Direkt till innehållet

Nära kusten och staden – Plönningeskogen

På Nyårsåsens nordsluttning alldeles bredvid Harplinge ligger Hallands skogsallmännings mest lättillgängliga område - Plönningeskogen

Om Plönningemarken

Plönningemarken förvaltas av Region Halland och är en tillgång för alla som vill njuta av naturen. Men den används också till en mängd olika aktiviteter. Under 2020 kommer skogen att anpassas så att den kan fungera för alla besökare och verksamheter eftersom skogen här är en del av Region Hallands utvecklingsarbete. Kan skogsbruket bli klimatsmartare? Går det att få träden binda mera koldioxid? Hur kan olika intressen, natur, kultur, näringsliv samsas om samma skog? Det är bland annat sådana frågor som vi hoppas kunna vara med och ge svar på i den här skogen. På Plönningemarken utbildas också framtidens skogsbrukare då Region Hallands skogsbruksutbildning har sitt uteklassrum här. Så välkommen ut till en spännande plats i den halländska naturen.

Gården Plönninge var länge ett centrum för jord- och skogsbruksutbildningen i Halland och på 1940-talet lade Landstinget i Halland en av sina utbildningsorganisationer här. Gymnasieutbildningarna inom de gröna näringarna samlokaliserades dock på Munkagårdsgymnasiet från 2016.

Det tätortsnära läget och den långa traditionen av att vara en utbildningsskog gör att Plönningeskogen har en annorlunda prägel än många av de andra skogarna. Cirka 30% av skogen består av lövskog och det finns fina inslag av bok och ek men också gammal tallskog. Cirka två femtedelar av området sköts därför efter naturvårdsmål för att slå vakt om den biologiska mångfalden. Området används flitigt av friluftslivet och det finns rastplatser, grillplatser och vindskydd. Vi håller också bygga upp ett ledsystem för vandring, cykling och ridning. Under hösten kommer restaureringen av Plönninge arboretum att inledas, men området går redan idag att använda för friluftsliv.

Hur sköts skogen?

Plönningeskogen är en rekreations-, produktions-, utbildnings- och utvecklingsskog. Det gör att olika naturvård bedrivs på olika sätt beroende på var du befinner dig i området. I produktionsskogen tas de flesta nedfallna och döda träd bort. Under 2020 kommer stor tonvikt ligga på att bekämpa granbarkborren som utgör ett stort hot mot våra fina granskogar i Halland. En del döda och nedfallna träd lämnas kvar för att bevara den biologiska mångfalden. Gamla nedfallna träd eller så kallade högstubbar blir hem åt nyttiga insekter, och ger utrymme för att mossor, lavar mm kan få utvecklas.

Plönningeskogen sköts efter en så kallad skogsbruksplan. Det innebär att vissa bestånd kontinuerligt förnyas genom avverkning. Skogsbruket sker med hänsyn till naturvård och vissa områden är avsatta för naturvårdsändamål. Vissa av dessa sköts regelbundet medan andra ska lämnas för att få utvecklas fritt. Region Hallands skogsfastigheter är certifierade enligt PEFC och FSC. Detta innebär i korthet att skogsbruket ska vara miljövänligt och resurshållande och att det bedrivs en skogsvård som ska vara bärkraftigt och naturvårdsanpassat. Skogsbruket ska också ta hänsyn till hotade djurarter och växter.

Hitta hit

Åker du buss så tar du Linje 330 från Halmstad och stiger av på busshållplats Plönningevägen i Harplinge. Promenaden från hållplatsen går först på väg 615 till Plönninge där vägen till området sedan är skyltat friluftsområde.

Åker du bil så tar du väg 615 från Harplinge till Plönninge. Från Plönninge är det skyltat friluftsområde. Parkeringsmöjligheter finns vid infarten till skogen på Hambergsvägen. Parkeringen har koordinaterna 56.72813, 12.75666

Plönningeskogen kartor med symboler

Senast ändrad: