Direkt till innehållet

Kollektivtrafik

Fler hallänningar ska välja det hållbara alternativet - tåget eller bussen. Kollektivtrafiken är viktig för samhällsutvecklingen, inte minst i ett växande län som Halland. Västkustbanan längs med Hallands kust är navet i vår kollektivtrafik, men buss- och tågtrafiken i inlandet är också viktig – för att hela Halland ska vara en bra livsplats.

Region Halland ansvarar för utvecklingen av buss- och tågtrafiken i länet. Vi arbetar för att fler ska välja bussen eller tåget framför bilen, eftersom det minskar negativ klimatpåverkan. Vi satsar främst på att utveckla kollektivtrafiken längs de stråk där förutsättningarna för ökat resande är goda, men vi är måna om att det ska gå att åka kollektivt även i övriga Halland. Det är viktigt för en hållbar utveckling av hela Halland.

Västkustbanan skapar möjligheter

Västkustbanan är pulsådern i Hallands kollektivtrafik, eftersom de flesta hallänningar bor och arbetar längs kusten. Det är också många som flyttar till västkusten. Med Västkustbanan når resenärerna växande arbets- och studiemarknader. Västkustbanan skapar också bra möjligheter att bo i Halland och pendla till Skåne eller Göteborgsregionen. Västkustbanan är stommen i vårt kollektivtrafiksystem. Övrig trafik anpassas till tågens ankomster och avgångar på Västkustbanan. Grunden i vårt arbete är att invånarnas resbehov styr utvecklingen av kollektivtrafiken i Halland.

Stora satsningar för mer tågtrafik

Det görs stora satsningar för att öka kapaciteten på Västkustbanan, exempelvis:

  • Dubbelspår genom Varberg
  • Ombyggnad av Halmstad Central
  • Västlänken i Göteborg

Vi samarbetar med kommunerna, Hallandstrafiken och Trafikverket i frågor som rör Västkustbanan och övrig tågtrafik i Halland.

Region Halland – regional kollektivtrafikmyndighet

Region Halland är regional kollektivtrafikmyndighet och tar fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram, som beskriver kommande utveckling av kollektivtrafiken. Programmet tar vi fram tillsammans med  Hallandstrafiken, kommunerna och våra grannregioner.

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Halland 2016-2019 (pdf)

Hallandstrafiken – på uppdrag av Region Halland

Hallandstrafiken AB sköter planeringen av kollektivtrafiken i Halland. Hallandstrafiken upphandlar och samordnar sjukresor och färdtjänst, tar emot beställningar för färdtjänstresor och samordnar kommunernas skolskjutsar. Hallandstrafiken tar varje år fram en kollektivtrafikplan, som bygger på Regionalt trafikförsörjningsprogram. Hallandstrafiken AB är ett bolag som ägs av och arbetar på uppdrag av Region Halland.

Hallands kollektivtrafikplan.

Kommersiell trafik – drivs av privata trafikföretag

Kommersiell kollektivtrafik drivs av privata trafikföretag utan ekonomiskt stöd från samhället. Kommersiell kollektivtrafik skapar utveckling, breddar trafikutbudet och bidrar till att fler åker kollektivt. Kommersiell trafik bedrivs exempelvis på Västkustbanan och E6.

Samlad rapport om den allmänna trafikplikten

Rapport om den allmänna trafikplikten 2020

Senast ändrad: