Direkt till innehållet

Inkludering och meningsfull fritid – projekt GO FBG

Projektet GO FBG syftar till att erbjuda barn och unga en aktiv och meningsfull fritid som kan bidra till att öka ungdomarnas välbefinnande. Det är ett samverkansprojekt där Region Halland har bidragit med finansiering, via Lokal nämnd Falkenberg.

I projektet GO FBG under 2021-2022 har lokal nämnd Falkenberg tillsammans med Falkenbergs kommun, föreningslivet och Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna (RF-SISU) arbetat riktat för att stärka förutsättningarna för en meningsfull och aktiv fritid.

Syftet är att engagera barn och unga i positiva utvecklande sammanhang och på så sätt bidra till att öka den fysiska och psykiska hälsan, skapa delaktighet och bidra till minskat utanförskap.

Aktiviteter för barn och unga kan motverka ohälsa och utanförskap

Att klara skolan, ha en aktiv fritid, bli sedd och känna sig delaktig är viktiga friskfaktorer för barn och ungas välbefinnande.

Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation (Folkhälsomyndigheten 2022).

Vanor och beteenden kopplat till vår hälsa grundläggs tidigt i livet och följer med in i vuxenlivet. Genom att skapa en plattform där idrott- och kulturföreningar ges möjlighet till att hålla riktade aktiviteter till barn och unga kan kriminalitet, drogmissbruk, ohälsa och utanförskap motverkas.

Genom att öka friskfaktorerna och på ett kompensatoriskt sätt bidra till ökat välbefinnande och en ökad hälsa hos barn och unga kan arbeta för att undvika framtida ohälsa, ökade samhällskostnader och medverka till en hållbar utveckling.

Insatser för jämlika uppväxtvillkor

Projektet har samarbetat med RF-SISU som arbetar i idrottssvaga områden. Det finns ett samband mellan lågt deltagande i föreningsaktiviteter och låg inkomstnivå. Vårdnadshavarnas inkomst är en avgörande faktor i barnens möjlighet till att delta i en organiserad fysisk aktivitet på fritiden.

Samarbetet har syftat till att få fler föreningar att vara verksamma i Sloalyckan och Falkagård samt att sänka tröskeln för barn och unga och deras familjer att engagera sig i föreningslivet. Målet med projektet har utöver att erbjuda gratis idrottsaktiviteter även varit att stärka kunskapen om föreningslivet i allmänhet och visa de positiva effekterna av ett starkt föreningsliv.

Under 2021 har barn och unga i åldrarna 6–18 år varit med och provat på olika fritidsaktiviteter som utgjordes mestadels av idrottsaktiviteter. Samtliga aktiviteter har varit gratis för deltagarna och genomfördes i eller i nära anslutning till Falkenbergs områden Sloalyckan och Falkagård.

Engagemang lönar sig

Under projektet har föreningar erbjudit gratis fritidsaktiviteter till barn och unga i åldrarna 6–18 främst i två prioriterade områden i Falkenberg – Falkagård och Sloalyckan. Barn och unga har kommit att visa ett stort intresse för deltagande i aktiviteter i GO FBG. Exempelvis uppgick deltagarbesöken till 1639 deltagartimmar under sommarlovet 2021 jämfört med 2531 deltagartimmar sommarlovet 2022.

Genom ett aktivt arbete har man lyckats få en jämnare fördelning mellan pojkar och flickor. Exempelvis var andelen flickor under höstlovet 2021 24 procent, medan år 2022 var den siffran 47 procent.

Firande barn på en aktivitet med GO FBG
Firande barn på en aktivitet med GO FBG

Föreningarnas roll som en positiv kraft i samhället

Projektet har möjliggjort för föreningar, som stått inför stora utmaningar på grund av pandemin, att rekrytera nya medlemmar samtidigt som ungdomar i Falkenbergs kommun har fått kunskap om utbudet av aktiviteter som finns i Falkenberg. Det blir en vinna-vinna situation för alla parter.

Projektet har bidragit till att skapa en aktiv vardag för barn och ungdomar, med fokus på de barn och unga som befinner sig långt ifrån föreningslivet och en aktiv fritid. Antal fritidsaktiviteter ökade i de prioriterade områdena i Falkenberg och fler föreningar har utvecklat sin verksamhet, samarbetat med andra föreningar samt nått en ny målgrupp ungdomar. Totalt har 15 föreningar erbjudit gratis fritidsaktiviteter för barn och unga!

Gratis aktiviteter i områdena Falkagård och Sloalyckan

Under projekttiden 2021-22 har barn och unga fått möjlighet att testa på en mängd olika aktiviteter, främst inom idrott. Samtliga aktiviteter har varit gratis och har genomförts i något av de prioriterade områden, Falkagård och Sloalyckan, i Falkenberg. Aktiviteterna har mestadels genomförts under dagtid men det har även erbjudits aktiviteter för ungdomarna under kvällarna för att erbjuda dem en meningsfull aktiv fritid med trygga vuxna som ledare. Detta bland annat som ett alternativ till en mer destruktiv fritid.

Genom projektet GO FBG har unga fått möjlighet att utveckla sig i sitt ledarskap, vara förebilder för de yngre och bidra till sitt område. GO FBG projektet har bidragit att öka den upplevda tryggheten i området och återge en positiv bild av området.

Aktiviteter för enbart flickor gav resultat

Precis som i GO FBGs aktiviteter var det under första året en klar majoritet pojkar på fritidsgårdarna och i trygghetsarbetarnas aktiviteter. Detta lyftes upp i samtal med föreningarna och ledde under sommaren 2022 till fler aktiviteter som endast riktade sig till flickor. Aktiviteter som uppmuntrade flickor att delta var ett steg i rätt riktning vad gäller en mer jämn könsfördelning i GO FBGs aktiviteter. Detta ledde bland annat till 450 fler besök från flickor jämfört med första sommaren – en ökning till 43 procent av det totala antalet besök.

Ungdomar har utbildats i ledarskap

Genom projektet GO FBG har unga fått möjlighet att utveckla sig i sitt ledarskap, vara förebilder för de yngre och bidra till sitt område

RF-SISU Halland har stöttat idrottsföreningar med utbildningar och arbetat med folkbildning som förhållningssätt och dess verksamhetsformer som metod. Inför sommaraktiviteterna 2021 och 2022 genomfördes en grundutbildning i ledarskap för totalt 18 unga feriearbetare, nio per år. Syftet var att stärka feriearbetarnas självförtroende och självkänsla samt ge de grundläggande kunskaper i ledarskap och således en god grund att utgå ifrån i deras uppdrag som ledare i GO FBG där de stöttat föreningar i utförandet samt att de planerade och genomförde egna aktiviteter.

Projektets fortsättning

Vid årsskiftet 2023 avvecklades Region Hallands lokala nämnder. Istället för lokala nämnder inrättar Region Halland en Beredning för social hållbarhet, som tar över en del av nämndernas frågor. GO FBG har fortsatt finansiering från Region Halland under 2023 och kommer att slutrapportera till den nya beredningen.

Projektrapport för nedladdning

GO FBG ett samverkansprojekt (pdf)

Senast ändrad: