Direkt till innehållet

EU-program i Halland

EU:s regionalpolitik, kallad sammanhållningspolitiken, ska stimulera framväxten av arbetstillfällen, konkurrenskraften mellan företag, den ekonomiska tillväxten och hållbar utveckling. Dessutom ska den höja medborgarnas livskvalitet, det vill säga din livskvalitet. Den omfattar alla regioner och städer i EU.

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa. Regionala prioriteringar och inflytande över medlen är en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete. Sammanhållningspolitiken syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikheter inom EU och genomförs genom olika struktur-och investeringsfonder; regionalfonden, socialfonden, havs- och fiskerifonden samt landsbygdsprogrammet. Framförallt regionalfonden och socialfonden berör den lokala och regionala nivån.

Regional- och socialfondsprogrammet

Västsveriges strukturfondspartnerskap (partnerskapet) har uppgiften att prioritera bland inkomna regionala projektansökningar inom socialfonden respektive regionalfonden i Västverige. Området Västsverige består av Västra Götalands och Hallands län. Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet är förvaltande myndigheter.

Regionalfondsprogrammet för tillväxt och konkurrenskraft i Västsverige

Socialfondsprogrammet för Västsverige

Övriga EU-program i Halland

Landsbygdsprogrammet

Havs- och fiskeriprogrammet

Lokalt Ledd Utveckling Halland

Öresund-Kattegatt-Skagerrak-programmet

Nordsjöprogrammet

Östersjöprogrammet

Interreg Europaprogrammet

 

Senast ändrad: