar både om att arbetslivet, och därmed inbetald skatt, påverkades i mindre omfattning än förväntat av pandemin, tillsammans med den skattehöjning som gjordes för ett par år sedan. Av överskottet om 1,3 miljarder, står dessa poster för nästan 930 miljoner kronor, där pandemirelaterad ersättning är 653 mnkr och skatteintäkter 276 mnkr.

Överskottet tyder på att vi har en i grunden välfungerande och robust verksamhet, där vi i stor omfattning redan kunnat göra det som de generella och riktade bidragen syftar till. Den skattehöjning som gjordes 2020, syftade främst till att finansiera ett stort investeringsbehov.
Det klokaste vi kan göra nu är att fortsätta på inslagen linje, som resulterat i god tillgänglighet och en övervägande hög kvalitet inom vården, menar Mikaela Waltersson och fortsätter:
Med den starka ekonomi vi har, kommer vi att kunna arbeta vidare med investeringar, utvecklingsbehov, uppskjuten vård och de utmaningar som vi vet kommer i kölvattnet efter pandemin, men där vi fortfarande inte har hela bilden.

Den del av överskottet som utgörs av korta pengar behöver användas till kortsiktiga insatser.

Det vi kan göra för de så kallade korta pengarna, är finansiera utvecklingsinsatser här och nu, vilket i sin tur kan ge oss utrymme att satsa mer långsiktigt framåt, säger Mikaela Waltersson. Vi har behov av återhämtning i våra verksamheter och hos vår personal och det är ett arbete som behöver pågå parallellt med att vi upprätthåller den goda kvalitet vi har tillsammans med en flexibilitet för det vi inte känner till.

Bakom de satsningar som genomförts under året, finns en rad strategier som också sätter tonen framåt för fortsatt digital utveckling, grön omställning, hållbar tillväxt och smart specialisering.

Vi ska inte återstarta den dagen vi är ur pandemin, utan fortsätta beskriver Mikaela Waltersson. Jag är stolt över att vi under en extremt tuff period har mäktat med att hålla i våra prioriteringar, blicka framåt men också satsa på utveckling här och nu. Vi har exempelvis både färdigställt en ny idrottshall på Katrinebergs Folkhögskola, utvecklat digitala vårdmöten i hög takt samt fått fram en ny Regional utvecklingsstrategi för Halland. Pandemin går in i ett nytt skede. Men vi har beredskap och förutsättningarna att möta det som väntar och det hoppas jag känns tryggt för hallänningarna.

De senaste tillgänglighetsmätningarna visar att region Halland även fortsatt är bland de tre regioner i landet som har högst tillgänglighet in i specialistvården och vi ligger över rikssnittet vad gäller vårdgarantin i stort. Den nationella patientenkäten för primärvård, som publicerades i dagarna, gav också Halland gott betyg och visade bland annat på högt förtroende för vårdcentralerna och att man även har ett högt förtroende för hur hälso- och sjukvården har hanterat Coronapandemin. En satsning på ”En väg in” i barn- och ungdomspsykiatrin har kortat köerna och gett en hög tillgänglighet in i en livsviktig verksamhet.

Vi vet att pandemin har varit svår för många och vi har även utmaningar framåt i arbetet mot psykisk ohälsa. Därför känns det också väldigt bra att vi har kunnat se en ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin redan nu. Detta är inte en grupp som ska behöva vänta på att få en första kontakt, en rådgivning och en plan framåt utifrån barnets behov, avslutar Mikaela Waltersson.

Med rätt investeringar bygger vi ett hållbart Sverige via Halland

I Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen saknas Hallands viktigaste prioriteringar vilket kommer att ge betydande negativa effekter för regional utveckling och hållbar tillväxt i Halland och Sydvästsverige.

Det investeringsbehov Region Halland pekar ut i yttrandet till regeringen innebär viktiga samhällsnyttiga åtgärder som bidrar till att ökad hållbar regional utveckling. Hallands samtliga kommuner står bakom Region Hallands yttrande till regeringen.

Hela länet har stora behov investeringar i infrastruktur för att möta upp en växande befolkning och den gröna omställningen. Viktiga synergieffekter i stads- och ortsutveckling i kommunerna riskerar att gå förlorade om investeringar i infrastrukturen uteblir, menar Mikaela Waltersson.

Finansiering av nya stambanor inom nationell plan innebär undanträngning av andra viktiga satsningar och det är nödvändigt med alternativ finansiering av så stora infrastrukturinvesteringar. För att öka samhällsnyttan måste utbyggnaden av de nya stambanorna samordnas med förbättringar av anslutande banor som även möjliggör utveckling av den regionala tågtrafiken.

Med gröna investeringar i transportsystemet kan Halland, som av regeringen utsågs till Ã…rets exportregion 2021, fortsatt bidra till regeringens uppsatta direktiv om klimat, tillgänglighet, regional utveckling och svensk konkurrenskraft, säger Mikaela Waltersson.

Genom att utveckla infrastrukturen i Halland utvecklas samtidigt viktig nationell och internationell infrastruktur. Se vad rätt investeringar gör för ett hållbart Sverige viahalland.se

Från i dag förändras de pandemirelaterade rekommendationerna

Dagens regionstyrelsesammanträde sammanföll med det datum som satts för att ta bort många av de rekommendationer i samhället som vi levt med under pandemin. Trots en fortsatt hög smittspridning har Folkhälsomyndigheten nu gjort avvägningen att det inte längre är motiverat att ha rekommendationer som har så kraftig påverkan på samhälle och individer.

Det är välkommet, bland annat för vår Kultur- och skolverksamhet, konstaterar Mikaela Waltersson. Vi behöver ha kvar begränsningar inom hälso- och sjukvården, för att fortsätta skydda de som riskerar att bli svårast sjuka. Dessutom har vi fortfarande utmaningar kopplat till bemanningen. Men det är ändå väldigt glädjande att vi kanske närmar oss slutet på den här pandemin.

Sammanfattningen som Regionstyrelsen fick ta del av visade att Region Halland även fortsatt tar sig igenom pandemin på ett bra sätt och budskapet till hallänningarna i det här läget var enigt:

För bästa möjliga fortsatt skydd mot svår sjukdom, vaccinera er med tre doser mot covid-19.

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsdirektör

Johanna Wiechel-Steier

johanna.wiechel-steier@regionhalland.se