Direkt till innehållet

Riksdagen ger Region Halland uppdraget att arbeta med regional fysisk planering

Publicerad: 2022-06-14 Senast ändrad:

I dag den 14 juni beslutade Sveriges riksdag att Region Halland tilldelas uppdraget att arbeta med regional fysisk planering. Uppdraget syftar till att ge en förbättrad samhällsplanering i Hallands län och en regionplan förväntas antas under 2026.

Den 27 januari lämnade regeringen förslag till ändring i plan- och bygglagen som innebär att regional fysisk planering ska ske i Hallands län och i dag den 14 juni beslutade Sveriges riksdag att Region Halland tilldelas uppdraget att arbeta med regional fysisk planering i Hallands län. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2023.

Den regionala fysiska planeringen ska omfatta frågor av betydelse för den fysiska miljön i ett län och Region Halland är framöver ansvarig för den regionala fysiska planeringen i Halland. Arbetet innefattar, bland annat,. att anta en regionplan, som förväntas antas under 2026. Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser och är ett verktyg för att generera kommunal, regional och nationell utveckling.

Halland ligger mitt i ett växande sydvästsverige

– Den höga och ihållande utvecklingstakten i Halland ställer allt större krav på hur vi planerar Halland i samverkan utifrån olika aktörers ansvarsområden, förutsättningar och målsättningar. Många av frågorna är av mellankommunal karaktär och allteftersom samhället växer så ställs det högre krav på Hallands förmåga att planera i en regional kontext. Vi är därför glada och stolta över att ha blivit tilldelade detta viktiga uppdrag som likt övriga regionala utvecklingsuppdrag kommer att ske tillsammans i samverkan med kommunerna, länsstyrelsen och andra aktörer, säger Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande.

Regional fysisk plan, viktigt verktyg för hållbar utveckling i Halland

Region Halland har under en längre tid, tillsammans med de halländska kommunerna, arbetat med att ta fram planeringsförutsättningar som beskriver den halländska strukturen. Regional fysisk plan tar avstamp i dessa planeringsförutsättningar och är nära kopplad till den regionala utvecklingsstrategin Halland bästa livsplatsen – 2035 och Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028. Regional fysisk plan är ett genomförande av strategierna.

– Regionen växer kraftigt och det ställer stora krav på samordning för att möta behoven av till exempel bostadsförsörjning, utbyggnad av kollektivtrafik, infrastruktur och för att nå klimatmålen. Dialog och samarbete är viktiga nycklar för att vårt gemensamma arbete ska bidra till förbättrade planeringsprocesser, skapa en samhällsutveckling som ger goda förutsättningar för en hållbar utveckling i Halland och med hallänningens bästa i fokus, säger Helene Andersson (C) ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott.

Fortsatt dialog och gemensamt delägarskap

– Vi behöver tillsammans i Halland diskutera vad en regional fysisk plan i den halländsk kontexten innebär. Det viktigaste i vårt arbete framåt är att fortsätta den goda samverkan och dialog som finns idag. Det är också viktigt att arbetet kännetecknas av ett gemensamt delägarskap, ett arbete som kommer omfatta både tjänstepersoner och politiker i bred samverkan. Planen för 2022 är tidig dialog och förankring, för att sedan tillsammans med berörda aktörer arbeta fram en plan som antas 2026, säger Erik Hansson, avdelningschef regional samhällsplanering.

– I Kungsbacka ser vi mycket positivt på uppdraget om regional fysisk planering i Halland. Samarbetet inom regionen med alla kommunernas delaktighet är betydelsefull för en smart och hållbar samhällsutveckling. Att arbeta mer gränsöverskridande tillsammans och mer strategiskt är något vi alla kommer att stärkas av, säger Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef, Kungsbacka kommun.

Läs mer om beslutet på riksdagens hemsida.

Kontaktpersoner:
Mikaela Waltersson (M)
Regionstyrelsens ordförande
070-325 42 15
mikaela.waltersson@regionhalland.se

Helene Andersson (C)
Ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott
070-675 61 62
helene.e.andersson@regionhalland.se

Erik Hansson
Avdelningschef regional samhällsplanering
073-341 20 23
erik.hansson@regionhalland.se

Emma Kjernald
Samhällsbyggnadschef, Kungsbacka kommun
0300-83 78 70
emma.kjernald@kungsbacka.se

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.