Direkt till innehållet

Post- och telestyrelsens bredbandsstöd 2021

På den här webbsidan hittar du specifik information för bredbandsstödsprocessen 2021. Du kan ta del av hur stödmedel fördelas mellan de tre utlysningsområdena och se svar på de mest förekommande frågorna som rört stödet. Utlysningen öppnar den 18 maj och pågår fram till den 9 augusti.

År 2021 finns det mycket stödmedel att söka

Inför 2021 kommer PTS att fördela närmare 1,6 miljarder kronor i bredbandsstöd innan årets slut. Det innebär att det finns mycket stödmedel att ansöka om.

Stödmedlen fördelas mellan tre utlysningsområden

Stödmedlen kommer att fördelas mellan tre utlysningsområden: Norrland, Svealand och Götaland.

PTS avser att fördela medlen proportionerligt mellan de tre utlysningsområdena baserat på antal byggnader som saknar homes passed, samt är möjliga att stödfinansiera. Beräkningen kommer att göras baserat på senaste data från bredbandskartläggningen och tros leda till att ca 30-35% av tillgängliga medel går till respektive landsdel.

Medlen riktas systematiskt mot glesbygd då man inte kan söka stöd för byggnader inom statistisk tätort.

Frågor och svar

Här hittar ni svar på de mest förekommande frågorna som skickats in.

Ansökan sker i PTS portal

År 2021 kommer ansökan göras i PTS portal. Det innebär att allt som en nätbyggare ska skicka in till PTS görs genom PTS portal.

 

Frågor och svar om PTS bredbandsstöd

Kan kommunerna skaffa eget konto och hämta hem byggnadsförteckningen?

Nej, däremot kan stadsnäten göra det.

Kan två föreningar gå samman och lämna in ett gemensamt anbud/ansökan?

Nej, två föreningar kan inte lämna in ett gemensamt anbud/ansökan. Föreningarna får i så fall gå ihop och bilda en ny förening.

Vem kan söka PTS bredbandsstöd?

Operatörer, Stadsnät och Fiberföreningar

Hur tar PTS fram byggnadsförteckningen och vilka uppgifter grundar den sig på?

Register från Lantmäteriet. Utgångspunkten för byggnadsförteckningen är alla byggnader i Sverige (register REGBYG50A). Det är kommunerna som arbetar med ajourhållningen av registret i samverkan med Lantmäteriet. Hur det går till i detalj går att läsa om här.

Hur har PTS bedömt vilka byggnader som kan anslutas till en anslutningsavgift om maximalt 40 000 kronor för slutkund, och därför har exkluderats från byggnadsförteckningen?

PTS bedömning grundar sig på uppgifter om anslutningsavgifter som operatörerna lämnat till PTS i bredbandskartläggningen.

Kan byggnader som tidigare haft möjlighet att ansluta men tackat nej ingå i ett stödfinansierat utbyggnadsprojekt i år?

Ja, Byggnader som idag saknar möjlighet att ansluta sig till en maximal anslutningsavgift om 40 000 kronor ska ingå i byggnadsförteckningen och kan ingå i ett stödfinansierat utbyggnadsprojekt.

Vad vill PTS ha in för motivering?

PTS uppmuntrar till att lämna så tydliga motiveringar som möjligt för att PTS ska kunna göra ett ställningstagande eller utreda frågorna vidare. Motiveringar som är för vaga riskerar att bortses ifrån.

Hur skickar jag in min ansökan?

Ansökan skickas in i PTS portal under utlysningsperioden 18 maj–9 augusti.

Vad händer om man har en lägre anslutningsavgift än 10 000 kronor?

PTS är ett home passed stöd. PTS kommer inte ansluta byggnader med en lägre anslutningsavgift än 10 000kr.

Vad krävs att lämna från kommun kring ekonomisk förening?

PTS kommer inte ställa krav på kommun, det förväntas redan att de har ekonomisk förening

Vad är stödberättigad byggnad?

Stöd för utbyggnad av passiv infrastruktur

Finns det någon begränsning i antal projekt per ansökan?

Nej, det går att söka för så många ansökningsprojekt man vill

Måste kartfunktionen för nätplan användas? Om inte – i vilket/vilka filformat kommer nätplan kunna lämnas in?

Kartan kommer inte användas för att rita upp nätplaner. Nätplaner behöver laddas upp separat och innehålla rätt information. PDF-format är det som gäller.

När får vi tillgång till byggnadsförteckningen?

PTS har flyttat fram utlysningsdatumet till den 18/5.

Varför ligger ansökningsperioden under sommaren?

PTS har en pressad tidsram för årets bredbandsprocess och måste betala ut stödbeloppen innan kalenderåret har tagit slut

Vad händer om man inte kan genomföra beviljad utbyggnad?

PTS kommer att arbeta med kontinuerlig uppföljning och efter projektet har slutförts. Medel kommer att behöva gå tillbaka till PTS med ränta.

Vill gärna att ni utvecklar kravet på överkapacitet i nätet. Innefattar det bara kanalisation eller också ren fiber ut i nätet?

Det beror på vad det är för sträcka man lägger, sjökabel eller där det inte går att gräva där det är luftburet eller vanlig fiber som man lägger ner. Vanligtvis gäller att man ska lägga ner dubbelt så mycket.

Om man måste förstärka befintliga stamnät för att klara kraven på överkapacitet, får man stöd för det också?

PTS kräver inte att man uppgraderar befintligt stamnät, endast på den nya sträckan.

Är kostnader för Ledningsrätt hos lantmäterimyndigheten bidragsberättigad kostnad?

Ja, det finns en lista på allmän information om PTS Bredbandsstöd

Vilka uppgifter komma finnas i Byggnadsförteckningen, finns belägenhetsadress och fastighetsbeteckning med?

Adress kommer inte finnas tillgängliga, PTS arbetar med UUID och koordinater.

Enligt SFS 2020-266 §4 får ett stöd inte överstiga ett belopp motsvarande 10 miljoner euro. Är en ansökan = ett stöd? Om ja finns det en begränsning i antal utbyggnadsprojekt?

PTS tar med sig den frågan! Publiceras på PTS.se/bredbandsstod2021

Vilken dokumentation skall kommunägda bolag lämna angående ekonomisk förmåga?

Alla stödsökande som drivs i form av någon bolagsform kommer behöva lämna in information. UC-Score, balansräkning. Detaljer finns också i de underlag som finns på nätet.

Betalas PTS stöd ut i förhand?

Ja, det är också därför PTS ställer höga krav

Om kund tar sig till anslutningspunkt och vi har en anslutningsavgift på under 10.000. Är vi berättigade att söka stöd ?

Ansökan sker utifrån PTS Byggnadsförteckning. De avlämningspunkterna ska lämnas så pass nära. PTS kontrollerar, de som ansluts under utbyggnadsprocessen. Anslutningsavgift på minst 10.000 och högst 40.00, gör man inte detta innebär det en avvikelse från PTS villkor.

Får man sälja det bredbandsnät man bygger med hjälp av 2021 bredbandsstöd? Ska detta då utlysas offentligt?

Överlåtelse – Finns mer information på PTS hemsida. Får endast överlåta efter att infrastrukturen färdigställts.

När måste projektet vara klart efter man fått stödet?

Alla projekt som beviljas stöd 2021 har officiellt startdatum 1 december, därefter har man 3 år på sig att färdigställa projektet. Senast 241201!

Vad hände om en aktör bygger ut till byggnader som redan fått stöd från annan aktör?

En byggnad har bara rätt att få stöd en gång och blir därmed inte stödberättigad från annan nätbyggare

Vi håller på att bygga ut ett större område och har berättigats stöd från PTS. Många närliggande adresser hamnar i ”kläm”. En del har vi valt att bygga till ändå utan stöd men vissa bli för kostsamma. Det tråkiga är att många av dessa är åretruntboende medans vi i å andra sidan har fått stöd att bygga till ensamma sommarstugor utan el.. Finns det ingen möjlighet att ha en dialog med er efter att projektet startat och eventuellt byta vissa adresser till de som känns mer relevanta att bygga till?

Titta på årets byggnadsförteckning, se om de här byggnaderna finns med på listan och sök isfall stöd för dem istället

Om kund inte vill ansluta och vi bygger till avlämningspunkt i tomtgräns då betalar inte kunden någon anslutningsavgift. hur hanteras det?

Stödmottagaren har ingen skyldighet att skapa en efterfrågan, däremot finns ett krav från PTS att anbudsgivaren ska lämna ett erbjudande till slutkund

Vi ska intyga erfarenhet och lämna referensprojekt gällande utbyggnadsprojekt. Får vi räkna vårt byggande av vårt nät som ett sådant projekt eller måste det vara ett faktiskt utbyggnadsprojekt innehållande minst 10 anslutningar?

Alla tidigare utbyggnadsprojekt behöver inte se likadana ut som de nya, däremot minst 10 anslutningar och teknisk lösning som erbjuder 1gbit/s

Skulle en anslutningsavgift kunna vara både pengar och eget arbete?

Ja det kan man göra men 10 000 kronor är den gyllene gränsen

Vad händer om två aktörer söker bidrag för samma byggnader och båda aktörerna hamnar inom bidragsgränsen för regionen?

Det projekt som har haft lägst stödbelopp vinner

Vad händer om två aktörer söker bidrag för samma byggnader?

Därför är det viktigt att uppmana till dialog mellan bredbandsbyggarna lokalt så att man inte får med samma byggnader i olika projekt. Väldigt onödigt om en ansökan blir avslagen bara för att man råkar fått med en byggnad som redan någon annan sökt stöd för.

Det projekt som haft lägst stödbelopp vinner

Vad händer om projekten bara är en del av byggnaderna överlappar varandra?

Det projekt som haft lägst stödbelopp vinner i första hand.

Vid överlåtelse krävs det då en offentlig utlysning?

PTS tillåter inte att man överlåter ett stödberättigat byggnadsprojekt förens  två år efter att projektet har färdigställts.

Går det att skapa ett område där enskilda byggnadspunkter exkluderas med motiveringen att det då inte blir ett konkurrenskraftigt anbud? (Exempelvis en byggnad som är placerat på ett berg, den byggnaden skapar då en för hög kostnad men resterande byggnader runt om kring har en lägre kostnad som är konkurrenskraftig)?

Ja, PTS har tagit bort kravet om sammanhängande område.

Behöver ett projekt vara geografiskt sammanhängande?

Nej, PTS sätter inget krav på det men vill helst inte att det skapas vita fläckar

PTS har behållit rättigheten att avsäga Strategiska anbud. Överlappsgränsen är begränsad.

Lägsta stödbelopp förra perioden?

Det fanns projekt som hade ett väldigt lågt stödbelopp, bra lägre än 30 000 kronor.

Varför tillhandahåller inte PTS byggnadsförteckningen redan nu?

Den slutgiltiga byggnadsförteckningen är ännu inte färdigställd

Regionen får just nu prioritera byggnader

Vad gäller kring beskattningsfrågor?

Sänker anskaffningsvärdet i balansräkningen. Det går alltid att balansera en förskottsbetalning så den påverkar inte årets beskattning.

Då PTS Bredbandsstöd fördelas på 3 zoner och budgeten är uppskattat till 30-35% per zon. Vad händer om en zon inte får in tillräckligt med ansökningar/anbud som täcker hela 30–35 procent av budgeten? Skickas pengar då över till en annan zon? så att alla pengarna, 1,6 miljarder verkligen används?

Ja, i första hand kommer pengarna att betalas ut i vardera zon men om inte tillräckligt med anbud lämnas in kommer pengarna att omfördelas.

Senast ändrad: