Webbplatser

Webbplatser ikon

Näringslivets klimatpåverkan

En studie från Region Halland visar både positiva och mindre positiva resultat när det gäller halländska företags klimatpåverkan och hur de redovisar den. Syftet med studien är att öka kunskapen och medvetenheten om företagens klimatpåverkan och därmed påskynda den gröna omställning som både är en global fråga och en viktig del av Hallands strategi för hållbar tillväxt.

Därför är det viktigt att mäta klimatpåverkan

Ett företags klimatrapportering ger en indikation om var i företagets verksamhet som det sker mest utsläpp, och därmed uppstår en möjlighet att åtgärda det. En sådan grön omställning är bra för klimatet, men erbjuder även en stor affärspotential då efterfrågan på erbjudanden med låg klimatpåverkan stadigt ökar. För att hänga med och öka sin konkurrenskraft gäller det därför att se över sin klimatpåverkan, vara transparent och ställa om. Genom att sätta upp tydliga klimatmål och rutiner för att mäta insatserna, visar ett företag sina ambitioner för omvärlden och underlättar det interna arbetet att verkligen uppnå målen.

Det är skillnad på utsläpp och utsläpp

Klimatpåverkan mäts på olika sätt. Med geografiska utsläpp avses de utsläpp som genereras av verksamheten på plats, i det här fallet Halland eller Sverige. För det halländska näringslivet är det dock viktigt att se bortom det geografiska och öka kunskapen om de samlade utsläppen, dvs alla utsläpp som skapas i verksamhetens värdekedja, från råvaror och energi till transporter och utsläpp kopplade till en viss produkts användning och senare eventuella kassering eller återvinning. Klimatmätning och rapportering skiljer också på direkta och indirekta utsläpp där de direkta härrör från produktion i egna anläggningar, medan de indirekta handlar om t ex transporterinköp av varor, tjänster och energi samt produktens slutanvändning.

Green House Gas-protokollet och dess tre olika scope

GHG-protokollet är idag den vanligaste metoden att beräkna klimatpåverkan på världen över. Metoden är ISO-standard sedan 2006 och är uppbyggd för att underlätta jämförelse över tid. Utsläppen delas in i tre scope:

 • Scope 1 – Direkta utsläpp (från tillverkning i egna fabriker och från egna fordon)
 • Scope 2 – Indirekta utsläpp (från inköpt energi)
 • Scope 3 – Indirekta utsläpp (längs företagets eller produktens hela värdekedja; till exempel inköp av råvaror, transporter, avfallshantering och medarbetares arbetspendling)

Genom att undersöka i vilket eller vilka scope som företagets utsläpp sker, skapas goda förutsättningar att identifiera lösningar och åtgärder som kan minska företagets totala klimatpåverkan. Genom att erbjuda produkter och tjänster med lägre klimatpåverkan kan företag också möjliggöra för andra företag och organisationer att minska sina utsläpp.

Halländska bolags klimatpåverkan

För att skapa en genomsnittlig bild av det halländska näringslivets klimatpåverkan samlades data från sexton olika näringsgrenar in via publicerade års- och hållbarhetsrapporter från 2019. Genomgången visade att en majoritet av utsläppen sker utanför Halland och ofta utanför Sverige, samt i andra delar av värdekedjan än i de halländska produktionsanläggningarna. Det talar för att kunskapen kring de indirekta utsläppen behöver öka för att ytterligare driva på den gröna omställningen av Hallands näringsliv.

Vissa företag ligger längre fram än andra

Av de studerade bolagen publicerar knappt hälften en hållbarhetsredovisning och av dessa redovisar 9 av 10 också sin klimatpåverkan. Generellt är större bolag längre komna än mindre i sin rapportering. Andel av studerade bolag som klimatrapporterar i olika näringsgrenar:

Alla eller en stor andel klimatrapporterar

 • Energibolag
 • Tillverkande bolag (skog, livsmedel och andra branscher)

Ungefär hälften klimatrapporterar

 • Byggbolag
 • Parti- och detaljhandelsbolag
 • Finans- och försäkringsbolag
 • Fastighetsbolag
 • IT-bolag
 • Hotell och restaurang
 • Vård och omsorg

Ungefär två av tio klimatrapporterar

 • Logistik- och transportföretag
 • Nöjes- och friskvårdsbolag
 • Primärproduktion av livsmedel och skogsbruk

Stor utvecklingspotential

Sammanställningen visar att det finns en stor utvecklingspotential bland flera av företagen att ge sin klimatpåverkan en ordentlig genomlysning och identifiera sin indirekta påverkan. Men också att det finns en stor samverkanspotential, de halländska företagen emellan. Genom att lära känna varandra bättre, inspirera varandra och möjliggöra minskad klimat- och miljöpåverkan, kan Hallands näringsliv ta en stark position i den gröna omställningen.

Läs studien av det halländska näringslivets klimatpåverkan

I Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028 är näringslivets gröna omställning en viktig del av det halländska näringslivet förnyelseförmåga och konkurrenskraft liksom bidrag till minskad klimatpåverkan.

För att kunna främja en grön omställning i det halländska näringslivet behövs ökad kunskap om hur dess klimatpåverkan faktiskt ser ut. Det finns framförallt ett behov av att öka kunskapen om hur de samlade utsläppen ser ut för det halländska näringslivet, både uppströms i värdekedjan och vid användning av produkter och tjänster.

Genom att ha bättre koll på hur de samlade utsläppen ser ut och var de uppstår så ges bättre möjlighet att rikta åtgärder där de får störst effekt. Detta hänger väl ihop med det arbete som allt fler bolag själva bedriver med att följa upp på sin samlade klimatpåverkan, också utanför den egna verksamheten.

Studie av det halländska näringslivets klimatpåverkan och klimatrapportering Pdf, 549 kB. (pdf)

Senast ändrad: