Direkt till innehållet

Regionens roll och arbetssätt

Arbetet med att ta fram ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram pågår från april 2019 - oktober 2020.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar efter en processplan i tre delar:

  • Delprocesser (exempelvis kopplat till de tre hållbarhetsdimensionerna och infrastruktur)
  • Samrådsprocess (dialog med bland andra invånare, kommuner och myndigheter)
  • Arbete med dokument (fakta och inspel från samhällsanalyser, delprocesser och samråd blir grund för det nya programmet som formuleras i ett dokument)

 

Vårt arbetssätt utgörs av sex steg:

  • Ett arbetssätt med fokus på planeringsförutsättningar kopplade till kollektivtrafiken utgör grunden för processen.
  • Intressentanalys tas fram tillsammans med berörda samordnare för att identifiera aktörerna inom fokusområdet.
  • Samråd och dialogmöten syfte att förankra processen, lyssna in behov, få input samt informera inför remiss.
  • Seminarium för att tillsammans med berörda aktörer skapa samsyn kring förutsättningarna kopplade till fokusområdet.
  • Remissversionen skickas ut till berörda aktörer och intressenter.
  • Samrådsredogörelse tas fram. Inspel arbetas in och ett uppdaterad reviderat program arbetas fram.

Ett beslutsförslag presenteras för beslut i Regionfullmäktige oktober 2020.

Lag och myndighetsroll

Kollektivtrafiklagen

Lag (2010:1065) om kollektivtrafik har inrättats för att skapa bättre samordning mellan kollektivtrafiken och annan samhällsplanering och ett större politiskt inflytande över de beslut som fattas om kollektivtrafiken.

Regional kollektivtrafikmyndighet

Enligt kollektivtrafiklagen ska det i varje län finnas en regional kollektivtrafikmyndighet som har ansvar för den regionala kollektivtrafiken och för att ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Region Halland är regional kollektivtrafikmyndighet i Halland.

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Lagen beskriver att trafikförsörjningsprogrammet bland annat ska innehålla riktlinjer för utveckling av kollektivtrafiken. Det ska rymma både en långsiktig och strategisk del och en mer konkret beskrivning av kollektivtrafiken på kortare sikt.

Riktlinjer för utveckling av kollektivtrafiken

Programmet innehåller även en redovisning av färdtjänst och sjukresor, information om arbetet med tillgänglighetsanpassning av hållplatser, mål kopplade till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet samt Region Hallands inställning till kommersiell trafik.

Kommersiell kollektivtrafik

I programmet görs en avvägning mellan vilken trafik som samhället tar ansvar för och vilken trafik som bedrivs kommersiellt. Det förenklar för företag att komma in på kollektivtrafikmarknaden, vilket kan bidra till ett större utbud för invånarna. Kollektivtrafiklagen gör det fritt för kommersiella aktörer att bedriva kollektivtrafik.

Kollektivtrafikplan

Varje år utformar Hallandstrafiken en Kollektivtrafikplan utifrån riktlinjerna i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. I planen beskrivs det operativa genomförandet, exempelvis linjeförändringar och turutbud.

Samarbete för utveckling av kollektivtrafiken

Kort- och långsiktig utveckling av kollektivtrafiken enligt programmet görs i samarbete mellan bland andra de halländska kommunerna, Region Halland, Hallandstrafiken och Trafikverket.

 

Senast ändrad: