Direkt till innehållet

Närsjukvården Halland anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad: 2021-12-20 Senast ändrad:

Närsjukvården Halland anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Händelsen rör en patient där det vid vanlig återkommande undersökning upptäcks att de permanenta hörntänderna inte kommit fram. Vid undersökning året innan hade det inte noterats att växling mellan mjölktänder och permanenttänder inte gjorts. I samband med röntgenundersökning syns att de båda permanenta tänderna ligger kvar i överkäken och att det även finns en misstanke om skador på närliggande framtänderna. För patienten innebär det här fler tandvårdsbesök och ett ökat vårdbehov.

En analys och utredning kring det inträffade har gjorts och information och löpande dialog kring rutiner gällande bettutveckling i växelbettet från mjölktand till permanenttand, stärkts.

För mer information, kontakta:
Carin Wildstam, cheftandläkare Folktandvården Halland, via Region Hallands växel,
tfn 035-13 10 00.

Fakta om patientsäkerhet och lex Maria
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men, till att patienten blir helt bra.
Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria. Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Maria är att granska vårdgivarens utredning. Om IVO bedömer att vårdgivarens utredning följer gällande bestämmelser avslutar IVO ärendet.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659):
• ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
• har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
• ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.
Mer information om lex Maria på www.ivo.se

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.