Direkt till innehållet

Kattegatts kustvattenråd

I Kattegatts kustvattenråd kan du som enskild, organisation och företag vara med och påverka i kustvattenfrågor. Kattegatts kustvattenråd jobbar med många olika frågor, bland annat övergödning, miljögifter, fiske och klimatförändringar, längs hela den halländska kusten och ner till Kullaberg i Höganäs kommun.

Kattegatts kustvattenråd arbetar utifrån EU:s vattendirektiv och vänder sig till alla som har intresse av kustvattenfrågor i Halland och nordvästra Skåne - företag, offentliga verksamheter, intresseorganisationer, privatpersoner med flera. Varje år sker minst ett rådslag där olika teman lyfts upp, exempelvis tillståndet i havet och klimatanpassning av kusten. Det som förväntas av deltagare som är med i Kattegatts kustvattenråd är medverkan vid rådslag och att bidra till att initiativ tas och genomförs. Förutom rådslag handlar det om andra projekt och aktiviteter som arrangeras, exempelvis strandstädning.

Detta är Kattegatts kustvattenråd (pdf)

Varför är kustvattenrådet viktigt?

Kustvattenrådet ska göra det möjligt att vara delaktig och samverka i vattenförvaltningen, öka kunskapen och underlätta kunskapsutbytet om kustvattnet och öka/underlätta förståelsen för olika intressenters verksamheter och dess påverkan på kustvattnet. Arbetet i Kustvattenrådet ska också bidra till att god ekologisk och kemisk status uppnås inom de sjöar och vattendag som berörs och till god miljökvalitet i havet.

Aktuella frågor för kustvattenrådet

Kattegatts kustvattenråd jobbar med frågor som rör övergödning, miljögifter, främmande arter, fiske, exploatering, förändrad hydrografi, marint avfall, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar.

Kattegatts kustvattenråds handlingsprogram 2016-2021

Vill du vara med?

För att ingå i kustvattenrådet krävs en skriftlig anmälan som även innehåller ett åtagande om medverkan. Varje organisation/företag som ingår i kustvattenrådet ska säkerställa att de egna representanterna har rätt mandat utifrån den aktuella nivån i kustvattenrådets organisation.

För att anmäla medverkan i Kattegatts kustvattenråd skickar du organisation/företag/namn och kontaktuppgifter till projektledaren. Du kan även skicka anmälan med post till: Kattegatts kustvattenråd, Region Halland, Box 517, 30180 Halmstad.

Initiativ till aktiviteter och åtgärder, stora som små, kan tas av deltagare i kustvattenrådet och ska uppfylla följande kriterier:

 • Två eller flera aktörer ska medverka
 • Det ska höja kunskapen
 • Resultat ska dokumenteras
 • Det ska bidra till Kattegatts kustvattenråds syfte

När initiativ lämnas ska det finnas en beskrivning av initiativets syfte, vilka som ska medverka och på vilket sätt Kattegatts kustvattenråd kan stödja initiativet. Initiativ bör genomföras i projektform och ledas av separata styrgrupper sammansatta av projektets initiativtagare och finansiärer.

 • Organisation/företag/privatperson
 • Kontaktperson i organisation/företag
 • E-post kontaktperson
 • Tfn kontaktperson
 • Adress organisation/företag
 • Officiell e-postadress
 • Adress kontaktperson (om annan än ovan)

Senaste nytt

Här presenteras det allra senaste som rör Kattegatts kustvattenråd:

Semidigitalt rådslag arrangeras 23 oktober

Genom att boka flera olika lokaler i området och även ge möjlighet att delta online arrangerar vi rådslag på temat Från källa till Hav. Anmäl dig senast den 12 oktober via denna länk: https://etjanster.regionhalland.se/kustvattenrad

Läs mer i inbjudan

Välkommen!

Strandstädarkarta Kattegatt

Nu lanserar vi strandstädarkartan för vår kust. Här kan du flagga upp dina insatser för en renare kust.

Strandstädarkartan

Nyhetsbrev och sociala medier

Mycket händer som rör hav och kust och intresset för frågorna är stort. Kattegatts kustvattenråd omvärldsbevakar via våra kanaler i sociala medier, Facebook, Twitter och Instagram. Det finns även nyhetsbrev. Är du intresserad av prenumeration kontakta projektledaren.

 

Senast ändrad: