Direkt till innehållet

Medborgardialog

Dialog och samarbete är centralt för att kollektivtrafiken ska bidra till samhällsutveckling och möta hallänningarnas vardagsbehov. Trafikförsörjningsprogrammet utformas efter inspel från bland andra resenärer, invånare och kommuner och på basis av samhällsanalyser, exempelvis kopplat till befolkningsökning och resemönster. Här kan du ta dela av hur Region Halland har jobbat med medborgardialog.

Syfte

Syftet med dialogen är att lyssna in invånarnas och resenärernas behov och få input till det nya trafikförsörjningsprogrammet.

Metod

Metoden kan delas in i tre delar:

  • Enkät till invånare
  • Pop up-samråd
  • Remiss till intressenter i samhället

Enkät till invånare

I den digitala enkäten fick invånare svara på frågor som handlar om resbehov, utmaningar och möjligheter kopplade till kollektivtrafiken. Enkäten fanns under några månader tillgänglig på Region Hallands hemsida, i ett sammanhang där det gick att fördjupa sig mer om Trafikförsörjningsprogrammet. Den marknadsfördes i sociala medier och togs också fram som ett fysiskt större vykort, för invånare att fylla i.

Pop up-samråd

Några strategiskt viktiga platser valdes ut och besöktes i Halland, bland annat resecentrum i Halmstad och Varberg. Målsättningen med pop up-samrådet var att få en mångfald i svarsunderlaget, att ge så många som möjligt möjlighet att delta och påverka processen, oavsett ålder, kön, etnicitet, bakgrund, funktionsvariation. Under pop up-samråden delades vykortsenkäten ut och personal från Region Halland fanns tillgängliga för diskussion kring kollektivtrafikens utveckling. Hade invånaren inte tid att stanna en stund för att svara på enkäten - fanns möjligheten att skanna en QR-kod på vykortet, för att senare kunna svara på den ordinarie digitala enkäten.

Remiss till intressenter i samhället

Det är viktigt att så många som möjligt i samhället får tycka till, därför skickas remissversionen av det nya trafikförsörjningsprogrammet till intresseorganisationer, civilsamhället och tillgänglighetsforum.

Vad händer nu?

Analysen av den digitala enkäten och de öppna svaren som inkommit, kommer att tas omhand av Region Halland i samarbete med Hallandstrafiken och kommer användas som ett underlag till det strategiska arbetet med kollektivtrafik i länet.

Stort engagemang för framtidens kollektivtrafik (en kortare sammanställning av resultatet av den digitala enkäten)

 

Senast ändrad: