Webbplatser

Webbplatser ikon

Cirkulär affärsmodell: produkt som tjänst

Att erbjuda produkter som tjänst i stället för att sälja dem har potential att både skapa affärsmässiga fördelar och förenkla för kunden. Samtidigt ökar produktens livslängd, vilket minskar trycket på jordens resurser. I Halland finns många företag som lämpar sig för denna typ av affärsmodell.

Bättre affärer och högre resurseffektivitet när produkten erbjuds som tjänst

Hako Ground & Garden i Halmstad är ett företag som säljer maskiner för professionell grönyteskötsel, snöröjning och rengöring av ytor inomhus. Förutom att sälja maskinerna har Hako på städsidan sedan lång tid erbjudit produkterna som tjänst. Nu vill man växla upp den modellen och också erbjuda maskiner för utemiljöer som tjänst, främst till offentlig verksamhet, med Halmstad kommun som pilotkund. Lösningen förenklar för kunderna som betalar en fast månadskostnad och får en maskin som de vet rullar året runt.

Att erbjuda sin produkt som tjänst är något som ofta lyfts fram som en viktig del i omställningen av samhället till en cirkulär ekonomi, där resurser tillvaratas och används så länge som möjligt. När en produkt erbjuds som tjänst – eller, annorlunda uttryckt, som en funktion – tar leverantören kontroll över produktens livscykel och kan genom underhåll och reparation se till att den används så länge som möjligt.

Värdet av att produkter används länge och ofta

Att genom affärsmodellsinnovation ställa om logiken i hur företag skapar värde så att produkter tillhandahålls som tjänst är ett förhållandevis snabbt sätt att nå ökad resurseffektivitet. Ju längre produkten används, ju mer av produktens värde tillvaratas. Mest resurseffektiv blir den cirkulära ekonomin om redan tillverkade produkter används länge och ofta.

Produkter kan användas oftare genom att delas med andra användare, exempelvis en städmaskin som används vid rengöring av många olika fastigheter snarare än att varje fastighetsägare har sin egen maskin.

Först när det inte längre är möjligt att förlänga användningen av en produkt bör den demonteras till olika delar; material, metaller, näringsämnen, kemikalier med mera, för återcirkulering.

Produkt som tjänst som affärsmodell

Med produkt som tjänst som affärsmodell släpper företaget aldrig ägandet av produkten. Logiken skiljer sig jämfört med den traditionella linjära ekonomin där vinst genereras genom att produkten tillverkas och säljs – ansvaret för produkten går över till kunden. Genom produkt som tjänst genereras vinst genom att företag säljer tillgång till de olika funktioner, eller tjänster, som de produkter som de själva har ägandeskap av kan leverera.

För att generera maximal lönsamhet måste företagets produkter vara attraktiva så länge som möjligt och för så många användare som möjligt. Ju längre tid och ju oftare varje enhet levererar nytta, desto högre intäkt och vinst kan genereras. Detta skapar incitament för företagen att designa produkter som är robusta och lätta att reparera så att de kan vara funktionella och attraktiva under lång tid.

Stor potential för produkt som tjänst bland halländska företag

Produkter med hög kvalitet och lång livslängd är väl lämpade för att erbjudas som tjänst. Bland Hallands många små och mellanstora företag finns både tillverkande industri och leverantörer som erbjuder produkter med dessa egenskaper, som ovan nämnda Hako.

Ett annat exempel är Lagafors i Laholm som tillverkar diskmaskiner och andra rengöringslösningar för livsmedelsindustrin. Dessa produkter har en livslängd på 20 år eller mer. Företaget har väl utvecklade rutiner för kontinuerlig service och inbyte av anläggningar som i vissa fall kan ställas ut på nytt eller plockas ner för användning av reservdelar. Idag tittar man på modeller för att kunna göra affär på nya sätt där kunden slipper den initiala investeringen och i stället betalar en månadskostnad.

Digitaliseringen som möjliggörare

Eftersom företag som tillhandahåller sina produkter som tjänst har sina enheter i användning ute hos sina kunder, så behöver man kunna övervaka produkterna för att veta var de finns och deras behov av underhåll. Företag som idag har serviceavtal på sina produkter har ofta redan tekniska lösningar för övervakning på plats. Hako har försett sina maskiner med en gps-puck som levererar data om position och servicebehov. Lagafors har en webblösning som ger kunderna kontroll över rengöringsprocesserna och produkterna larmar när de är i behov av service.

Digitaliseringen och den cirkulära omställningen av näringslivet går hand i hand och därmed spelar nya partnerskap en viktig roll, till exempel mellan tillverkande företag och utvecklare av tekniska lösningar. En sådan utvecklare är HMS Networks i Halmstad som tar fram applikationer för industriell kommunikation och datainsamling, bland annat genom att koppla upp produkter mot internet med lösningar för IoT, Internet of Things. HMS har en uttalad vilja att hjälpa kunden att vara mer resurseffektiv genom att exempelvis reducera behovet av serviceresor.

Omställning också på efterfrågesidan

I omställningen mot produkt som tjänst är det inte bara utbudet som har potential att ställa om, utan också efterfrågan, både hos privata och offentliga kunder. Intresset för cirkulär upphandling och inköp ökar. För att ta tillvara potentialen till att hitta nya, cirkulära lösningar är det viktigt med en inledande marknadsdialog för att få en bättre förståelse hos både upphandlare och anbudsgivare för hur behoven ser ut och hur exempelvis en tjänst skulle kunna tillgodose dem. Ett område där det sker allt fler cirkulära upphandlingar är till exempel på tjänster för att förlänga användningen av möbler och inredning, där både utbud och efterfrågan ökar.

Vikten av nya samarbeten

Att börja tillhandahålla eller efterfråga produkt som tjänst innebär att göra affärer på nya sätt – och med nya samarbetspartners. Att erbjuda produkt som tjänst kan skapa behov av att själv köpa in nya tjänster för exempelvis digital information, teknisk uppgradering eller returlogistik. Sådana nya värdekedjor kan ta tid att bygga upp liksom hur det kan uppstå behov av att det egna bolaget behöver affärsutvecklas. Många företag är duktiga på innovation när det gäller produktdesign och material, men affärsmodellsinnovation är ännu så länge ett relativt outforskat område. Här kan offentligt finansierade utvecklingsprojekt spela en viktig roll genom att ge tillgång till stöd med till exempel cirkulär affärsutveckling.

Nya samarbeten behövs också mellan företag som ställer om till produktbaserade tjänsteerbjudanden och finansiärer. Ett företag som säljer sina produkter som tjänst kan betraktas som finansiär för kunden som slipper ta investeringen. Ju mer företaget säljer, desto större blir därför de investeringar man själv behöver göra, vilket skapar behov av extern finansiering. Samtidigt kan varje enhet fortsätta att generera vinst långt efter att investeringarna är betalda med möjligheter till väldigt god lönsamhet på sikt. Här är det viktigt med god dialog mellan företagare och kreditgivare för att skapa en förståelse för förändrade lönsamhetsmöjligheter.

Stor potential i att bidra till näringslivets omställning

Flera företag som tagit steg på vägen mot produkt som tjänst har gjort det delvis därför att de vill bidra till en hållbar omställning av näringslivet med fokus på ökad resurseffektivitet – men det handlar i högsta grad också om att det leder till bättre affärer. Signaler från marknaden har gett företag som Hako indikationer på att en tjänstefieringslösning är attraktiv därför att det förenklar för kunden. För Lagafors är ett tungt vägande affärsmässigt argument att tiden från offert till genomförd affär kan bli betydligt kortare när kunden betalar per månad och därmed slipper den stora investering som ett köp innebär.

Utvecklingen mot att företag i större utsträckning tillhandahåller sina produkter som tjänst är i sin linda, men potentialen är stor att bidra till den cirkulära omställningen av näringslivet. Det handlar om att nyttja produkterna smartare så att deras värde tas bättre tillvara över tid – till fördel både för kund och säljande företag.

Nulägesanalys – Cirkulär omställning i det halländska näringslivet

Slutrapport Näringslivets Cirkulära Omställning Pdf, 1 MB. (pdf)

Kontaktperson

Lindha Feldin

Strateg cirkulär ekonomi

070-328 29 54

Senast ändrad: