Direkt till innehållet

Nybyggnation och ekonomisk uppföljning på regionstyrelsens agenda

Under onsdagen hade regionstyrelsen sammanträde. Dietistverksamheten på Hallands sjukhus Varberg kom ett steg närmare ett beslut om nya lokaler. Samtidigt visar en ekonomisk uppföljning att Region Halland går mot ett överskott 2022.

Publicerad: 2022-11-30 Senast ändrad:

En ekonomisk uppföljning fram till oktober i år visar att Region Hallands balanskravsresultat prognostiseras till 1 222 mnkr för 2022, vilket är något mer än prognosen efter årets andra uppföljningsrapport som sträcker sig till augusti i år. För helåret prognostiseras ett överskott mot budget med 525 mnkr, där skatteintäkter och driftnämndernas resultat är de främsta förklaringarna till överskottet. Samtidigt som Region Halland har en fortsatt hög tillgänglighet till vård syns utmaningar i kompetensförsörjning och tillgänglighet, med fler väntande patienter.

− Höstens uppföljningar visar att Region Halland har en fortsatt stark ekonomi och en tillgänglig vård av hög kvalitet. Även om vi ser att vi har stora utmaningar framåt är jag trygg i att vi har en stark organisation som är väl rustad, säger regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M).

Beslut att rekommendera nybyggnation

Hallands sjukhus har sedan 2019 ett uppdrag att utöka den samlade dietistresursen i Halland. Dietistmottagningarna bedriver specialistsjukvård och närsjukvård och har verksamhet på sjukhusen i Halmstad, Varberg och Kungsbacka.

Regionfastigheter har utrett möjligheten att förse dietisterna med nya lokaler i form av en samlad dietistmottagning vid Hallands sjukhus. I Halmstad har det landat i planering för paviljongbyggnader. I Varberg föreslås nybyggnation för verksamheten i de förstudier som nu återrapporteras. Regionstyrelsen beslutade under onsdagens sammanträde att föreslå regionfullmäktige att ge Regionfastigheter i uppdrag att genomföra nybyggnation på sjukhusområdet i Varberg.

− Detta är en utvecklingsfråga för hälso- och sjukvården i en verksamhet som har ett brett och viktigt uppdrag för behandling, men också förebyggande, hälsofrämjande arbete med bland annat utbildning om matens och näringens betydelse för hälsa och sjukdom, säger Mikaela Waltersson.

Här hittar du dagordning och handlingar för regionstyrelsens sammanträde