Direkt till innehållet

Överskott i prognosen för Region Halland

Publicerad: 2022-10-12 Senast ändrad:

Årets andra uppföljningsrapport visar att Region Halland har en fortsatt stark ekonomi, trots många osäkerhetsfaktorer med inflation, annalkande lågkonjunktur och ett skärpt säkerhetsläge.

Uppföljningsrapporten för januari till augusti var en av punkterna på regionstyrelsens sammanträde under onsdagen. Rapporten visar bland annat prognosen för ekonomin, där Region Hallands balanskravsresultat prognostiseras till 1 107 mnkr för 2022 och därmed beräknas uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Efter åtta månader är resultatet 398 mnkr bättre än budget och för helåret prognostiseras ett överskott mot budget med 410 mnkr.

− Vi ser många osäkerhetsfaktorer i vår omvärld som också påverkar oss. Men Halland är samtidigt väl rustat för att möta de utmaningar som väntar med många i arbete, höga skatteintäkter och en hög inflyttning. Det blir tydligare nu än någonsin att vi behöver möta det som väntar med en stark ekonomi, säger regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M).

Skattesats föreslås lämnas oförändrad

Under sammanträdet beslutade även regionstyrelsen att föreslå ett nyvalt regionfullmäktige att lämna skattesatsen oförändrad när budgeten tas upp på nytt i november. Tidigare i år beslutades att skattesatsen 11.40, som varit densamma sedan 2020, skulle lämnas oförändrad även 2023. Men eftersom det är ett valår ska prioriteringar och satsningar i Mål och budet prövas på nytt av tillträdande politiker.

− Vi höjde skatten 2020 för att ta höjd för en kommande lågkonjunktur och de investeringsbehov vi såg. Vi hoppas och tror fortfarande att den höjningen var tillräcklig för att möta de utmaningar vi står inför. Halland har fortsatt ett bra utgångsläge med höga skatteintäkter. Det är motiveringen till att regionstyrelsen i dag föreslår att skattesatsen lämnas oförändrad, säger Mikaela Waltersson.

Regionstyrelsen vill se nya lokaler till barn- och ungdomspsykiatrin

Sedan 2018 har antalet patienter inom Barn- och ungdomspsykiatrin ökat kraftigt. BUP Hallands lokaler för heldygnsvård på Vindrosvägen i centrala Halmstad bedöms inte vara ändamålsenliga och 2019 fick regionfastigheter i uppdrag att ta fram en förstudie om en ny placering för verksamheten. Förslaget blev en ny byggnad i anslutning till vuxenpsykiatrins lokaler på sjukhusområdet i Halmstad. Bedömningen är att lokaler i anslutning till vuxenpsykiatrin ger en ökad patientsäkerhet och möjliggör bättre användning av gemensamma resurser kring såväl transporter som personal. Regionstyrelsen föreslår nu regionfullmäktige att ge uppdraget att genomföra projektet.

− Barn- och ungdomspsykiatrin ser en stor ökning av patienter och stora behov. Insatser görs inom olika områden i psykiatrin och satsningen på nya lokaler är en del i att skapa förutsättningar för att Region Halland ska kunna ta emot och erbjuda en god och säker vård inom detta viktiga och prioriterade område även framåt, säger Mikaela Waltersson