Direkt till innehållet

Miljö och energi

Dagens samhälle genomgår en grön omställning. Vi förändrar vårt sätt att använda och påverka jordens resurser och utvecklar vårt sätt att bruka vatten, skog och jord. Vi kan alla bidra till den gröna omställningen. Minskad klimatpåverkan skapar ett hållbart Halland.

Den gröna omställningen förändrar hur vi bor, tar oss till jobb och skola, vad vi äter och handlar. Den påverkar också förutsättningarna för företag som producerar varor eller tjänster.

Grön omställning i Halland

Halland har bra förutsättningar att klara den gröna omställningen. Vi har goda livsmiljöer och bra naturresurser, stor kunskap och välutvecklad struktur för industri, logistik och företagande inom områdena jord, skog och vatten. Region Hallands arbete bidrar till att det halländska näringslivet ska klara, och kunna dra nytta av, den gröna omställningen.

Prioriterade områden för att minska miljöpåverkan

I Halland är det främst transporter, energiförbrukning och jordbruk som ger negativ klimatpåverkan. Region Hallands arbete för en hållbar utveckling utgår från kunskap och analyser. Vi har valt att fokusera vårt miljö- och klimatarbete på dessa områden:

  • Förnybar energi
  • Koldioxidneutral ekonomi
  • Fossilfri och hållbar resurshantering
  • Fossilfria transporter

Region Halland arbetar tillsammans med de halländska kommunerna, Hallandstrafiken och Trafikverket för att åstadkomma hållbart resande och hållbara transporter.

Dokument

Handlingsplan för Grön tillväxt/energi och klimat 2018–2020 (pdf)

Kunskapsunderlag för strategisk utbyggnad av laddinfrastruktur i Halland (pdf)

Energiläget i Halland 2016/2017 (pdf)

Fossilfria drivmedel i Halland, en förstudie (pdf)

Regional kartläggning av befolkningsexponering för luftföroreningar i Halland. (pdf)

Solenergipotential för Hallands bebyggelse 

 

Kontakt:

Jennie Hygert,  Processledare Ekologisk hållbarhet

Tel: 076-696 58 98

Desireé Sögaard, Strateg Ekologisk hållbarhet

Tel: 0720-83 95 04

 

Senast ändrad: