Direkt till innehållet

Närsjukvården Halland anmäler händelse enligt lex Maria

Närsjukvården Halland anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Publicerad: 2022-09-08 Senast ändrad:

Händelsen rör en patient vars tand i samband med en rotbehandling perforerades. I samband med den efterföljande spolningen trycktes antiseptiskt medel ut i käkbenet. Spolningen orsakade en akut smärta och långvariga besvär såsom domningar, stickningar och återkommande värk. Patienten har 12 månader efter händelsen känselbortfall mellan överläpp och näsa.

Händelsen har för patienten inneburit ett väsentligt ökat vårdbehov med läkemedelsbehandling och kirurgi.

 

En analys och utredning av händelsen är gjord och flera förslag finns för att minimera risken för liknande händelser i framtiden. Det handlar bland annat om att byta spetsen på spolsprutan för att minimera risken att medlet kommer utanför tanden. Dessutom byts medlet ut mot en mer vävnadsvänlig variant för att minska påverkan på käkben vid kontakt. En utbildningssatsning gällande rotfyllningstekniker har genomförts i regionen under våren 2022. Och händelsen tas även upp i lärande syfte vid nätverksmöten och terapimöten.

 

För mer information, kontakta:
Hans Nemeczek, cheftandläkare Folktandvården Halland, telefon: 0766-967420.

 

Fakta om patientsäkerhet och lex Maria
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men, till att patienten blir helt bra.

 

Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria. Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Maria är att granska vårdgivarens utredning. Om IVO bedömer att vårdgivarens utredning följer gällande bestämmelser avslutar IVO ärendet.

 

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
• ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
• har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
• ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

 

Mer information om lex Maria på www.ivo.se

 

 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

 


Kontaktpersoner

Kommunikationschef Närsjukvården
Anna Stålnacke

E-post: Anna.Stalnacke@regionhalland.se

Telefon: 072-986 72 41