Direkt till innehållet

Region Hallands arbete för att stärka kvinnors hälsa och förlossningsvård

Publicerad: 2023-04-04 Senast ändrad:

Region Hallands graviditet- och förlossningsvård håller hög kvalitet i nationella jämförelser och det pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att utveckla vården. I en rapport från SKR beskrivs att drygt 600 insatser genomfördes under det gångna året i landets regioner. Över tid ger förbättringsarbetet goda resultat för kvinnorna

I Region Halland genomförs flera insatser inom ramen för den nationella satsningen för att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa. Ett exempel är utvecklingen av en digital föräldrautbildning som omfattar hela vårdkedjan. Utbildningen är ett sätt att bidra till att blivande föräldrar i Halland ska känna sig trygga och väl förberedda inför förlossningen, amning och den första tiden med det nyfödda barnet.

– Den digitala föräldrautbildningen bidrar till en mer jämlik och tillgänglig vård, och att gravida får enhetlig och kvalitetssäkrad information genom hela vårdkedjan, säger Katarina Sibelius som är verksamhetschef för Kvinnohälsovården Halland.

En annan viktig del av arbetet är att stärka kompetensförsörjningen. Det handlar både om att förbättra arbetsmiljön för befintliga medarbetare och att rekrytera nya medarbetare.

– Kompetensförsörjningen är en utmaning och en prioriterad fråga som vi arbetar med på båda kort och lång sikt. Bland annat erbjuder vi introduktionsprogram, handledning och betald vidareutbildning för att våra medarbetare, säger Maud Ankardal, verksamhetschef på Kvinnokliniken Hallands sjukhus.

Det har också genomförts flera insatser för att förstärka den regionala neonatalvården, bland annat genom kompetensutveckling. I arbetet med nollseparation har fokus varit att skapa förutsättningar för obruten hud-mot-hud de första två timmarna av barnets liv, oavsett om mamma och/eller barn behöver medicinska insatser.

– Forskning visar att om det nyfödda barnet ligger hud-mot-hud med mamman förbättras både barnets och moderns fysiologiska omställning, anknytning och barnets framtida utveckling, säger Josefine Roswall, verksamhetschef på Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus.

 

Fakta från rapporten ”Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2022”

Sedan 2015 pågår en satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård genom en överenskommelse mellan SKR och regeringen. Regionerna redovisar årligen sina insatser inom ramen för satsningen till SKR, som sammanställer helheten i en rapport till Socialdepartementet.

Sett till hela Sverige har regionerna tillsammans genomfört 621 insatser under 2022. Till exempel handlar det om att involvera kvinnor och deras familjer, att anpassa vården efter kvinnans och familjens behov eller säkerställa en sammanhållen vårdkedja. Det handlar även om att testa och utveckla arbetssätt eller stärka kunskapsstyrningen.

Systematiska uppföljningar visar på en positiv utveckling inom en rad olika områden sedan satsningen påbörjades 2015. Nationellt ser vi att:

  • Andelen kvinnor som deltar på eftervårdsbesök har ökat sedan 2015 samt under det senaste året. De omotiverade skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper har även minskat då deltagandet har ökat mest bland kvinnor med enbart grundskoleutbildning och kvinnor som är födda utanför Sverige.
  • Andelen kvinnor som drabbats av allvarliga bristningar vid icke-instrumentell förlossning har minskat sedan 2015. Ingen förändring kan ses mellan år 2021 och 2022.
  • Antalet vårdrelaterade sepsisepisoder (svår bakteriell infektion hos för tidigt födda) inom neonatalvården har sjunkit sedan 2015. Ingen förändring kan ses mellan år 2021 och 2022.
  • Graviditetsenkätens resultat visar att de allra flesta kvinnorna känner sig bemötta med respekt och är trygga i såväl mödrahälsovården som förlossningsvården. Däremot är eftervården ett fortsatt utvecklingsområde.

Fakta om graviditetsenkäten

Gravida och nyblivna mödrar i hela Sverige erbjuds att besvara Graviditetsenkäten. Enkäten syftar till att fånga gravidas och nyblivna mödrars upplevelse av sin egen hälsa samt erfarenheter av vården under och efter graviditet.

Graviditetsenkäten skickas ut och kan besvaras via 1177.se vid tre tillfällen, under och efter graviditeten. Resultaten ger regionerna och verksamheterna ett viktigt underlag för att förbättra vården inom hela förlossningsvårdkedjan, utifrån kvinnornas behov.

Två år efter lansering av Graviditetsenkäten har totalt 310 000 svar inkommit, per 31 december 2022. Det ger en svarsfrekvens på omkring 55 procent, vilket är en hög svarsfrekvens för patientenkäter.

Nationella resultat Graviditetsenkäten