Direkt till innehållet

Hälsa för alla

En god hälsa hos invånarna innebär bra livskvalitet, hög medellivslängd och låg sjuklighet, samtidigt som hälsan är jämlik. God hälsa är en mänsklig rättighet och en förutsättning för hållbar tillväxt och samhällsutveckling.

Vi möter ofta begreppet folkhälsa. Folkhälsa syftar på hela befolkningens hälsa vilket inte är samma sak som den personlig hälsan, som vi alla var och en har eget ansvar för. På samhällsnivå är det möjligt att påverka hälsoskillnader och förutsättningar för god hälsa genom politiska beslut. Det är våra demokratiskt styrda välfärdssystem som lägger grunden till de förhållanden som vi växer upp, lever, arbetar och åldras i.

Jämlik hälsa

Befolkningens hälsa blir generellt allt bättre både i Sverige och i Halland. Men skillnaderna i hälsa mellan olika befolkningsgrupper ökar. Vi kan se stora skillnader i hälsa utifrån socioekonomiska förutsättningar, det vi i dagligt tal kallar samhällsklass, men också utifrån kön, etnicitet, funktionsnedsättning, boendeområde, sexuell läggning och ålder. Region Halland jobbar med förutsättningsskapande arbete för att uppnå en god och jämlik hälsa i Halland.

Så mår vi i Halland

Region Halland genomför med jämna mellanrum en enkätundersökning Hälsa på lika villkor i syfte att följa befolkningens hälsoutveckling över tid och för att finna förbättringsområden i arbetet med en god och jämlik hälsa.

Den senaste enkätundersökningen genomförde Region Halland, i samverkan med Folkhälsomyndigheten och Statistiska Centralbyrån, våren 2018. Enkätundersökningens resultat presenteras i kunskapsunderlaget ”Så mår vi i Halland”

”Så mår vi i Halland” är också ett viktigt kunskapsunderlag i syfte att kunna göra välgrundade prioriteringar av insatser för att stärka befolkningens hälsa. Både på regional och lokal nivå samt på kort och på lång sikt.

Här kan du ta del av hela kunskapsunderlaget!

Samverkan

För att främja en god och jämlik hälsa för hallänningarna behövs en genomtänkt lokal och regional samverkan mellan olika aktörer i länet. Region Halland har tillsammans med de sex kommunerna och Länsstyrelsen enats om inriktning och arbetssätt för folkhälsoarbetet i Halland: Folkhälsopolicy för Halland. Det övergripande målet i policyn är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Utvecklingsarbetet Bästa samverkansplatsen

Föreningar och ideella organisationer (idéburen sektor) är viktiga för befolkningens hälsa och för ett socialt hållbart samhälle. Deras verksamheter bidrar bland annat till inkludering, delaktighet, jämställdhet och kompetensförsörjning.

Region Halland har sedan 2015 gjort ett utvecklingsarbete för att på ett bättre sätt göra samverkan med föreningar och ideella organisationer möjlig. Målet är att ta tillvara den kraft som finns hos det civila samhällets aktörer. Utvecklingsarbetet går under namnet Bästa samverkansplatsen och samordnas sedan 2018 genom Hallands bildningsförbund. Under våren 2019 kommer samverkan ytterligare förstärkas genom en överenskommelse mellan Region Halland och regionala företrädare bland föreningar och ideella organisationer.

Lokalt arbete genom lokala nämnder

Arbetet med en god och jämlik hälsa sker på flera olika sätt och i olika delar av samhället. En viktig del av arbetet bygger på en nära lokal samverkan mellan Region Halland, kommunerna och övriga lokala aktörer.
Region Halland har sex lokala nämnder, en i varje kommun. Lokala nämnder samverkar med kommunala aktörer för att främja hälsan hos invånarna men stödjer också  hälso- och sjukvårdens uppgift att förebygga ohälsa. En viktig del av arbetet är också dialog med invånarna.

Kontaktperson

Staffan Carlsson, social hållbarhetsstrateg
Telefon: 035-13 48 00
E-post: Staffan.Carlsson@regionhalland.se

Senast ändrad: