Direkt till innehållet

Projektutlysning – Företags klimatpåverkan

En viktig utmaning i det halländska näringslivets gröna omställning är att få fler företag att kartlägga och sätta mål för sin klimatpåverkan. Region Halland bjuder därför in till en utlysning för att under 2023-2026 finansiera ett projekt för att få fler små- och medelstora företag i Halland att kartlägga och sätta mål, framförallt för de delar där bolaget ger upphov till stor klimatpåverkan.

Bakgrund

Att fler företag får bättre koll på och redovisar sin klimatpåverkan och kan presentera trovärdiga målsättningar utifrån detta gentemot investerare, samarbetspartners, kunder, anställda med flera, blir allt mer affärskritiskt. Det stärker samtidigt företagens möjligheter till nytänkande och innovation för att ställa om till konkurrenskraftiga och klimatsmarta affärsidéer, kunderbjudanden och produktion.

Region Hallands studie av Det halländska näringslivets klimatpåverkan och klimatrapportering visar att det finns stor potential att få större delar av näringslivet att kartlägga och redovisa sin klimatpåverkan, särskilt för de indirekta utsläppen som i genomsnitt uppgår till drygt 70% av påverkan. Det handlar både om att få de bolag som redan kartlägger och redovisar att fördjupa detta arbete och få än bättre koll på de delar där bolaget ger upphov till störst klimatpåverkan, samt att få fler bolag att faktiskt börja klimatredovisa och sätta mål.

För att främja att fler halländska små- och medelstora bolag kartlägger och sätter mål för sin klimatpåverkan, lanserar Region Halland en projektutlysning. Region Halland kommer ta emot projektansökningar som ligger inom ramen för utlysningen, med slutmål att tilldela medel till den ansökan som bedöms ha bäst kvalitet och erbjuda högst kostnadseffektivitet.

Under utlysningen finns möjlighet att boka ett projektutvecklingsmöte för rådgivning och dialog utifrån er projektidé (se nedan).

Förväntade huvudsakliga resultat och effekter

Region Hallands utlysning om företags klimatpåverkan för att få fler små- och medelstora företag i Halland att kartlägga och sätta mål, särskilt för de delar där företagen ger upphov till stor klimatpåverkan, förväntas få följande resultat och effekter:

 • Få en grupp företag som redan har påbörjat arbetet med kartläggning av sin klimatpåverkan, att ta betydande steg mot bättre kartläggning och målsättning för de delar där företagen ger upphov till stor klimatpåverkan, särskilt indirekt i scope 3. Att detta arbete stärker företagens långsiktiga kapacitet att kartlägga och sätta mål för sin klimatpåverkan.
 • Få en grupp företag utan tidigare erfarenhet av kartläggning av sin klimatpåverkan, att börja kartlägga och sätta mål för sin klimatpåverkan, särskilt för de delar där företagen ger upphov till stor påverkan. Att detta arbete stärker företagens långsiktiga kapacitet att kartlägga och sätta mål för sin klimatpåverkan.
 • Genom ovanstående insatser, bidra till att utveckla metoder som gör det möjligt för små- och medelstora företag att få bättre koll på sin klimatpåverkan, särskilt den indirekta i scope 3, och sätta upp relevant mål för sin klimatpåverkan.
 • Inspirerande, goda halländska företagsexempel på värdet av att kartlägga och sätta mål för sin klimatpåverkan.
 • Bidra till en ökad förståelse för de möjligheter och utmaningar som kartläggning och målsättning för klimatpåverkan innebär för små- och medelstora företag och hur de kan tas tillvara respektive underlättas.

Utifrån dessa huvudsakliga resultat och effekter förväntas en beskrivning av projektets effektlogik – hur aktiviteter/ insatser förväntas leda till direkta projektresultat samt långsiktiga effekter.

Parallellt med projektets genomförande kommer det ske en följeforskning genom en forskningsbaserad fortlöpande utvärdering av arbetet i dialog med projektets aktörer och finansiärer. Följeforskningen skall vara ett bollplank till dem som håller i genomförandet av projektet där den viktigaste uppgiften är att bidra till att projektet bättre styr mot sina mål. Följeforskningen kommer att upphandlas genom en direktupphandling.

Efter avslutat projekt kommer en utvärdering göras av projektets effekter. Både följeforskning och utvärdering görs fristående från projektet

Halländska strategier och målsättningar

Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028 beskriver hur hela Halland ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt där en utpekad prioritering är att stimulera till hållbar omställning av det halländska näringslivet liksom fler innovativa företag i Halland.

I Energi- och klimatstrategi för Hallands län finns uppsatta mål för direkta halländska klimatgasutsläpp.

Målgrupper

Att få bättre koll på sin klimatpåverkan och sätta upp mål för minskning, är relevant för alla typer av företag. Projektarbetet inom den här utlysningen förväntas vara riktat dels mot bolag med hög egen resursanvändning och klimatpåverkan, dels mot bolag med möjligheter att påverka andras resursanvändning.

Projektet är tänkt att vara riktat mot att stödja arbetet med klimatkartläggning och målsättning för två olika huvudgrupper:

 • dels företag som redan har påbörjat arbetet med kartläggning av sin klimatpåverkan men som har potential att ta betydande steg mot bättre kartläggning och målsättning för de delar där deras verksamhet ger upphov till stor klimatpåverkan, särskilt indirekta i scope 3,
 • dels företag utan tidigare erfarenhet av kartläggning av sin klimatpåverkan.

En central del är att ha ett genomtänkt projektupplägg för hur projektpartnerskapet kommer arbeta för att nå ut till företag och göra det attraktivt för dem att delta i projektaktiviteterna. Projektet förväntas arbeta pro-aktivt för att nå små- och medelstora företag i hela Halland. Viktigt är också, utifrån huvudgrupperna, vilka mer specifika målgrupper som man kommer vända sig till och hur många bolag som kommer få stöd genom projektaktiviteterna.

Det är betydande vad partnerskapet bedömer är viktigt för att få bra gruppsammansättningar för utbyte och dialog som möjliggör gemensamt värdeskapande mellan deltagande företag. Särskild vikt kommer att ligga på hur projektet kommer att arbeta för att uppnå ett aktivt deltagande av företagsledning/ VD i syfte att säkra att arbetet med kartläggning och målsättning är väl förankrat hos ledningen.

Projektpartnerskap/Kompetenser

Kompetenser som kan komma att bedömas som centrala för utlysningen är:

 • Kunskap och erfarenhet av att utveckla effektiva insatser av hög kvalitet för att stödja företag i att kartlägga klimatpåverkan inom olika områden, särskilt indirekt påverkan i scope 3. Samt hur kartläggningen kan ligga till grund för strategiska beslut om målsättning.
 • Erkänd framgång i att ta fram företagserbjudanden av hög kvalitet för kunskapshöjning och nätverkande. Särskild erfarenhet av att säkra förankring av deltagandet i bolagens lednings-/VD-funktioner.
 • Etablerade kontaktvägar till det halländska näringslivet med fokus på målgruppen för utlysningen och erkänt effektiva metoder för att nå ut och attrahera nya företag.
 • Se gärna hur projektet kan stärkas av att ta tillvara kunskap och erfarenheter som gjorts tidigare i Halland, men också utanför, i andra insatser för att få fler företag att kartlägga och sätta mål för sin klimatpåverkan, framförallt i scope 3. Partnerskap med deltagande av partners med sådan erfarenhet uppmuntras särskilt.

I dialog med projektledningen tillsätter Region Halland styrgrupp och referensgrupp för projektet.

Bedömningskriterier

Huvudsakliga bedömningskriterier:

 • Kvalitet – förståelse för utlysningens upplägg och kvalitet på föreslaget projekt, där särskild vikt kommer läggas på hur man planerar att arbeta för att rekrytera in bolag
 • Genomförandekapacitet – starkt konsortium med god operativ förmåga och tidigare erfarenheter av att driva utvecklingsprojekt
 • Kompetens – kompetens som är relevant för utlysningen
 • Kostnadseffektivitet – att sökta medel används effektivt utifrån utlysningens syfte och upplägg, medlen kan därmed inte användas för att finansiera organisationens löpande driftskostnader

Beslut om tilldelning av projektmedel fattas av Regionstyrelsens Tillväxtutskott.

Finansiering

Medel tilldelas utifrån projektets kostnadsbudget. Projektmedlen kan täcka max 100% av en total projektkostnad på upp till ca 4,3 miljoner SEK.

Stöd ges till aktiviteter som främjar företags gemensamma utveckling och utbyte. Direktstöd till enskilda företag som riskerar snedvrida konkurrensen är inte stödberättigat.

Företagen går in med sin egen tid i projektet inklusive kostnader för eventuellt klimatredovisningsverktyg.

Vid inköp av externa tjänster ansvarar den upphandlande organisationen för att gällande upphandlingskrav följs.

Så ansöker du

Projektmedel kan sökas av offentliga organisationer, branschorganisationer, ekonomiska- och ideella föreningar, universitet, institut med flera. Bidrag lämnas generellt inte till enskilda personer eller företag. Ett företag kan däremot vara underleverantör.

Boka rådgivning inför ansökan

Det är möjligt att boka in någon av nedanstående tider för ett projektutvecklingsmöte för rådgivning och dialog utifrån ert projektutkast. Mejla naringsliv@regionhalland.se för att boka er mötestid.

Beskriv ert projekt genom att använda den här mallen: Projektutkast – Utlysning Företags klimatpåverkan

Skicka in utkastet senast 2 hela arbetsdagar före mötet.

 • Onsdag 1 mars kl 9.30-10.30
 • Onsdag 1 mars kl 11-12
 • Tisdag 7 mars kl 13.30-14.30
 • Tisdag 7 mars kl 15-16

25 april: Förväntat datum för beslut av Tillväxtutskottet om tilldelning av medel. Beslutsdatum är tidigast möjliga datum för projektstart, med senast projektstart 1 september 2023.

Projektet kan ha en maximal projektperiod om 36 månader.

Ansök här

Du kan ansöka mellan 15 februari – 31 mars

Ansök via www.minansokan.se.

Välj Söker du projektfinansiering? och logga in för att komma vidare.

Senast ändrad: