Direkt till innehållet

Region och stat stärker sitt stöd till den halländska kulturen

Publicerad: 2022-02-03 Senast ändrad:

Den regionala kulturbudgeten i Halland förstärks med drygt 12 miljoner kronor i år. Dels har staten utökat sitt bidrag med 4,8 miljoner, dels har Region Halland utökat budgeten för kulturverksamhet med 7 656 000 kronor. Kulturbudgeten som fördelades på torsdagens möte i Region Hallands driftnämnd Kultur och skola uppgår till strax över 151 miljoner kronor.

Det statliga bidraget till Halland för kulturverksamheter inom kultursamverkansmodellen ökar med 4 835 tkr i år, beslutade Kulturrådets styrelse i januari. Rian designmuseum i Falkenberg är ny bland verksamheterna som får statligt stöd. Region Hallands satsningar på professionell scenkonst, filmkulturell verksamhet samt bild- och formkonst lyfts också fram i beslutet. Ökningen innehåller även en generell förstärkning samt pris- och löneuppräkning.

Efter beskedet från Kulturrådet beslutade Region Hallands driftnämnd Kultur och skola den 3 februari om fördelningen av tillgängliga medel för kulturverksamhet, där både regionala och statliga medel ingår. Dessa fördelas till kulturinstitutioner, kulturverksamheter, bildnings- och kulturfrämjande verksamhet samt sökbara kulturstöd.

Det är oerhört glädjande att vi nu har stärkt förutsättningarna för såväl institutionerna som för det fria kulturlivet och även föreningslivet i Halland, säger Lovisa Aldrin (L), ordförande i driftnämnd Kultur och skola.

Bland institutionerna som får ökade anslag finns bland andra Teater Halland och Rum för Dans. Region Halland höjer också stödet till föreningslivet via distriktsorganisationerna Hallands bildningsförbund, RF-SISU och Hallands parasportförbund. Det fria kulturlivet får del av ökningen via de fria medel som fördelas i form av sökbara stöd.

Det utökade stödet till kulturverksamheterna är välkommet, i synnerhet i den situation som råder, där kultursektorn varit hårt drabbad under pandemin. Det ger förbättrade möjligheter till en positiv återstart av kulturlivet i Halland, säger Gustaf Kristensson (S), andre vice ordförande i driftnämnd Kultur och skola.

I kulturbudgeten fördelas 90 690 tkr (+6 966 tkr) till externa institutioner och organisationer, 53 590 tkr (+3 447 tkr) till verksamhet som bedrivs inom Region Halland inklusive institutionerna Art Inside Out, Musik Hallandia och Rum för Dans. Slutligen avsätts 6 978 tkr (+2 078 tkr) till kulturutveckling, det vill säga medel till det fria kulturlivet i form av olika sökbara stöd och stipendier samt medel för utvecklingssatsningar inom till exempel kultur och samhällsutveckling och digital kulturutveckling.

För mer detaljerade uppgifter, se handlingarna för DNKS:s sammanträde den 3 februari 2022

Kontakt

Lovisa Aldrin (L), ordförande driftnämnd Kultur och skola
Tel. 070 749 00 55, e-post: lovisa.aldrin@regionhalland.se

Gustaf Kristensson (S), 2:e vice ordf. driftnämnd Kultur och skola
Tel. 072 228 78 72, e-post: Gustaf.Kristensson@regionhalland.se

Eva Nyhammar, förvaltningschef Kultur och skola
Tel. 035 17 98 89 e-post: Eva.Nyhammar@regionhalland.se

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.